Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bonifatrzy

Email Drukuj PDF

Bonifratrzy

Hasło: Bracia czyńcie dobro.

Charyzmat: szpitalnictwo wśród chorych, cierpiących, najuboższych [72].

Jeszcze mniej informacji pozostało o działalności Bonifratrów. Przekazy historyczne podają, że klasztory ?Bonifratellów Lubelskich, Krasnostawskich, y Zamoyskich były fundacyi Wielebnego Mikołaia Świrskiego Suffragana Chełmskiego?. ?Klasztorom Bonifratellów w Lublinie, w Krasnymstawie i Zamościu fundacyi przez Wielebnego niegdy Mikołaia Świrskiego Suffragana Chełmskiego uczynioną, aprobowano na sejmie. Anno 1667? [266]. Klasztor do Krasnegostawu sprowadzono w roku 1649 [244], a zakonnicy działali do roku 1803, kiedy zostali przeniesieni do Zamościa. Bonifratrzy prowadzili przytułek dla ubogich. w roku 1671 przy kościele Świętego Ducha prowadzili szpital fundacji Mikołaja Świrskiego (1671.VII.09 zwolniony z zapłaty wszystkich podatków na okres 4 lat ze względu na pożar). Korzystali ze zwolnienia od udziału w pospolitym ruszeniu w latach: 1660, 1669, 1670 [240].

Zachowała się supplika Bonifratrów, zaniesiona do królewskiej komisji lustracyjnej w latach 1661?1665 [39]:

OJCOWIE BONIFRATELLE. w Krasnym Stawie de nova radice na Przedmieściu Lubelskim przez Wielebnego JM ks. Mikołaja Świrskiego, biskupa cytryńskicgo, sufragana chełmskiego, fundowani, uskarżali się comparentes na miasto, że mając 2 łany pola in confirmatione fundationis specyfikowane od szlachetnych pp. Jakuba Karczewskiego, Jana Głuchowskiego, Stanisława Kłodnickiego pokupione, nie trzymają tylko półtora łana, dopominając się, aby im jeszcze pułłanek wymierzono. Na co miasto replikowało, iż to są jedne większe, a drugie mniejsze łany, upraszając, żeby sobie więcej ojcowie nad to, czego już są in possessione, nie uzurpowali, bo by to musiało być cum praeiudicio i z ujmą inszych gruntów in vicinitate tegoż pola posesorów.

Wysłuchawszy tedy stron i doszedszy per inquisitionem, że pola różne są i nierówne, a więcej też nie należy w gruncie religiosis, tylko to co już pacifice przez lat 12 trzymają: tedy iniungimus, żeby więcej sobie ex alieno ojcowie nie uzurpowali, a tymi się łanami ut supra specyfikowanymi kontentowali. Upraszali ciż to ojcowie, żebyśmy też konfirmacyją fundationis do ksiąg lustrationum przyjęli i tę liberationem ab oneribus publicis et privatis civitatis in iisdem aetis specyfikowali. a tak my annuentes religiosorum tanquam iusto desiderio, bez specyfikaty liberationis bo non nostnim contra legem publicam quidquam contrarium statuere, ani też in cognitionem privilegii KJM condescendere, takową fundationis konfirmacyją ad acta lustrationum przyjęli i de verbo ad verbum wpisać nakazali.

Uchwała ?Seymu walnego extraordynaryinego sześćniedzielnego, w Warszawie roku pańskiego 1677 dnia 14 miesiąca stycznia odprawującego się. Approbacya fundacyi Bonifratellów Lubelskich, Krasnostawskich, y Zamoyskich: 97. Chcąc aby się chwała Boża w Państwach naszych pomnażała, fundacya Wielebnego niegdy Mikołaia Świrskiego Suffragana Chełmskiego, w Lublinie, Krasnymstawie, y Zamościu za zgodą wszech Stanów approbuiemy, y domków siedm na Przedmieściu Krakowskim w Lublinie, które dla rosprzestrzenienia klasztoru proprijs legatis są kupione, także między niemi uliczkę iednę która teraz wałem od miasta iest zgubiona, dla obszernieyszego cmentarza y ciał chowania, do tegoż klasztora oraz y przyczyniona fundacyiką Zdkulskiego na Wrotkowie a przykupnym gruntów (oprócz zastawnych) anihoritate praesentis Conventus inkorporuiemy, y immunitatibus ecclesiasticis adscribimus, salvis oneribus Reipublicae et civilibus? [266].