Ilustracje

Drukuj

 

Rys. 1.
Geograficzno-fizyczne położenie Krasnegostawu [Konferencja ?Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza?, Lublin 21.X.2004 r. Mapa: Krzysztof Wojciechowski].

 

Rys. 2.
Sytuacja w Europie Środkowej około połowy IV w. po Chrystusie: a - kultura przeworska; b - wandalsko-dackie osadnictwo w Karpatach i na Pogórzu Karpackim; c - kultury bałtyjskie; d - grupa dębczyńska; e - kultura luboszycka; f - kultura wielbarska; g - grupa masłomęcka [Andrzej Kokowski, ?Starożytna Polska?, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005].

Rys. 3.
Rozmieszczenie Lędzian i Wiślan w X w. [Gerard Labuda, ?Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych?. Wydawnictwa PTPN, SORUS, Poznań 1999].

Rys. 4.
Międzyrzecze Bugu i Wieprza w wiekach X-XIII. Podano rok pierwszej wzmianki.

Rys. 5.
Fazy rozwoju Krasnegostawu:
1 - do połowy XIV w.;
2 - od polowy XIV wieku;
3 - od końca XIV wieku
[Przemysław Grządka, ?W sprawie lokalizacji grodziska w Krasnymstawie?, Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2005, t. VII, s. 259-261].

Rys. 6.
Rekonstrukcja gródka strażniczego w średniowiecznej Rusi [Andrzej Michałek, ?Słowianie - Słowianie Wschodni?, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005].

 

Rys. 7.
Województwa: lubelskie, ruskie, bełskie i Ziemia Chełmska w XVI w. [Franciszek Cieślak (red.), ?Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym?, t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997].

 

Rys. 8.
Granica województw Lubelskiego i Ruskiego w XV-XVIII w. [206].

Rys. 9.
Liczba mieszkańców Krasnegostawu w XVI-XXI w.
(Po roku 2005 ? prognoza GUS http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/prognoza_ludnosci/powiaty.htm).

Rys. 10.
Liczba Augustianów i Jezuitów w Krasnymstawie w wiekach XV?XVIII.

Rys. 11.
?Zamek krasnostawski?. Plan z około 1640 roku znaleziony w rękopisie ?Artylerii? Józefa Naronowicza Narońskiego 1665 [251].

 

Rys. 12.
Krasnystaw w XVIII wieku. 1. Zamek, 2. Kościół katedralny, 3. Dzwonnica (skarbiec?), 4. Kościół i klasztor OO. Augustianów, 5. Brama Krakowska, 6. Brama Lubelska, 7. Brama Chełmska, 8. Cerkiew św. Paraskiewy, 9. Kościół i szpital Św. Ducha OO. Bonifratrów, 10. Kościół i cmentarz Przemienienia Pańskiego, 11. Kościół i klasztor OO. Jezuitów, 12. Seminarium, 13. Wikariat, 14. Ratusz, 15. Kanonie, 16. Zajazd, 17. Szpital Św. Łazarza. X. Bastiony obronne, [Krzysztof Pawłowski, ?Krasnystaw. Studium historyczno?urbanistyczne?; Cz. I. ? opisowa. WOSOZ Del. Chełm., Warszawa 1968].

 

Rys. 13.
Dawny kościół i klasztor Augustianów w Krasnymstawie [Ryszard Bryczkowski i Ewa Rowińska, ?Katalog zabytków sztuki w Polsce, Powiat Krasnostawski?, tom VIII, z. 8, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1960].

Rys. 14.
Dawny kościół i zabudowania Jezuitów w Krasnymstawie. 1. kościół, 2. Kolegium, 3. pałacyk biskupi, 4. seminarium, 5. wikariat. [ibidem].

Rys. 15A. 15B.
Dwie akwarele zatytułowane ?Widok zamku w Krasnymstawie? 1794?1810, Zygmunta Vogla. 1) w Gabinecie Rycin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego (35,9*55,9 cm), 2) w zbiorach prywatnych (37,5*53,5 cm) [Krystyna Sroczyńska, ?Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta?, Ossolineum; Wrocław-Warszawa-Kraków 1969].Rys. 16A. 16B.
?Krasnystaw. Grobla w XVII wieku?. Wizja miasta w połowie XVIII wieku. X. Wacław Kupść. Obraz olejny (około roku 1900).Rys. 17.A.B.C.D.
Kolegium Jezuickie w Krasnymstawie dawniej i po rekonstrukcji w 2008 r. Widok elewacji i plan ogólny [299].

Rys. 18.
Plan sytuacyjny obwodowego miasta Krasnystaw w 1830 roku [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Plan Sytuacyjny Części Miasta Obwodowego Krasnystaw].

 

Rys. 19.
Plan Krasnegostawu wg Karola Mojcko 1838 r. [Archiwum Państwowe w Radomiu].

Rys. 20.
Sylwetki kościoła św. Franciszka Ksawerego przed zawaleniem się kopuły 21.V.1849 r. i obecnie [Praca zbiorowa, ?Zapiski Krasnostawskie I?III?, Norbertinum, Lublin 1994-1996. Władysław Fedorowicz, Kościół pojezuicki Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, tom II, s. 37?46].

Rys. 21.
?Widok ogólny Krasnegostawu, od strony Zamościa?, Edward Gorazdowski, drzeworyt, [Tygodnik Illustrowany 1871 r.]

Rys. 22.
Krasnystaw. Plan miasta z roku 1918. 1. Straż ogniowa. 2. Cerkiew dawna unicka(?). 3. Łaźnia żydowska. 4. Bóżnica. 5. Zarząd Powiatu. 6. Szkoła realna. 7. Magistrat. 8. Kościół. [Plany przeglądowe miast polskich, opracował Adam Kuncewicz, Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej, Tom II, Warszawa 1929]

 

Rys. 23.
Linie kolejowe w okolicy Krasnegostawu (1914-1915) [Carlheinz Becker, Helmut Pochadt, ?Wojskowa kolej polowa Bełżec?Trawniki?, Świat Kolei, 2002, t. 11, s. 32-37.]

 

Rys. 24.
Krasnystaw na mapach z lat 1590?1702.
A. Fragment mapy ?Polonia et Silesia? z roku 1590 Gerarda Mercatora.
B. Krasnystaw na mapie Polski z 1702 roku Wilhelma Delisle.Rys. 25.
Herb Krasnegostawu na ratuszu miejskim.