Bibliogafia

Drukuj

Korzystałem z ogólnie dostępnych źródeł: z księgozbiorów tradycyjnych a także z bibliotek internetowych: Google oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych, których zawartość przekroczyła milion woluminów.

1. Franciszek Sielicki, przekład i opracowanie, Powieść minionych lat, Ossolineum, Wrocław?Warszawa?Kraków 1999.

2. ?????? ???????? ??????? ?????????, ?. II, Latopis Hipacki, ?????e???a? ????????, ???. ????. ???., ?? ????, ?????? 1962 (reprint: ?????? ???????? ??????? ?????????, ???????? ?? ??????????? ????????? ???epa?opc?o? a??????????????? ?????????. ?. II. C.??e?e??yp? 1908.) ??????? ??????? ?? ????????? (????????????) ???????. litopys.narod.ru/ipatlet/ipat.htm

3. Latopisy: ????????. ??????? ??????? IX?XVIII ??., ???????????? ?? ?????????????. izbornyk.org.ua

4. ????????????? ????????, ?????????????? ???????. litopys.org.ua/psrl3235/lytov15.htm

5. Latopis Kijowski 1118?1158, przekład Edward Goranin, Slavica Wratislaviensia LXXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

6. Latopis Kijowski 1159?1198, przekład Edward Goranin, Slavica Wratislaviensia XL, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.

7. Theodorus Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, Sumariusz ksiąg Metryki Koronnej, Partes I?V, a. 1447-1572. Tipis Officinae C. Kowalewski, Varsoviae MCMV-MCMXIX.

8. Irena Sułkowska?Kurasiowa, Stanisław Kuraś, wyd.: Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1?6, Wydawnictwo PAN, Kraków 1962?1974. A) Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 5, Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1401?1440, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Wydawnictwo PAN, 1970. s. 218?221. Dokument nr 1308 i 1309. B) Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 6, Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386?1417, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław. Wydawnictwo PAN, 1974. s. 117?119. Dokument nr 1598.

9. Jan Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego ksiąg dwanaście, Kraków 1869-1870, druk Czasu Wincentego Kirchmayera, także Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998-2001.

10. Sebastyan Klonowicz, Ziemie Czerwonej Rusi. (Roxolania), przekład, Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla), nakł. i druk Osjasza Zukerkandla i syna, Złoczów 1891.

11. Praca zbiorowa, Polski Słownik Biograficzny (PSB), Polska Akademia Umiejętności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. PAU/PAN/PAU Wrocław-Warszawa-Kraków 1935-2010.

12. Łukasz Górnicki, Dworzanin Polski, Universitas, Kraków 2003.

13. Plan Sytuacyjny Części Miasta Obwodowego Krasnystaw w 1830 r., Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie.

14. Adam Naruszewicz, Dyaryusz podróży Stanisława Augusta Króla na Ukrainę w roku 1787, w: TAURYKA, czyli Wiadomości starożytne i poźnieysze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów. Edycja Tadeusza Mostowskiego, Warszawa 1805.

15. Jędrzej Moraczewski, red., Starożytności Polskie ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego. A) Tom I, s. 509?510, Poznań 1842. B) Tom II, Poznań 1852.

16. Michał Baliński, Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. II, z. II, od s. 783, nakł. i druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1845.

17. Julian Ursyn Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż w księgarni A. Francka, Petersburg w księgarni Bolesława Maurycego Wolffa, 1858.

18. Encyklopedyja powszechna, A) Tom II, Warszawa 1860. B) Tom XV, Warszawa 1864. C) Tom XVI, Warszawa 1864. D) Tom XXIV, E) Tom VI, Nakł. druk i własność Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa. Warszawa 1861-1867.

19. Krasnystaw, w: Tygodnik Illustrowany, 1871, No 204, t. VIII, serya II, s. 253-254, nakł. i druk Józefa Ungera, Warszawa 25.11.1871 r.

20. Edward Rastawiecki, Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, druk Józefa Ignacego Kraszewskiego, Poznań 1886.

21. Bronisław Chlebowski, red., Praca zbiorowa, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich, Zeszyt 45, t. IV, s. 641?644, t. XV, cz. 2, s. 161, Warszawa 1883?1902.

22. Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1900.

23. Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno?statystycznym opisana, Ziemie Ruskie, Ruś Czerwona, t. VII, cz. II, skład główny Gebethnera i Wolffa, druk Piotra Laskauera i S?ki, Warszawa 1903.

24. Gazeta Lubelska: pismo rolniczo-przemysłowo-handlowe i literackie, red. i wyd. Leon Zaleski, A) 16.08.1893, nr 167. B) 15.09.1893, nr 191. C) 1904, nr 254.

25. Stanisław Załęski TJ, Jezuici w Polsce. A) Tom III. Cz. I, 1548-1700. Praca misyjna nad ludem. 1648-1773. s. 410-411, druk i nakł. Drukarni Ludowej, Lwów 1902. B) Tom IV, Część III, §195. Rezydencja ze szkołami w Krasnymstawie w województwie ruskim w dyecezyi chełmskiej, 1685?1773. s. 1587?1599, druk i nakł. drukarni Władysława Ludwika Anczyca i Sp., Kraków 1905.

26. Ignacy Kłopotowski, Krasnystaw, w: Kalendarz Księgarni Religijnej 1906, s. 33?37, Warszawa 1906.

27. Wielka Encyklopedia Powszechna Illustrowana, serya I, t. XXXIX?XL, Warszawa 1907.

28. ??????? ???????????, ??????? ????????????, ????? 1898?1907. litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm

29. Fiodor V. Korałłov, Zarys historii Krasnegostawu, tłum. Konstanty Prożogo 1973, Maszynopis nr 33895, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie, w: ???o? ?. ????????, ??????i? ???????? ????????? ?? 1911 ????, ???. ????????? ??. ????????????? ????????, red. G. V. Livotov, s. 51?64, Chołm 1910.

30. Stanisław Zakrzewski, Opis grodów i terytoryów z północnej strony Dunaju, czyli t.z. Geograf Bawarski, nakł. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej z funduszu Bolesława Orzechowskiego, Lwów 1917.

31. Adam Rekwirewicz, o nieznanym widoku Krasnegostawu z XVII stulecia, Kronika pow. Zamojskiego, rok 1, nr 1-2, s. 8?10, Zamość 1918.

32. Kazimierz Dębiński, Kilka uwag z powodu artykułu Nieznany widok Krasnegostawu z XVII stulecia, Kronika pow. Zamojskiego, rok 1, nr 3-4, s. 43?45, Zamość 1918.

33. O. Grzegorz Uth, Szkic historyczno?biograficzny Zakonu Augustjańskiego w Polsce, Nakł. OO. Augustjanów, Kraków 1930.

34. Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, wyd. Ultima Thule, Warszawa 1934.

35. ?????????? ??????, ? 132 (2302), 28.09.1939, ? 133 (2303), 30 ???????? 1939 ?. oldgazette.ru/pionerka/28091939/text1.html

36. Ryszard Bryczkowski, Ewa Rowińska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Powiat Krasnostawski, t. VIII, z. 8, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1964.

37. Krzysztof Pawłowski, Krasnystaw. Studium historyczno?urbanistyczne. Cz. I. ? Opisowa. WOSOZ Del. Chełm., Warszawa 1968.

38. Krystyna Sroczyńska, Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

39. Emilia i Kazimierz Arłamowscy, Wanda Kaput, Lustracja województwa ruskiego 1661? 1665. Cz. III. Ziemie halicka i chełmska, Ossolineum, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976.

40. Konstanty Prożogo, Krasnystaw i okolice, przewodnik, WOIT w Chełmie, WPT w Chełmie, WOIT Lublin 1980.

41. Przewodnik, Krasnystaw, Województwo Chełmskie, WOIT w Chełmie, Chełm 1983.

42. Henryka Łań?Mirowska, Bonifratrzy w Polsce (1609?1983), Cittá del Vaticano, Editrice Vaticana, Rzym 1984.

43. ????????? ??????????? ???????, ?? ?????? ?????????, ?????????, ?????? 1985. militera.lib.ru/memo/russian/altunin_at/13.html

44. Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław 1986.

45. ????????? ??????? ????????, ???????????? ??????? 1920 ????, ??????, ?????? 1990. militera.lib.ru/db/babel/03.html

46. Jan Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek Badań i Dok. Zabytków, Zamość 1990.

47. Adam Konderak, cykl: Dziedzictwo duchowe ziemi chełmskiej, Biskupi chełmscy, Zwierciadło Chełmskie, Chełm, 5/1990?8(29)/1991.

48. Krzysztof Chłapowski, Helena Żytkowicz, red., Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564?1565. Cz. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1992.

49. Antoni Gąsiorowski, red., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. III, Ziemie ruskie: zeszyt 2, Urzędnicy Województwa Bełskiego i Ziemi Chełmskiej XIV?XVIII wieku, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1992.

50. Andrzej Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko?ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 1993.

51. Praca zbiorowa, Zapiski Krasnostawskie I?III, Norbertinum, Lublin 1994?1996. A) Elżbieta Sobczuk, Najciekawsze odkrycia archeologiczne z Krasnegostawu i okolic, t. I, s. 9?18. B) Władysław Fedorowicz, Skarb denarów rzymskich z Romanowa, t. I, s. 19?22. C) ks. Artur Kátolo, Szkolnictwo kościelne w Krasnymstawie, t. II, s. 30?36. D) Władysław Fedorowicz, Kościół pojezuicki pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, t. II, s. 37?46. E) Ryszard Maleszyk, Walki w rejonie Krasnegostawu w czasie działań wojennych 1914 i 1915 r. t. II s. 85?92. F) Ryszard Maleszyk, Cmentarze wojenne z okresu i wojny światowej na ziemi krasnostawskiej, t. III s. 62?75.

52. ???????? ?????????? ?????, ??????? ? ?????? ?????????????, ???? ???? ??????????, ?????? 1995. lib.crimea.ua/avt.lan/student/book5/index.html

53. Gerard Labuda, Narodziny polsko?ukraińskiej granicy etnicznej w polskiej historiografii, w materiałach z konferencji: Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko?rusko?słowackie w średniowieczu, 9?11.V.1995, s. 9, Rzeszów 1996.

54. Dariusz Stańczyk, Pogranicze polsko?ruskie odcinka nadbużańskiego w świetle źródeł ruskich XII?XIV wieku i w historiografii, w materiałach z konferencji: Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, 9?11.05.1995, s. 205?213, Rzeszów 1996.

55. Bożena Nowak, Lokacja Szczekarzowa (Krasnegostawu) z 1394 roku, Rocznik Chełmski, t. 1, s. 19?26, Chełm 1995.

56. Jerzy Nalepa, Prapolski bastion toponimiczny w Bramie Przemyskiej i Lędzianie, w mat. konf.: Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, 9?11.V.1995, s. 47?64, Rzeszów 1996.

57. Historia kościoła Świętego Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie w: Kalendarz Jubileuszowy 300?lecia kościoła Św. Franciszka Ksawerego, wyd. Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, Krasnystaw 1994.

58. Zofia Kratochwil, Augustianie w metropolii lwowskiej, Roczniki Teologiczne, 1995, t. XVII, zeszyt 4, s. 65?104.

59. Wacław Kolak, Katalog archiwum OO Augustianów w Krakowie 1297?1950, Wyd. Klasztoru OO. Augustianów w Krakowie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków 1996.

60. Stanisław Gołub, Wyniki badań i nadzorów w Krasnymstawie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 1, 123?125, Lublin 1996.

61. Władysław Ćwik, Krasnystaw w dobie stanisławowskiej. Wielkość i stan miasta, Rocznik Chełmski, t. 2, s. 109?122, Chełm 1996.

62. Ludwik Grzebień SI, oprac., Encyklopedia Wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564?1995, Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego, Inst. Kultury Religijnej, Wyd. WAM, Kraków 1996. www.jezuici.krakow.pl/bibl/enc.htm

63. Małgorzata Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1996.

64. Stanisław Gołub, Badania zespołu pojezuickiego oraz nadzory archeologiczne w Krasnymstawie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. II, 180?182, Lublin 1997.

65. Anna Tworuszka, 80 lat Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Krasnystaw 1997.

66. Władysław Ćwik, z dziejów Krasnegostawu w XIX w., Rocznik Chełmski, t. 3, s. 143, Chełm 1997.

67. Franciszek Cieślak, red., Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

68. Włodzimierz Czarnecki, Sieć osadnicza Ziemi Chełmskiej od połowy XIV do połowy XV w., Rocznik Chełmski, t. 3, s. 9?63, Chełm 1997.

69. Witold Świętosławski, Archeologiczne ślady najazdów tatarskich n Europę Środkową w XIII w., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków 1997.

70. Artur Capała, A) Jan Mniszech - starosta krasnostawski, B) Mieszczanie krasnostawscy XV?XVI wieku, C) Krasnystaw w okresie insurekcji kościuszkowskiej, Ziemia Krasnostawska, wyd. internetowe, IV?VII?IX.1998. members.ozemail.com.au/~woymar/ziemia/798.htm

71. Władysław Fedorowicz, Muzeum regionalne w Krasnymstawie, Krasnystaw 1998.

72. Bogumił Koziński, Leksykon zakonów w Polsce, Krajowa Agencja Informacyjna, Warszawa 1998.

73. Historia Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego á Paulo w Polsce. www.misjonarze.pl

74. ????? ?????????? ???????????, ??????? ???? ??????? ????????????? ? ???????? (IX?XII ??.) ?????? ?????, ?????? 1998. www.lants.tellur.ru/history/danilevsky

75. Edward Polski, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krasnymstawie, Krasnystaw 1999.

76. Piotr Krasny, red., Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego, Universitas, Kraków 1999.

77. Andrzej Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, praca habilitacyjna, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

78. Włodzimierz Czarnecki, Rozwój sieci osadniczej Ziemi Chełmskiej w latach 1451 do 1510, Rocznik Chełmski, t. 5, s. 9?59, Chełm 1999.

79. Gerard Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych. Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyaciół Nauk, SORUS, Poznań 1999.

80. Powiat Krasnostawski, Informator gospodarczy, Wydawnictwo Kopernik 2000, Toruń 1999.

81. Krasnystaw, w: Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, Volume VII, 515?518, Yad Vashem, Jerusalem 1999. www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_poland/pol7_00515.html

82. Wielka Historia Polski, t. 5, Oficyna Wyd. Agora, Kraków 2000.

83. Wojciech Krawczuk, Karol Mieszkowski, Zbigniew Perzanowski, Stanisław A. Sroka, Materiały do regestów dokumentów Władysława Warneńczyka króla Polski i Węgier 1434?1444, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000. argo.hist.uj.edu.pl/WARN/1439.htm

84. Andrzej Wojakiewicz, Bibliografia historii województwa lubelskiego, Krasnystaw, s. 157?160, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

85. Elżbieta Sobczuk, Rozwój przestrzenny Krasnegostawu w świetle źródeł pisanych oraz badań i nadzorów architektonicznych, Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2000, t. V, s. 136.

86. Stanisław Gołub, Tomasz Dzieńkowski, Wyniki badań wykopaliskowych i nadzorów architektonicznych nad średniowiecznym systemem obronnym Krasnegostawu, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. V, s. 146?149, Lublin 2000.

87. Paweł Żmudzki, Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, s. 392. Wyd. NERITON, Warszawa 2000.

88. Zarys historii miasta Krasnystaw, s. 13?16, materiały na: Zjazd Absolwentów Liceum im. Władysława Jagiełły, Krasnystaw 2000.

89. Lubomir Czupkiewicz, Pochodzenie i rasa Słowian, wyd. 2, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2001.

90. Zdzisław Kazimierczuk, Jerzy Cabaj, Krasnystaw i okolice, Przewodnik, Oficyna Wydawnicza KRESY, Zamość 2001.

91. Andrzej Gruszka, Ziemia Chełmska w polityce Kazimierza Wielkiego, Rocznik Chełmski, t. 7, s. 31?46, Chełm 2001.

92. Włodzimierz Czarnecki, Dynamika procesów osadniczych w Ziemi Chełmskiej do końca XVI wieku, Rocznik Chełmski, t. 7, s. 47, Chełm 2001.

93. Anna Pawłowska, Diecezja Chełmska rzymskokatolicka 1359?1807, Rocznik Chełmski, t. 7, s. 65?79, Chełm 2001.

94. Zofia Kurnatowska, Początki Polski, Poznańskie Towarzystwo Przyaciół Nauk, t. 9, Poznań 2002.

95. Walerian Łukasiński, Pamiętnik, Edycja komputerowa MMII: www.zrodla.historyczne.prv.pl

96. Andrzej Kokowski, red., Cień Światowita, czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

97. Carlheinz Becker, Helmut Pochadt, Wojskowa kolej polowa Bełżec?Trawniki, tłum. Krzysztof Zintel, Świat Kolei, 2002, t. 11, s. 32?37.

98. Nasze. Rozmowa z prof. Władysławem Panasem, Scriptores, nr 1/2003 (27), 13?14, Lublin 2003. tnn.pl/UserFiles/File/scriptores_pdf/nr27/01_Nasze.pdf

99. Robert Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

100. Włodzimierz Czarnecki, Osadnictwo terytorium chełmskiego od końca X do połowy XIV wieku w świetle badań archeologicznych i toponomastycznych, Rocznik Chełmski, t. 9, s. 7?38, Chełm 2003.

101. Internetowe strony domowe: Krasnystaw, Powiat krasnostawski, Stowarzyszenie Kupców Krasnostawskich, Sandomierz, Sanok, Szczebrzeszyn, Przemyśl, Urhusk.

102. Paweł Komada, Nieoficjalna strona miasta Krasnystaw, republika.pl/komada/krasny

103. Grzegorz Pucek. gregorypppp.w.interia.pl/ggg4.html

104. Henryk Dubowik, Jan Malinowski, Encyklopedia Ziemi Wileńskiej: Sztuka: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Bydgoszcz 2005.

105. Henryk Sienkiewicz, Trylogia, hstrylogia.w.interia.pl

106. Bolesław Prus, Lalka, t. I, Rozdział 10, Pamiętnik starego subiekta. literat.ug.edu.pl/lalka/0010.htm

107. Józef Ignacy Kraszewski, A) Bajbuza: (czasy Zygmunta III), Część pierwsza, Rozdział IX, Spółka Wydaw. Księgarzy w Warszawie Gebethner i Wolff, Kraków 1885. B) Król Piast: (Michał ks. Wiśniowiecki), Michał Glücksberg, t. II. Rozdział V, Warszawa 1888.

108. ??????? ?????????? ???????, ???????? ?? ?????, ?????????????? ??????????, ?o???? 1976. lib.ru/tolstoja/hozhdenie1.txt

109. ?????? ???????, ??????? ?????? ??????? ????? 1914?1918 ??, ?????, ?????? 1975. militera.lib.ru/h/ww1/05.html

110. P?????? ????, i wojna światowa - kalendarium, www.hrono.ru/sobyt/191408_.html

111. First World War, www.firstworldwar.com

112. Musketier Wilhelm Kern. www.deutsche-kriegsgeschichte.de/kern_w.html

113. Hugo Zieliński, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie, Przegląd historyczno-wojskowy, 1930, r. II, t. II, z. 1, s. 1-44.

114. Marek Kosmala, Kolejka polowa Bełżec-Trawniki. www.trawniki.hg.pl

115. ???????????? ????????????? ???????????? ???????? ?????, ???????????? ???????? ?????? ?????? (??????? ?????????), narrow.parovoz.com/PL.php

116. Pablo Günther, The Casanova tour, www.giacomo-casanova.de/catour15.htm

117. ?????????? ?????, ??????? ????????? ???????? ?. ?. ??????????, P????? ? 125, 19 ???? 1915 ?, ??????? 1930 ?. www.airforce.ru/history/finne/chapter5.htm

118. ????? ?????????? ????????, ?????????? ????, ?????????, ?????? 1959, 1965, 1973. militera.lib.ru/memo/russian/budenny_sm/2_14.html

119. Antologia, ??????? ??????. www.1september.ru/ru/his/2002/23/1.htm

120. Krasnystaw, w: Ziemia Lubelska, 09.07.1913, nr 186, s. 4.

121. Wojciech Jóźwiak, Tajemniczy lud Słowianie, www.taraka.pl/?id=tajemniczy_slowianie

122. Piotr Niemir Kotowicz, U źródeł Słowiańszczyzny ? Sklawinowie. bractwo-sanok.widmogrod.info/index.php/page/historia/5-u-zrodel-slowianszczyzny---sklawinowie.html

123. Ks. Henryk Kapica, Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski, nasz rodak. www.kuria.lublin.pl/parafie/krasnystaw-sw_franciszka/pisarski_1.htm

124. ????? ????????? ???????????, ??????? ??????? ?????, ??????, ?????? 1999. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html

125. ?????? ???????? ?????????, ????????????????? ?????. ??????????????????? ?????????????? 1918?1939 ??., ????, ?????? 2001. militera.lib.ru/research/meltyukhov2/03.html

126. Księga Adresowa Polski (wraz z w.m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnictwa, Wyd. Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej. A) 1926/1927, s. 1119. B) 1928, s. 546. C) 1929, s. 529. D) 1930, s. 535.

127. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, www.muzeumkrasnystaw.webd.pl

128. Pokój brzeski 27.01.1918 r. i 03.03.1918 r. historydocs.narod.ru/docs/br_mir.htm i www.hrono.ru/dokum/brest1918.html

129. Siostry Służebniczki Starowiejskie, Placówka Sióstr Służebniczek w Krasnymstawie, Wspomnienia s. Alojzy Zamęty, oraz sluzebniczkinmp.pl

130. Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, www.franciszek-ksawery.org/.

131. Szymon Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego 1632, z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył Antoni Piskadło, Tower Press, Gdańsk 2000.

132. Aleksander Fredro, Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

133. Latopis Hustyński, opracowanie, przekład i komentarze Henryk Suszko, Slavica Wratislaviensia CXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

134. Witold Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2004.

135. Edmund Callier, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, nakł. Drukarni Dziennika Poznańskiego, Poznań 1887.

136. Mikołaj Jemiołowski, Pamiętnik towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina wojwództwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiadane, druk Zakładu Narodowego Ossolińskich, Lwów 1850.

137. ??? ???????? ????????????, ??????? ???????? ????: ?? ?????? ?????. ???????? ??????? 1931. ?????????, ?????? 1998. militera.lib.ru/memo/russian/

138. Iwona Monika Dacka-Górzyńska, Korona polska Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004.

139. Tadeusz Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego, 1629?1674, Wydawnictwo Akademii Umiejętności z Funduszu im. Ś.p. Konstantego Kmity, t. III, nakł. Akademii Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarząd Józefa Filipowskiego, Kraków 1898.

140. Aleksander Jabłonowski, Pisma, t. IV, Wołyń, Podole i Ruś Czerwona, skład główny w Księgarni Edward Wende i S?ka, Warszawa 1911.

141. Ludwik Sczaniecki, Pamiętniki Ludwika Sczanieckiego pułkownika wojsk polskich, z rękopismów wydał Stanisław Sczaniecki, nakł. Napoleona Kamieńskiego i S-ki, Poznań 1863.

142. ????????? ????????? ?????, ??????????? ?????, ????????, ???????????????? 1929. www.grwar.ru/library/Beloy-Galicia/BG_006.html

143. ???????? ?????? ?????????? ???????? ?? 1874 ????, ???????? ?. ???????????, ?. 121?123, ?: ????? ??????????? ??????????????? ???????? ??? ?????? ???????? ??????? ?????????, ?????? 1874.

144. Tadeusz Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, wyd. drugie, t. I?III, Ossolineum, Lwów-Warszawa-Kraków 1923.

145. Władysław Abraham, Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi, t. I, nakł. Towarzystwa Dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1904.

146. Tadeusz Korzon, Kościuszko - biografia z dokumentów wysnuta, wyd. drugie, nakł. Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Gebethner i Wolff, Kraków - Warszawa 1896.

147. Tadeusz Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764?1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, wyd. II, Kraków, Księgarnia Leonarda Zwolińskiego i S-ki, Księgarnia Teodora Paprockiego i S-Ki, s. 296?310, Warszawa 1897.

148. Teodor Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studjów archiwalnych, wyd. II, zmienione i rozszerzone po śmierci Autora przez Kazimierza Tyszkowskiego i Bronisława Włodarskiego, Książnica - Atlas, Lwów-Warszawa 1926.

149. Joachim Jerlicz, Latopisiec albo Kroniczka, z rękopismu wydał Kazimierz Władysław Wójcicki, Wydawnictwo Maurycy Wolff, Warszawa 1853.

150. Feliks Koneczny, Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Wydawnictwo ANTYK, Marcin Dybowski, Marek Derewiecki, wyd. 1, Kęty 1999.

151. Julian Ursyn Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, t. I. s. 86?91, Kraków 1860.

152. Dariusz Wojnarski, Następstwa materialno-demograficzne napadu wojsk kozacko-tatarskich na Szczebrzeszyn w roku 1648, s. 39, Archiwariusz Zamojski 2005.

153. Bożena Bełcik, Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie, referat, Rejowiec 26.X.2004. www.zsp.rejowiec.pl/start/kampania.htm

154. Franciszek Rawita Gawroński, A) Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza, t. I, Księgarnia Henryka Altenberga Warszawa, Edward Wende i Sp., Lwów 1906, B) Bohdan Chmielnicki od elekcyi Jana Kazimierza do śmierci (1648?1657), t. II, Gebethner i S-ka, Lwów-Kraków 1909.

155. Jędrzej Moraczewski, A) Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej połowy XV wieku, nakł. i druk Napoleona Kamieńskiego i Spółki, Poznań 1846. B) Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej połowy szesnastego wieku, nakł. i druk Napoleona Kamieńskiego i Spółki, Poznań 1849. C) Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej, dalszy ciąg siedmnastego wieku, Poznań 1852. D) t. IV, Poznań 1863.

156. Franciszek Rawita Gawroński, Próba pojednania z Rusią, Poselstwo Bieniewskiego, od śmierci B. Chmielnickiego do Umowy Chadziackiej, Gebethner i Spółka, Kraków 1907.

157. Kalendarzyk polityczny, chronologiczny y historyczny na rok 1802, 1809, Warszawa w księgarni Jana Ludwika Kocha.

158. Muzeum Powstania Warszawskiego, forum internetowe, forum.1944.pl/index.php?showtopic=900&pid=10966&st=0&#entry10966

159. ????????? ????????????, ?????????? 1623 ????. izbornyk.narod.ru/suspil/sus48.htm

160. Mikołaj Nieczaj, Zapomniana karta historii. www.krasnystaw.um.gov.pl/aktualnosci/25_11_2005/karta.htm

161. ???? ????????? ????, A??????? ????? ???????????, ????? ????????-???????????, ?.?. ???????. ????? ????????. ????? ?????????????, w: ????????? ? ?????????, ??????? ???, ?????? 2000. knsuvorov.narod.ru/text/fuks.html

162. Portal wiedzy Onet.

163. Zdzisław Budzyński, Zachodnia rubież polsko-ruskiej granicy etnicznej w końcu średniowiecza oraz w epoce nowożytnej, w materiałach z konferencji: Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, 9?11.V.1995, s. 215?220, Rzeszów 1996.

164. Bronisław Włodarski, Polska i Ruś 1194?1340, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 202, Warszawa 1966.

165. ???? ???????????? ???????, ??? ?????? ? ?????? ??????? 1905?1917, ???????, ??????-????? 1951. militera.lib.ru/memo/russian/makarov_uv/03.html

166. ??????? ?????????? ????????, ?? ????, ???? ? ?????????, ????????, ?????? 2003. militera.lib.ru/research/shambarov3/09.html

167. ??????? ?????????? ????????????, ?? ???????? ???????????, ?????????, ?????? 1989. militera.lib.ru/h/vladimirsky/01.html, oraz: ugz-front.h1.ru/vrag/

168. Kazimierz Bartoszewicz, Rok 1863. Historja na usługach ludzi i stronnictw, nakł. Autora. Skład główny w księgarni Gebethnera i Spółki, druk Wincentego Korneckiego, Kraków 1896.

169. Sprawy Wołoskie za Jagiellonów, akta i listy, Źródła Dziejowe, t. X, wydał i szkicem historycznym poprzedził Aleksander Jabłonowski, Skład główny w księgarni Gebertnera i Wolffa, Warszawa 1878.

170. Władysław Zawistowski, Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza? Wydawnictwo Tower Press, Sopot 1999.

171. Krzysztof Latawiec, Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku, Radzyński Rocznik Humanistyczny, 2002, 2, 43.

172. Alicja Głaz, Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 r. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVI, sectio F, s. 113, Lublin 2001.

173. ??????? ?????, ???? ??????. ??????????????, ????????????? ??????. www.kazpravda.kz/print.php?chapter=1141948190&ar=true

174. ???????? ?????????? ?????, A) ?? ??????? ???????, B) ??????? ???????????, ?????? ??????, Żurnał Rodina 1/2001. istrodina.com/rodina_articul.php3?id=150&n=11

175. Ludwik Kubala, Szkice historyczne, Serya Druga, rozdział: Czarna śmierć, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1880.

176. S. Teresa Antonietta Frącek, RM, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w: Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński, 1822?1895, Warszawa 2003. Służmy Panu w Rodzinie Maryi, Warszawa 2005.

177. Feliks Kiryk, red., praca zbiorowa, Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 1991.

178. ???????? ????????? (??????????), ???? ??????, ????? XVIII, ????? ??????, ????????? 1924, 1928 (1927)? epizodsspace.testpilot.ru/bibl/fant/orlovskiy/bunt/03.html

179. Ks. Michał Nowodworski, wyd., Encyklopedja kościelna według teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego. z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, t. I?XXXIII, Drukarnia Czerwińskiego i Spółki, Warszawa 1873?1876.

180. Henryk Wiercieński, w sprawie wydzielenia Chełmszczyzny, druk Piotra Laskauera, Warszawa 1910.

181. Rocznik Świętokrzyski, Dopełnienie i do kodeksu V?go, w: Monumenta Poloniae Historica, Pomniki dziejowe Polski, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.

182. Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, nakł. Wołyńskiego Tow. Krajoznawczego w Łucku, Łuck 1929.

183. Restauracja Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie, z życia Powiatu Krasnostawskiego, 2006/2, 11.

184. Ludwik Kubala, Szkice historyczne, Serya Piąta, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego 1656?1657, Henryk Altenberg, G. Seyferth, Edward Wende i Sp., Gebethner i Wolff, Lwów?Warszawa 1917. Reprint Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2005.

185. i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. www.1lo.krasnystaw.pl

186. Archiwum Radziwiłłowskie, Aechiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, A) oddz. II, ks. 14, 152?156, B) oddz. II, ks. 14, 261-262.

187. Małgorzata Dams?Lepiarz, Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVIII, sectio B, s. 157?172, Lublin 2003.

188. Edward Kołodziej, Komitety obywatelskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1914?1915, Radzyński Rocznik Humanistyczny, 2002, t. 2, s. 57?66.

189. ???? ?????????? ?????, ??????? ???????????? ???????, ?????, ?????? 1972. militera.lib.ru/memo/russian/konev/06.html

190. ??????? ??????? ???????? ????? ?????? ????????????? ????????, ???????, ? 5, 1998. magazines.russ.ru/october/1998/5/roman.html

191. Wespazjan Kochowski, Lata potopu 1655?1657 (kronika), wybór i przekł. Lwszwk Kukulski, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1966.

192. Katarzyna Grochola, Serce na temblaku, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002.

193. ???? ??????. 25 ???? 1944 o? ?????????? ??????????, ??? ???????, ?????? 2005. www.9may.ru/02.08.1944/inform/m1027

194. Renata Ślusarska, Sytuacja w guberni lubelskiej w latach 1905?1908 w świetle materiałów Urzędu Tymczasowego Generał?Gubernatora Lubelskiego, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, vol. LVI, sectio F, s. 83?112, Lublin 2001.

195. ?????? ??????, ??????? 1659?1667, ?????, ?????? 2002. www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon/text8.phtml

196. Antoni Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. II, wieki średnie: od 1364 do 1432 roku, nakł. Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, Petersburg 1903, t. III, okres przejściowy od 1433 do 1510 roku, Ossolineum, Lwów-Warszawa?Kraków 1923.

197. Piotr Łukasz Grotowski, Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyjskich traktatów wojskowych, Acta Militaria Mediaevalia, t. 1, s. 9?24: Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Historyczne w Sanoku, Kraków?Sanok 2005.

198. Jerzy Kuśnierz, Militaria z Czermna nad Huczwą, próba rekonstrukcji sposobu ataku tatarów na gród (w 1240 r.) na podstawie dotychczasowych badań archeologicznych, Militaria Mediaevalia, t. 1, s. 113?132,: Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Historyczne w Sanoku, Kraków?Sanok 2005.

199. Ks. Adam Naruszewicz, biskup łucki, Historya narodu polskiego, t. V, Lipsk 1836.

200. Juliusz Bator, Wojna Galicyjska, Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914?1915, LIBRON, Kraków 2005.

201. Andrzej Michałek, Słowianie Wschodni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005.

202. Pamiątki carsko-cesarskie, Podróże po regionie, Kurier Lubelski, 10.07.2004.

203. Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447?1795, oprac. Irena Sułkowska-Kurasiowa i Maria Woźniakowa 1973, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2004, www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_inw.xml

204. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski obejmujący dokumenta tak już drukowane, jak dotąd nie ogłoszone, sięgające do roku 1400. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. II, nr 617?1292, lata 1288?1349, nakł. Biblioteki Kórnickiej, druk J. I. Kraszewskiego, Poznań 1878.

205. Maria Barbara Topolska, Dziedzictwo kultury zachodnioeuropejskiej w Wielkim Księstwie Litewskim i na ziemiach ruskich Korony od XV do XVIII w., Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 15?18.IX.2004 r.

206. Aleksander Jabłonowski, Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Epoka przełomu z wieku XVI?go na XVII?sty. Dział II?gi Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej, wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, oprac. i wyd. Aleksander Jabłonowski. Warszawa?Wiedeń 1899?1904.

207. Aleksander Połujański, Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym, ułożone przez urzędnika leśnego Królestwa Polskiego, t. I. Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa 1854.

208. Olga Tonina, Aleksandr Afanasjev, Vładimir Czekmariev, Szkarłatna krew na białych skrzydłach. 07.06.2006, zhurnal.lib.ru/t/tonina_o_i/alaya_krov.shtml

209. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31.12.2011 r., Województwo lubelskie. www.nid.pl/idm,580,zabytki-nieruchome.html

210. ??????? ??????? ????????, ???? ????????? ?????, ????????????????? ??????? ? 86 ?????: ?????????? ????????, ??????? ????????-?????, ??????????? ????-??????????, ?????-?????????? 1890. www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=363763

211. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski, Ossolineum Wrocław, De Agostini, Warszawa 2003.

212. Marcin Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, Martini Cromeri Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri duo 1578, wyd. dr Wiktor Czermak, Wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie, Biblioteka Pisarzów Polskich, nr 40, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Ksiegarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1901.

213. ?????? ????????????? ??????, ? ?????? ?????? 1914?1917. XIII ???????? ????????. ????? ? ?????-????????, ?????? 1923. www.grwar.ru/library/Tornau/TR_013.html

214. ??????? ???????????, ?????????? ????? ????????-??????????? ????????, ??????? ????????? ?????????? ????? ????????, ?. 41, ?. 1-72, ????? 1901.

215. Adam Kuncewicz, oprac., Plany przeglądowe miast polskich, Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej, t. II, seria pierwsza, Warszawa 1929.

216. Przemysław Grządka, w sprawie lokalizacji grodziska w Krasnymstawie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2005, t. VII, s. 259-261.

217. Antoni Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.

218. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich: A) Antoni Walawender, Zniszczenia wojenne i pożary w latach 1450-1586, B) Ryszard Werchracki, Zniszczenia wojenne i pożary w latach 1587-1647, C) Stanisława Namaczyńska, Zjawiska meteorologiczne i pomory 1648-1696, D) Franciszek Jukniewicz, Zjawiska meteorologiczne i pomory 1697-1750, Lwów 1935, 1937.

219. Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza, Konferencja: Lublin 21.X.2004. Mapa: Krzysztof Wojciechowski.

220. Strategia rozwoju miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 z długookresową prognozą do roku 2020. www.krasnystaw.pl/strategia/strategia3.zip

221. Program ochrony środowiska dla powiatu Krasnystaw na lata 2009?2012, www.krasnystaw-powiat.pl/prawo/sesje/u_2010_000253_z01.pdf

222. Andrzej Trzciński, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin 1990.

223. Franciszek Piekosiński, Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce wieków średnich, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1900.

224. Andrzej Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN, Warszawa 2005.

255. Władysław Łoziński, Pomnik grobowy Mikołaja Herburta w katedrze lwowskiej. Dzieło Pankracego Labenwolfa, Kwartalnik Historyczny, r. XIX, wyd. Aleksander Semkowicz i Fryderyk Papee. Lwów 1905.

226. Dariusz Stańczyk, Stosunki polsko-ruskie w XII-XIV w. w historiografii polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, radzieckiej (Badania do końca lat osiemdziesiątych), Biuletyn Ukrainoznawczy, 1997, nr 3, 46-62.

227. ?. ?. ????????, ??????????? ????????, ??????? ???????? ????, ?????????? ???? ??. ????? ??????????, ?????? 1933. www.grwar.ru/library/Kuznetsoff-Tomashov/index.html

228. ???????: ????????? ? ???????? ????????? ? 1914?1918 ??. ????, ?????????????, ?????? 1942. militera.lib.ru/docs/da/o_nemetskih_zverstvah/04.html

229. Forum internetowe: www.for-ua.com/ukraine/2006/09/09/080035.html

230. Teki Dworzaczka: Kuryer Polski, Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik-Poznań 2004. teki.bkpan.poznan.pl

231. Konrad Zaleski, Krasnystaw i jego okolice w cyklu: z wędrówki po Królestwie Polskim, w: Praca: Tygodnik polityczny i literacki illustrowany, Poznań, 1907, nr 41, s. 1319 i nr 42, s. 1349.

232. Włodzimierz Czarnecki, Rozwój sieci parafialnej Kościoła Łacińskiego w Ziemi Chełmskiej do początku XVII w., Roczniki Humanistyczne, 2000, t. 48, z. 2, Historia, s. 29-89.

233. Henryk Matuszczak, Zmiany biegu Wisły i jej dopływów w rejonie Wzgórza Zawichojskiego w czasach historycznych, Szkice Zawichojskie, Zawichost 1999.

234. Tomasz Olszanowski, Pan Samochodzik i potomek szwedzkiego admirała, Oficyna Wydawnicza Warmia, Olsztyn 2002.

235. Józef Kuś, Kazimierz Dolny a handel Gdańska z ziemiami ruskimi Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, w: Na pograniczu kultur, języków i tradycji, s. 125, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

236. ????????? ?????????? ????????, ????? ?????p????, ????????????? ??????? ????????????, ????????? 1959, www.izb.su/neizv/f_neizv3313p8.html

237. Kodeks dyplomatyczny Małopolski: zawiera dokumenty, regesta, wykazy i uzupełnienia, t. 4: 1386-1450, wydał i objaśnił Franciszek Piekosiński, 1886. Wydanie CD.

238. Andrzej Kokowski, Starożytna Polska, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005.

239. Przemysław Dąbkowski, Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełskiego, w: Studya nad historyą prawa polskiego wydawane pod redakcyją Oswalda Balzera, t. VIII, zeszyt 1, nakł. Towarzystwa Naukowego, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, Lwów 1921.

240. Robert Kozyrski, Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006.

241. Jan Henryk Cichosz, Władysław Fedorowicz, Leszek Janeczek, Andrzej Leńczuk, red., Krasnystaw wczoraj i dzisiaj, album, wyd. Krasnostawski Dom Kultury, Krasnystaw 2006.

242. Gerard Mercator, Atlas Minor, a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque ilustratus, Amsterdam 1610.

243. Zenon Guldon, Żydzi w miastach Ziemi Chełmskiej w czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej, Almanach Historyczny, 2002, nr 4, s. 9-28.

244. Marcin Maksymilian Łobozek, Polska Prowincja Zakonna Bonifratrów pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny: 75 lat istnienia, wyd. Klasztor OO. Bonifratrów, Cieszyn 1997.

245. Ks. Paweł Pałka, Powstanie katedralnej kapituły obrządku łacińskiego w Chełmie i przeniesienie jej do Krasnegostawu, Roczniki teologiczno-kanoniczne, 1970, t. XVII, z. 5, s. 15.

246. Stanisław Jan Dąbrowski, 200 lat Diecezji Lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin 2005.

247. Robert Kozyrski, Miasta i mieszczaństwo w dokumentach sejmiku Ziemi Chełmskiej 1648-1717, Rocznik Chełmski 2004, 10, s. 22-40.

248. Letopiseţul anonim al Moldovei, www.stefancelmare.ro/izvoare-rom.htm

249. Oficjalny serwis Urzędu Miasta Krasnystaw, www.krasnystaw.um.gov.pl/

250. Ludwik Kubala, Jerzy Ossoliński, wyd. II, Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Warszawa MCMXXIV.

251. A) Ludwik Grajewski, Nieistniejący zamek w Krasnymstawie, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1988, 1, s. 49-54. B) Tadeusz Marian Nowak, Czy plan kwadratowego zamku bastionowego, znajdujący się w rękopisie Artylerii Józefa Naronowicza Narońskiego, przedstawia zamek w Krasnymstawie? Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1988, 1, s. 55-57.

252. Ryszard Szczygieł, red., Dzieje Hrubieszowa, t. 1, Od pradziejów do 1918 roku, Wyd. UM, Hrubieszów 2006, www.dziejehrubieszowa.hrubieszow.info/

253. Andrzej Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Wyd. TRIO, Warszawa 2006.

254. Stefan Warchoł, Nazwy miast Lubelszczyzny, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1964.

255. Jacek Kulbaka, A) Szkolnictwo krasnostawskie od powstania listopadowego do i wojny światowej. B) Społeczność krasnostawska wobec zaborcy rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku, C) Krasnystaw na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Rękopisy. Za zgodą Autora.

256. Wojciech Kempa, Na przedpolu Warszawy, Siemianowice Śląskie 2007, www.pw44.pl

257. Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, www.katedrapolowa.pl/html.php

258. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, t. V, XIX, główny skład w Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Drukarnia Narodowa Wojciecha Manieckiego we Lwowie 1875-1906.

259. Jacek Kulbaka, Gospodarka Krasnegostawu w latach 1866-1915, w: Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, red. Albin Koprukowniak, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2000.

260. Ludwik Hass, Masoneria Polska XX wieku, losy, loże, ludzie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Czerwonego Krzyża POLCZEK, Warszawa 1993.

261. Leonard de Verdmon Jacques, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskiem, nakł. Felicyan Borysławski, druk Rubieszewski i Wrotnowski, Warszawa 1902.

262. Paweł Czuba, Jan Wojtal, Nie stali z bronią u nogi, Norbertinum, Lublin 1998.

263. Krasnystaw, w: ?????????? ????????? ????????????, ??? 7, ???? 1962.

264. Sławomir Górzyński, Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r., Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006.

265. Ryszard Maleszyk, red., Więzienie w Krasnymstawie i w Zamościu 1906-2006, druk Polianna, Krasnystaw 2006.

266. Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do 1782. Tomy I-VIII, nakł. Jozafata Ohryzki, Petersburg 1859-1860.

267. Plan Zbiorowy Oryginalny Ekonomii i części Leśnictwa Krasnystaw w Gubernii Lubelskiej, Obwodzie Krasnystawskim położonej wypracowany przez Karola Mojcho rysownika ro: 1838 na zasadzie miar głównych z gruntu zdjętych pod kierónkiem Jeom. Dyry: Butrym przez Jeom: Adj: Dobrochowskiego przy pomocy Rysownika Danielewskiego i Applikanta Zawadzkiego ro: 1837 z pomi: szczeg: Kotowskiego i Rusieckiego Jeometrów przysięgłych 1829, 1830 r. stosónek podziałki 1:20,000. Plan złożony z sekcyj 5., Archiwum Państwowe w Radomiu.

268. Teresa Michałowska, Średniowiecze, Seria: Wielka Historia Literatury Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.

269. Krótka statystyka Gubernij Królestwa Polskiego obejmująca rozległość i ludność tychże Gubernij oraz wykaz miast, osad i gmin (Przedruk uzupełniony ze Skorowidza do Dziennika Praw, wydanego w połowie 1870 r.), Drukarnia Rządowa Okręgu Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1870.

270. Eugeniusz Romer, Wojenno-Polityczna Mapa Polski. z powodu Manifestu z 5.11.1916, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1916.

271. P. Pius Bonifacius Gams, O.S.B. Series Episcoporum Ecclesie Catholicae, Quotquot Innotuerunt a Beato Petro Apostolo. a Multis Adjutus, Zweite Unveranderte Auflage Verlag Karl W. Hiersemann, Leipzig 1931.

272. Stanisław Zieliński, opr., Bitwy i potyczki 1863-1864, na podstawie materyałów Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Wydawca Muzeum Narodowe w Rapperswilu (CH), skład główny w księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie, 1913.

273. Ks. Jan Bielski SJ, Widok Królestwa Polskiego ze wszystkimi województwami ... wystawiony, t. I, Księga II, druk JKMci Collegium Societas Jesu, Poznań 1763.

274. Zbigniew Lubaszewski, Krasnostawskie obrazki historyczne, Egeria, 2006, nr 3 (8), 2-5.

275. Kultura w Krasnymstawie, Egeria, 2006, nr 3(8), s. 28-29.

276. Akt elekcyi, Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, w Warszawie, druk J.K. Mci y Rzplitey u XX. Scholarum Piarum.

277. Ks. Kasper Niesiecki SJ, Korona Polska przy złotey wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Świątobliwością ozdobiona Potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę Pamiętnych wżdy Oyczyźnie Synów, podana Przez X. Kaspra Niesieckiego Societatis Jesu. Roku Wolności ludzkiey przez Wcielonego Boga windykowaney 1728, druk Collegium Lwowskiego Societatis Jesu.

278. Zdzisław Budzyński, red., Dwa pogranicza: Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia ? Problemy ? Odniesienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.

279. Scriptores Rerum Polonicarum (Dziejopisowie Krajowi), Wydawnictwo Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, druk. Władysława Ludwika Anczyca. A) Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedralnego krakowskiego część ostatnia, czasy podługoszowskie obejmująca (1480-1535) z rękopismu będącego własnością hr. Wiktora Baworowskiego, Józef Szujski, Kraków 1874. B) Dyjaryjusze sejmowe r. 1587: sejmy konwokacyjny i elekcyjny, wyd. August Sokołowski, SRP; t. 11, Kraków 1887. C) Roczniki Stanisława Temberskiego 1647-1656, wyd. Wiktor Czermak, SRP; t. 16, Kraków 1897. D) Dyaryusz Stanisława Oświęcima 1643-1651, wyd. Wiktor Czermak, SRP; t. 19, Kraków 1907. E) Dyaryusze sejmowe r. 1597: w dodatkach: akta sejmikowe i inne odnoszące się do tego sejmu, wyd. Eugeniusz Barwiński, SRP; t. 20, Kraków 1907. F) Dyaryusze i akta sejmowe 1591-1592 r., wyd. Eugeniusz Barwiński, SRP; t. 21, Kraków 1911. G) Archiwum Komisyi Historycznej, t. 3, SRP; t. 9, Kraków 1886.

280. Julian Błaszczyński, Spis senatorów i dygnitarzy koronnych z XVIII w. według źródeł autentycznych, Wyd. Drukarnia Gazety Polskiej, Warszawa 1862.

281. Paweł Piasecki, Kronika Pawła Piaseckiego Biskupa Przemyślskiego, polski przekład wedle dawnego rękopismu, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. Konst. Mańkowskiego, Kraków 1870.

282. Alexander Gwagnin z Werony, Kroniki sarmacyi europejskiej: opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, ziemie ruskiej, ziemie pruskiej, ziemie inflantskiej, ziemie żmudzkiej, wyd. Biblioteka Polska, Kraków 1860.

283. Eryk Lassota ze Steblewa, Dziennik, www.vostlit.info/Texts/rus14/Lassota/text.phtml?id=838

284. Sylwester Czopek, Pradzieje Polski Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.

285. ?????? ?????? ???????? 2-?? ??????????? ???????? ??????? 1915 ?. ????????? ? ????? ???????????? ????????? ???????????? ???????????. ????? 1930-1938 ?, www.grwar.ru/library/FD_2_1915/FD_2_1915.html

286. ?????? ???????? ? ?????????, ?? ?????? ?????????, armyrus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=1543

287. ?????????? ???????. ????-??????? ??????????? ????, www.lgsp.petrobrigada.ru/index.html

288. ????-??????? ?????????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ????????????? ?????, www.regiment.ru/reg/I/A/1/1.htm i następne

289. Formowanie oddziałów artylerii konnej w okresie kształtowania granic II RP, Kawaleria II RP, www.kawaleria.marcin-lewandowski.xip.pl/artkon.php

290. Żołnierze polscy polegli k. Krasnegostawu w 1920 i 1939 r., Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, ltg.pl/content/view/107/53/

291. ????? ? ????????? ???????? ? ?????????? ????? ? ?????? ? 1.09 ?? 5.10.1939 ????, ????-??????????. ?????????????? ?????????? ????, katynbooks.narod.ru/prisoners/Docs/044.html

292. Dziennik działań bojowych kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego za okres od 3.09.do 12.10.1939 r., Forum dyskusyjne Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Rawelin, rawelin.com/forum/viewtopic.php?t=93

293. Ślady i judaica, Diapozytyw, www.diapozytyw.pl/pl/site/slady_i_judaica/krakow

294. Dzieje Żydów w Polsce, www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/dzieje_nowe.html

295. Strona o Żydach lubelskich, www.jews-lublin.net

296. Świętosław z Borzejowic Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od Zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, skreślone przez starostę radziejowskiego, przełożył z rękopismu cesarskiej publicznej biblioteki, przypisami i życiorysem uzupełnił Włodzimierz Spasowicz, t. I-IV, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, Petersburg i Mohilew 1856.

297. Wybrańcy Marsa, Jan III Sobieski był jednym z największych żołnierzy i Rzeczypospolitej, Dzielnica Warszawa Wilanów, old.wilanow.pl/wilanow/index.php?zid=4919

298. Current Population for Cities and Towns of Lubelskie, Poland, www.world-gazetteer.com.

299. Andrzej Kmicic, Krasnostawskie Kolegium sercem kultury powiatu, z życia Powiatu Krasnostawskiego, 2006, VI, s. 5-6.

300. Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, wyd. Hieronim Wietor, Kraków 1521.

301. Maciej Stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi niegdyś w Królewcu drukowana w roku 1582, Drukarnia Societatis Jesu, Warszawa 1766.

302. Jan Herburt, Chronica, sive historiae Poloniae compendiosa, ac per certa librorum capita ad facilem memoriam recens facta descriptio, wyd. Joannes Oporinus, Basel 1571.

303. Józef Kleczyński i Franciszek Kluczycki, Liczba głów żydowskich w koronie z taryf roku 1765, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1898.

304. Władysław Ścibor-Rylski red., Obrona Państwa w 1920 roku, Księga sprawozdawczo-pamiątkowa generalnego inspektoratu armji ochotniczej i obywatelskich komitetów obrony państwa, nakł. Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa, Warszawa 1923.

305. Zygmunt Kolumna, Pamiątka rodzin polskich. Krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskiem i tułactwie ofiar z: 1861-1866 roku; zebrał i ułożył ze źródeł urzędowych, dzienników, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni. Wytłoczono u Władysława Jaworskiego, nakł. redakcyi Kaliny, Kraków 1867.

306. ???????? ?????????, ????????? ???????, ????? ???? ? ?????? XIII ???? ?? ????? ?? ?????, istoria.svyt.net/srveka/rus/1/

307. ?????? ???????????? ??????, ???? ????????????? ?????????? ?????????: ??????? ??????? ?????????? ? ???????-????????? ????, 2005, www.humanities.edu.ru:80/db/msg/77178

308. Kroniki Bielskich, A) Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata, wyd. Mateusz Siebeneicher, Kraków 1564. B) Joachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki Polskiej zawierającej dzieje od 1587 do 1598 r. w rękopiśmie odkrył i do druku podał, oraz historyczno bibliograficzny opis żywota i prac Marcina ojca i Joachima syna Bielskich napisał i przyłączył Franciszek Maksymilian Sobieszczański, nakł. i druk Samuela Orgelbranda księgarza i typografa, Warszawa 1851.

309. ??????? ?????????? ???????, ?????? ?????????? ???????, ??????????? ?????. 1918?1921, ???????, ?????-????????? 2002, militera.lib.ru/h/kakyrin_vatsetis/18.html

310. ??????? ?????: ??????? ?????????????. ???? ? ??????. ?. 14 (3?1). ?????, ?????? 1994. militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/index.html

311. Jan Tadeusz Lubomirski, Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych, druk Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1869.

312. Ks. Franciszek Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego, czyli obraz stanu narodu i kraju, t. I, nakł. Księgarni Nowej, Poznań 1843.

313. Barbara Fal, Czy niżówki ostatnich lat są zjawiskiem wyjątkowym? Gazeta Obserwatora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2004, 3, s. 16-18.

314. ???????: ??????? ??????? ?????: ??????? ??????? ????? 1812?1864 ??.; ??????? ????????????? ?????, ????????? ????????? ????????? 1863?1864 ??., ???????, ?????-????????? 2003. militera.lib.ru/h/sb_istoria_russkoy_armii/index.html

315. ?????????? ????????? ?????, ???????????? ??????????? ?????????. 1914-1920 ??. ??????? 1925. www.grwar.ru/library/CaucasusGrenadeer/index.html

316. Teodor Wierzbowski, Szkoły parafjalne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej 1773-1794, skład główny w Książnicy Polskiej, Warszawa-Kraków 1921.

317. Stanisław Konopka oprac., Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1936-1938 rok, Urzędowy Spis Lekarzy, Biuro Propagandy Medycyny Polskiej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, rok wyd. II-III, Warszawa 1936-1938.

318. Roman Kabaczij, Zagadnienie dobrowolności w przesiedleniach ludności ukraińskiej z Chełmszczyzny 1944-1945, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ziemia Chełmska - obszar przenikania kultur, Chełm, 19-20.04.2007.

319. Włodzimierz Czarnecki, Kształtowanie podstaw terytorialnych Ziemi Chełmskiej w Średniowieczu i jej krajobraz naturalny, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ziemia Chełmska - obszar przenikania kultur, Chełm, 19-20.04.2007.

320. Krzysztof Latawiec, Rosyjskie siły zbrojne na obszarze Guberni Lubelskiej w latach 1864?1914, Teka Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego PAN, 2006, 1, 124?144.

321. Stanisław Lenartowicz, red., Przewodnik po Polsce w 4 tomach, t. II, Polska Południowo-Wschodnia, Związek Polskich Towarzystw Turystycznych, wyd. I, Warszawa 1937.

322. Almanach Leśny, Rocznik Personalny Administracji Lasów Państwowych, nakł. Spółki Wydawniczej, Prasa Drzewna, Warszawa 1933.

323. Ignacy Daniłowicz, oprac., Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów, t. 1, wyd. Adam Honory Kirkor, Wilno 1860.

324. Zygmunt Zagórowski, red., Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych zestawione, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Akc. Sp. Kartograficzna i Wydawnicza, Lwów-Warszawa 1924.

325. Stanisław Cercha, Gdzie znajdowały się Grody Czerwieńskie, Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. 1912, VII, r. 1, t. 3, z. 1, s. 21-40. 1912, IX, r. 1, t. 3, z. 3, s. 166-185.

326. Rajmund Przybylak, Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Zmienność warunków termiczno-opadowych w Polsce w okresie 1501?1840 w świetle danych historycznych, Przegląd Geograficzny, 2004, 76, 1, s. 5?31.

327. Piotr Eberhardt, Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyńską na kontynencie europejskim, Przegląd Geograficzny, 2004, 76, 2, s. 169?188.

328. Henryk Maruszczak, Główna rubież kulturowo-cywilizacyjna a podziały geograficzne Europy, Przegląd Geograficzny, 2005, 77, 4, s. 439?461.

329. Julian Majewski, o drogach w Królestwie Polskiem, ich budowie i utrzymaniu, druk Alexandra Ginsa, Warszawa 1877.

330. Adam Boniecki, Herbarz Polski, Skład Gebethner i Wolff, Warszawa 1900.

331. Bogumił Szady, System beneficjalny diecezji chełmskiej w latach 1600-1621, Roczniki Humanistyczne, 1997, t. XLV, zeszyt 2, s. 39-68.

332. Jost Ludwik Decjusz, De Sigismundi Regis Temporibus Liber, 1521, wydał dr Wiktor Czermak, nakł. Akademii Umiejętności. Skład Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1901.

333. Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa, tłoczono czcionkami Drukarni Państwowej, Warszawa 1931.

334. Urzędowy spis lekarzy, uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej, lekarzy-dentystów, dyplomowanych farmaceutów oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia, Warszawa 1931.

335. Spis Rycerstwa Polskiego walczącego z Janem III, pod Wiedniem oraz szyk bojowy Wojsk Polskich i sprzymierzonych dnia 12 Września 1683 r. Na pamiątkę dwóchsetnej rocznicy obchodu zwycięztwa pod Wiedniem z portretem Króla Jana, tablicą szyku bojowego, tablicą herbów rycerstwa i planem bitwy Wiedeńskiej. Wydał Bolesław Twardowski, nakł. Księgarni Katolickiej, Poznań 1883.

336. Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis ab Anno MCCCC. Fasc. 1, (ab Anno 1400 ad Annum 1434). Typis et Impensis C. r. Universitatis, Cracoviae 1883.

337. Elżbieta Sobczuk, Proces przemian przestrzennych Szczekarzowa i Krasnegostawu od średniowiecza do czasów nowożytnych. Konferencja: Miasta Lubelszczyzny w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Problemy i perspektywy badawcze, Lublin, 6-7 XII 2007.

338. Andrzej Kokowski, 30 powodów do dumy z mieszkania w krainie Gotów, Hrubieszów-Lublin 2007.

339. Jacek Kulbaka, Rozwój demograficzny Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w drugiej połowie XIX wieku (do pierwszej wojny światowej), Radzyński Rocznik Humanistyczny, 2007, 5, s. 29-39.

340. Ks. Henryk Kapica, Przedmieście Zastawie ? Prebenda, Boże Sieci, Pismo Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, 18/2007.

341. ks. Karol Boniewski, Opis historyczny diecezji lubelskiej z lat 1839-1845, Archiwum Diecezjalne w Lublinie, ADL, Rep. 60 A, n. 259.

342. Julian Bartoszewicz, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy, prymasi Królestwa Polskiego: wizerunki z Galeryi Łowickiej, Księgarnia Polska Adama Dzwonkowskiego, Warszawa 1864.

343. Ludwik Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. I-IV, Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1852-1853.

344. Sebestjan Gawarecki, Dziennik podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich, oraz przydana instrukcja ojca Jakuba Sobieskiego Wojewody Ruskiego, dana synom jadącym za granicę, nakł. redakcji Wędrowca druk Ignacego Zawiszewskiego, Nowy Świat 46. Warszawa 1883.

345. August Bielowski, wyd., Pisma Stanisława Żółkiewskiego Kanclerza Koronnego i Hetmana, nakł. Wojciecha Manickiego, Lwów 1861.

346. Tomasz Święcki, Mecenas przy Najwyższym Sądzie Królestwa Polskiego, Podlasianin, Opis Starożytnej Polski, t. I, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Czasu, Kraków 1864.

347. Feliks Koneczny, Święci w dziejach Narodu Polskiego, Wyd. ANTYK, Marcin Dybowski, Komorów 1999.

348. Ks. Andrzej Kitowicz, Pamiętniki do panowania Augusta III i Stanisława Augusta z rękopismu wydane przez A. Woykowskiego, czcionkami Wilhelma Deckera i spółki, Poznań 1840.

349. Informacja o rozstrzelaniu w Krasnymstawie (18.03.1863 r.) Mikołaja Nieczaja, Rozkazy generała Aleksandra Chruszczowa wydawane w latach 1863-1866, fotokopia rozkazu nr 20, Katalog Skarbów Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo.polska.pl/katalog/index.htm

350. List rzymsko-katolickiego biskupa chełmskiego Krzysztofa Żegockiego 1672 r. w: ???? ?????????? ????????? ????????? ??? ??????? ???????? ?????. ???? XXIII. ???? ????????? ????????? ????, ?????? 1896. Akty wydawane przez Wileńską Komisję do rozpatrywania aktów dawnych, t. 23. Akty Chełmskiego sądu grodzkiego z XVII wieku, Wilno 1896.

351. Josephus Muczkowski edidit, Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum Jagiellonica ab anno 1402 ad annum 1849, Typis Universitatis, Cracoviae 1849.

352. Adam Naruszewicz, Poezye, Liryków Księga Czwarta, wyd. nowe Jana Nep. Bobrowicza, Breitkopf Hertel, Lipsk 1935.

353. Biblioteka Naukowego Zakładu Imienia Ossolińskich, pismo poświecone dziejom, bibliografii, rozprawom i wiadomościom naukowym, t. IV, druk Józefa Schnaydera, Lwów 1842.

354. Progress of the Cholera on the Continent, The London Medical Gazette, 1848, June 30, Vol. 41, no. 1074, p. 470.

355. Kajetan Koźmian, Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1858.

356. ???????? ????????. Dziennik Praw, Drukarnia Rządowa przy Kom. Rząd. Sprawiedliwości. A) t. 46, Warszawa 1853. B) t. 54, Warszawa 1860. C) t. 60, Warszawa 1862. D) t. 67, Warszawa 1867.

357. Jan Paweł Woronicz, Dzieła poetyczne wierszem i prozą, t. II, wyd. Jana Nep. Bobrowicza, nakł. Księgarni Zagranicznej, Lipsk 1853.

358. Józef Mączyński, Pamiątka z Krakowa, opis tego miasta i jego okolic, nakł. i druk Józefa Czecha, Kraków 1845.

359. Wawrzyniec Jan Rudawski, Historja polska od śmierci Władysława IV, aż do pokoju oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648-1660 r., t. II, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, Petersburg i Mohylew 1855.

360. Łukasz Górnicki, Pisma Prozaiczne Zeszytów cztery, wyd. Kazimierza Józefa Tubowskiego, Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, czcionkami Drukarni Czasu, główny skład dla Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki, Warszawa 1858.

361. Kazimierz Jarochowski, Opowiadania i studia historyczne, t. II, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1863.

362. Michel David de La Bizardiere, Bezkrólewie po Janie III. Sobieskim, Przetłumaczone na język polski i objaśnione przypiskami przez Juljana Bartoszewicza, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk Józefa Zawadzkiego, Wilno 1853.

363. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Wybór Pism, t. 5, Wilhelm Bogumił Korn, Wrocław 1833.

364. Biblioteka Warszawska, Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi, A) Wspomnienia z podróży po kraju, odbytej przez 8 uczniów Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pod przewodnictwem Wojciecha Jastrzębowskiego w miesiącach lipcu i sierpniu 1848 r. w: t. I/XXXIII. Warszawa 1849. B) t. IV, Warszawa 1844. C) t. I, nowej seryi t. IX, s. 770, Warszawa 1860. D) t. I/XXV, Warszawa 1847, E) t. III, Warszawa 1864. F) t. III/LI, Warszawa 1853.

365. Ruiny zamku w Krasnymstawie. Więzienie Maksymiliana w Krasnymstawie z rysunku Sierakowskiego, rysunek pióro, atram., 15,2x19,6. Rys. Pol. 2947, w: Rysunki z kolekcji J. I. Kraszewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, WAiF, s. 222, poz. 811, Warszawa 1961.

366. The Hierarchy of the Catholic Church, Current and historical information about its bishops and dioceses, www.catholic-hierarchy.org/country/pl.html

367. Stanisław Kazimierz Kossakowski, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. 1-3, nakł. Autora, druk Gazety Codziennej, Warszawa 1859-1872.

368. Kazimierz Władysław Wóycicki, wyd., Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, nakł. i druk Samuela Orgelbranda księgarza i typografa, Warszawa 1846.

369. ????????? ???????? ????????? ????????? ??? ??????? ???????? ??????, ????????? ??????????? ??? ????????? ????????, ??????????? ? ?????????? ????????-???????????., ???? I, ??????? II. ????-???????????????? ???????i? I. ?. ????????, ????? 1848.

370. Czas. Dodatek miesięczny. A) t. VI, t. VIII. Czcionkami i nakł. Drukarni Czasu, Kraków 1857. B) t. XVIII, czcionkami i nakł. Drukarni Czasu, Kraków 1860.

371. Teodor Narbutt, Dzieje Narodu Litewskiego (w krótkości zebrane), nakł. i druk Antoniego Marcinowskiego ? Józefa Zawadzkiego, Wilno 1840-1847.

372. Henryk Dembiński, Pamiętnik Henryka Dembińskiego jenerała wojsk polskich, nakł. i czcionkami Ludwika Merzbacha, Poznań 1860.

373. Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego. Zebrane i wydane r.p. 1584. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków 1858.

374. Franciszek Bohomolec, Życie Jana Zamojskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, ... 1775, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków 1860.

375. Karol Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło. 1374-1413. Opowiadanie Historyczne, wyd. drugie poprawne, t. II, nakł. Autora, Lwów 1861.

376. AJM oprac., Biskup Aleksander Antoni Fredro, mecenasem katedry przemyskiej, Dynowinka, 1997, 7, s. 10-11.

377. Druga po Jasnej Górze. Twierdza Zamość w czasach potopu szwedzkiego. Materiały konferencji naukowej, zorganizowanej w 550 rocznicę obrony twierdzy zamojskiej przed wojskami Karola X Gustawa, 16.09.2006 r. Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamość 2006.

378. Michał Czajkowski, Owruczanin, powieść historyczna z 1812 roku, wyd. drugie. Friedrich Arnold Brockhaus, Lipsk 1863.

379. Ambroży Grabowski, Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski; diaryusze, relacje, pamiętniki służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych, t. I, Diaryusz wojny z Szeremetem i Cieciórą ..., która się odprawiła w Mcu Wrześniu, Październiku i Listopadzie Roku 1660, nakł. Józefa Cypcera, Kraków 1845.

380. Ks. Sadok Barącz, dominikanin zebrał, Pamiątki Miasta Żółkwi, druk Piotra Pillera, Lwów 1852.

381. Zygmunt Łakociński, Magnus Stenbock w Polsce: przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie wojny północnej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, Instytut Wydawniczy Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967.

382. Włodzimierz Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski: z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.

383. Adam Winiarz, oprac., Lubelska lista katyńska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

384. Pierwsze polskie pojazdy, www.askl.eu.org/~luchio/omnibusy.htm

385. Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy Historyczne, z uwagami Lelewela. Nakł. i druk Józefa Czecha. Kraków 1835. Śpiewy Historyczne, Edycya III, druk J.C.K. Mości Rządowey, Warszawa 1819.

386. Józef Przyborowski, Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1857.

387. Stefan Herman, Dwie relacje o bitwie byczyńskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1992.

388. Wacław Gąsiorowski, Huragan, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1959.

389. Jakub Michałowski, Księga pamiętnicza, z dawnego rękopisma własności Ludwika hr. Morsztyna, nakł. C.K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, druk C.K. Uniwersytetu, Kraków 1864.

390. Franciszek Paszkowski, Książę Józef Poniatowski, S-ka Wydawnicza Polska, Kraków 1898.

391. Andrzej Zebrzydowski i inni, Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795, Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, Cracovia 1881.

392. Krzysztof Zawisza, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, Wojewody Mińskiego (1666-1721), wyd, z oryginalnego rekopismu i przypiskami Juliana Bartoszewicza, nakł. Jana Zawiszy, Warszawa 1862.

393. Karol Mecherzyński, Historya wymowy w Polsce, nakł. Józefa Czecha, Kraków 1856.

394. Ludwik Mierosławski, Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831, nakł. Posła Jana Ledóchowskiego, t. II, Drukarnia Bourgogne i Martinet, Paryż 1846.

395. ??????, ????????? ??????? ? ?????????, www.hrono.ru/sobyt/191408_.html

396. Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla), Wybór poezyj, wyd. nowe na rzecz wdowy i sierot Autora, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1890.

397. Mieczysława Mitera-Dobrowolska, oprac., Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej, 1773-1785, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.

398. Izabella Fortunata Czartoryska, Listy księżny Izabelli z hr. Flemingów Czartoryskiej do syna Księcia Adama, Seweryna I. Duchińska, Gustaw Gebethner i S-ka, Kraków 1891.

399. Manitoba Free Press (Newspaper), Winnipeg, Manitoba 1915.07.21.

400. Kazimierz Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemię polską, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1856.

401. The New York Times Current History, 1915, v. 4, July-Sept.

402. Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792 r., Oficyna Wydawnicza Volumen: Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996.

403. Jan Dihm, Kościuszko nieznany, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969.

404. Jan Szczawiej, Zmaganie dnia z nocą, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981.

405. Ewa Korzeniewska, Maria Dąbrowska: kronika życia, Czytelnik, Warszawa 1971.

406. Władysław Fedorowicz, Kościół gotycki, s. 7, Tadeusz Andrzej Kiciński, Renowacja kościoła, s. 8. NESTOR, 2007, 2(2).

407. Felix Wrotnowski, Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831, opisane podług podań dowódców i współuczestników tego powstania, t. I, w Księgarni i Drukarni Polskiej, Paryż 1837.

408. Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny, Polskie Towarzystwo Etnologiczne, t. X, s. 190, skład w księgarni Michała Arcta, druk Józefa Jeżyńskiego, Daniłowiczowska 16, Warszawa 1896.

409. Tomasz Święcki, Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, objaśnił i uzupełnił przypisami Juljan Bartoszewicz, nakł. Samuela Henryka Merzbacha Księgarza, Warszawa 1859.

410. Eustachy Marylski, Wspomnienia zgonu zasłużonych w Narodzie Polaków, nakł. i druk Zawadzkiego i Węckiego, Uprzywilejowanych Drukarzy i Xięgarzy Dworu Królestwa Polskiego, Warszawa 1829.

411. Robert Kozyrski, Parlamentarzyści duchowni, biskupi diecezji chełmskiej w XVI i połowie XVII wieku, w: Jan Seredyka, Dorota Kurpiers-Schreiber, red. Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku, Stan badań i postulaty, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.

412. Julian Ursyn Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, t. I-IV, druk Natana Glücksberga, księgarza i typografa Królewskiego Uniwersytetu, Warszawa 1822.

413. Anna Drapsa, Agata Bereza, Agnieszka Kaczor, Karolina Rybczyńska, Dagmara Zienkiewicz, uczennice klasy III B, Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Kościół p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl

414. Krasnystaw: restauracja Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie - projekt nr Z/2.06/III/3.1/748/05. Biuletyn Zamówień Publicznych nr 41, 2006.02.15, poz. 8539, stare-www.uzp.gov.pl/biulety/2006/41/41_8539.html

415. Biblioteka Ossolińskich. Pismo historii, literaturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym poświęcone. Poczet nowy. A) Pamiętniki Jana Stanisława Jabłonowskiego, t. I, Lwów 1862. B) t. VII, druk Zakładu Narodowego. Ossolińskich, Lwów 1865.

416. Elżbieta Budzińska, Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie 1781-1783, album ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1982.

417. Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, Kazimierz Władysław Wójcicki, zebrał, A) t. I, Szwedzi do Polski za Karola Gustawa (z rękopismu współczesnego z czasów Jana Kazimierza), nakł. Samuela Orgelbranda, Warszawa 1843. B) t. II. Nakł,. i druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1854.

418. Marek Florek, Zespół grodowy w Czermnie gm. Tyszowce. Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych a dyskusja o lokalizacji latopisowych Grodów Czerwieńskich, Konferenacja Archeologiczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Stan, potrzeby i perspektywy badań archeologicznych ... na Lubelszczyźnie, Lublin, 2008.04.7-9.

419. Szymon Starowolski, Setnik pisarzów polskich, albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1970.

420. Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Ratownicze badania archeologiczne zabudowy i umocnień obronnych Krasnegostawu w obrębie zespołu pojezuickiego, Opracowanie wyników badań w sezonie 2007, Krasnystaw, ul. J. Piłsudskiego 5, stan. 101, AZP 83-87/92, Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Chełm 2007.

421. Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce, t. II, nakł. i druk Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa, Warszawa 1849.

422. Katarzyna Jarkiewicz, Kultura Krakowa i Małopolski, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, www.ignatianum.home.pl/pub/IK_WUL/KJ_KKM_2.ppt

423. Stefan Kieniewicz, Ilia Solomonovich Miller, Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim; manifestacje na prowincji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963.

424. Aleksander Ożarowski, Wacław Jaroniewski, Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.

425. Andrze D. Misiura, Gdy Mistrz odchodzi, wspomnienia o Leonidzie Gawryłowie, 1901-1983, Mała Oficyna Wydawnicza Elipsa, Krasnystaw 1983.

426. Eu. Helleniusz (Eustachy Iwanowski), Wspomnienia narodowe, druk. L. Martinet, Paryż 1861.

427. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1952-1969.

428. ????????? ??????????? ?????????, ??????? ????????, ???????? ?????????: ? 3-? ?. ?. 1. ?????????????? ??????????, ????????? 1978. militera.lib.ru/prose/russian/lebedenko_ag2/index.html

429. Ks. Paweł Czaplewski, Wykaz oficjałów gdańskich i pomorskich 1467-1814, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. XIX, Toruń 1912.

430. Andrzej Gruszka, Starostowie chełmscy w epoce jagiellońskiej, Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełm 2002.

431. Elżbieta Sobczuk, A) Krasnostawski zamek, NESTOR, 2008, 1(3), 7. B) Średniowieczny i nowożytny system obronny Krasnegostawu, NESTOR, 2008, 1(3), 9.

432. Marek Szymaniak, Genialny lekarz spod znaku ryb. Śladami Leonida Gawryłowa, NESTOR, 2008, 1(3), s. 11.

433. Andrzej D. Misiura, Fenomen Gawryłowa. Po 25 latach, NESTOR, 2008, 1(3), 15.

434. Józef Ignacy Kraszewski, Infantka. Powieść historyczna. Anna Jagiellonka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1972.

435. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie, www.chmielaki.pl/

436. Karol Milewski, Pamiątki historyczne krajowe, nakł. i druk Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa, Warszawa 1848.

437. Nekrolog Michała Trzebieckiego, Chemik Polski, 1905, 22, s. 436.

438. Edward Dembowski, Piśmiennictwo polskie w zarysie, nakł. i druk Napoleona Kamieńskiego i Spółki, Poznań 1845.

439. Lesław Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa, wyd. III, nakł. Napoleona Kamieńskiego i S-ki, Poznań 1866.

440. Maurycy Mochnacki, Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831, t. I, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1883.

441. Wpisy dotyczące czterech województw: bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiego i wołyńskiego z lat 1569-1673 wniesione do ksiąg Metryki Koronnej, www.agad.archiwa.gov.pl/publikacje/MR2.xml

442. Franciszek Karpiński, Dzieła, Biblioteka Polska, serya na rok 1862, z. 7-16, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Czasu Wincentego Kirchmayera, Kraków 1862.

443. Henryk Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku osnowane przeważnie na niewydanych dotąd źródłach, t. III, druk Czasu Wincentego Kirchmayera, Kraków 1867.

444. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności. Szkice biograficzne, Ośrodek Wołanie z Wołynia, Biały Dunajec-Ostróg 2007.

445. Lesław Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa uzupełnione do roku 1860, nakł. i czcionkami Napoleona Kamieńskiego i Spółki, Poznań 1860.

446. Archiwum dr Tadeusza Stanisza, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, baza.archiwa.gov.pl/sezam

447. Jerzy Ternes, Sejmik chełmski wobec problemów podatkowych Rzeczypospolitej epoki Wazów, Teka Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego PAN, 2004, 1, 74?92.

448. Nominacja Stanisława Srzednickiego na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Warszawie z 25.VIII.1917 roku, fotokopia, dziedzictwo.polska.pl/katalog/

449. Przerwana historia PNKK w RP powstanie Polskokatolickiego Kościoła, www.pnkk.com/index.php?id=historia&m=historia

450. Ignacy Krasicki, Pisma poetyckie, t. 2, oprac. Zbigniew Goliński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

451. Adolf Pawiński, Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. Lauda i instrukcye 1733-1795, t. V, druk Józefa Bergera, Warszawa 1888.

452. Adam Andrzej Witusik, z lubelskich wojaży Krasickiego, Kalendarz Lubelski, Lublin 1977.

453. Jan Henryk Cichosz, Oni z XX wieku, Ziemia Krasnostawska, Miesięcznik Samorządowo-Społeczny, wyd. internetowe, czerwiec 1998. members.ozemail.com.au/~woymar/ziemia/698.htm

454. Zbigniew Święch, Zapomniane wydarzenie w historii Polski, Litwy i Ukrainy, Alma Mater, Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, nr 39, www3.uj.edu.pl/alma/alma/39/01/07.html

455. Julian Krzyżanowski, w kręgu wielkich realistów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.

456. Witold Pyrkosz - człowiek o stu twarzach, www.wiadomosci24.pl/

457. Dwór w Stryszowie, Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu, www.dwor.stryszow.pl/index.php

458. Henryk Gruber, Wspomnienia i uwagi (1892-1942), t. 1, Gryf Publications, Londyn 1968.

459. Jan Pleszczyński, Co mi dał taniec, Gazeta w Lublinie, 07.11.2001, Dziennik Teatralny, www.teatry.art.pl/!inne/taniec/com.htm

460. Jan Gurba, Andrzej Urbański, Nowe materiały do datowania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego Czerwień w Czermnie nad Huczwą, Archeologia Polski Środkowowschodniej, 1998, t. III, 159-166.

461. Ks. Kazimierz Śmigiel, Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Poznań 2002.

462. 9 ???????? 1944 ????. ?????????? ??????????, ForUm, www.for-ua.com/ukraine/2006/09/09/080035.html

463. Prognoza ludności na lata 2003-2030, GUS, Warszawa 2002, www.stat.gov.pl/gus/45_648_PLK_HTML.htm

464. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.XII.2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.

465. Plan rozwoju miejscowości Bzite, Bzite 2006.

466. Potwierdzenie praw mieszczan leżajskich do zakupionych ogrodów, fotokopia dokumentu Zygmunta Augusta, wydanego w Krasnymstawie 30.07.1558, dziedzictwo.polska.pl/katalog

467. Muzyka, czyli wrażliwość, Wiadomości Uniwersyteckie, Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin styczeń 2007, rok 17, nr 1(134).

468. Ratownicze badania archeologiczne zabudowy i umocnień obronnych Krasnegostawu w obrębie zespołu pojezuickiego, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, www.krasnystaw-powiat.pl/

469. Uroczyste przekazanie do użytku odrestaurowanego Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie (03.06.2008), Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, www.krasnystaw-powiat.pl/

470. Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/11761.html

471. Antoni Korcik, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, ptta.pl/pef/pdf/k/korcika.pdf

472. Maria Barańska?Gachowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, swr.slam.katowice.pl/8.htm

473. Towarzystwo im. Mariana Sawy, www.mariansawa.org/new/index.php

474. Paweł Muchowski, w: Żołnierze Powstania Listopadowego ziemi krasnostawskiej, Turobiński Dominik, Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie, 29.12.2007.

475. Marian Tyrowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863, KiW, Warszawa 1964.

476. Antoni Żabko-Potopowicz, red., Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

477. Halina Jurkowska, Tomasz Komornicki, Dzieje studiów rolniczych w Krakowie 1890-1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1965.

478. Adam A. Witusik, Jan Skarbek, Tadeusz Radzik, red. Słownik biograficzny miasta Lublina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993.

479. Józef Grudziński, w: Alicja Więzikowa, Przywódcy ruchu ludowego: szkice biograficzne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968.

480. Henryk Zwolakiewicz, Etnografowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lubelszczyzny, Muzeum Lubelskie, Lublin 1962.

481. Anna Kiemieńska, www.pawelspiewak.pl/index.php?module=content&action=show&id=13

482. Henryk Bąk, FilmWeb, www.filmweb.pl/o8976/Henryk,B?k

483. Turecki poseł, Forum Polonijne 3/2002, www.forum-polonijne.com.pl/index.php?name=News&catid=&topic=4

484. Studia źródłoznawcze, Instytut Historii PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

485. Lucian Tomasz Rycharski, Literatura Polska w historyczno-krytycznym zarysie, J. M. Himmelblau, Drukarnia Czasu, Kraków 1868.

486. Bitwa Pod Beresteczkiem, Historycy.org, www.historycy.org/index.php?showtopic=2836

487. Zwiedzanie katedry w Oliwie. Gotycka inskrypcja, www.trojmiasto.pl/oliwa/inskr_1386.html

488. Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów, cz. 3, PIW, Warszawa 1967.

489. Wiadomość historyczna o starożytnym obrazie Boga-Rodzicy Maryi na Jasnej Górze przy Częstochowie przez Władysława Książęcia Opolskiego w roku 1383 złożonym, Drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej 1856.

490. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. I-X, nakł. i druk Breitkopfa i Haertela, Lipsk 1839-1848.

491. Stanisław Przyłęcki, wyd., Pamiętniki o Koniecpolskich, nakł. Leona Rzewuskiego, druk Piotra Pillera, Lwów 1842.

492. Juljan Bartoszewicz, Kościoły Warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1855.

493. Encyklopedyja Powszechna, nakł., druk i własność Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa, Warszawa 1862.

494. Laury dla dobrego arcypasterza, Nasza Gmina Dydnia, Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, nr 2(7), 2006, www.gminadydnia.pl/ng/nasza_gmina_II_2006.pdf

495. Józef Zięba. Stanisław Bojarczuk pięćdziesiąt lat czeka na wydawcę. Lublin. Kultura i społeczeństwo nr 2, 2006, hieronim.wbp.lublin.pl/wbp/b/wyd_kult/galerie/bojarczuk/bojarczuk.htm

496. Stanisław ze Szczodrkowic Morawicki, Rozmowa pielgrzyma z gospodarzem o niektórych ceremoniach kościelnych (1549), wyd. Zygmunt Celichowski, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1900.

497. Felix Bentkowski, Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, A) t. I, B) t. II, nakł. Zawadzkiego i Komp. w Warszawie i Wilnie 1814.

498. Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Kommunikacyj Lądowych i Wodnych, t. IV. Kommunikacye Wodne, druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1866.

499. Ks. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, red., Słownik Polskich Teologów Katolickich, nr 3, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.

500. Eugeniusz Cękalski, FilmPolski.pl, www.filmpolski.pl/fp/index.php/417376

501. Popiersie Kopernika w Krasnymstawie, Forum Akademickie, Lublin, nr 3/2004, www.forumakad.pl/archiwum/2004/10/18-pomniki_uczonych_polskich.htm

502. Wrocławskie Środowisko Akademickie, Twórcy i Ich Uczniowie, wystawa, Politechnika Wrocławska, 12-18.XI.2003. A) Marian Stangenberg, wsa.dbc.wroc.pl/biogramy/dane/4274.html, B) Stanisław Patyk, /4222.html, C) Eugeniusz Bodio, /654.html

503. Jędrzej Maksymilian Fredro, Dzieje Narodu Polskiego pod Henrykiem Walezyuszem królem polskim a potem francuzkim. Przełożył z łacińskiego, życiorysem i objaśnieniami uzupełnił Władysław Syrokomla, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, Petersburg i Mohylew 1855.

504. Stanisław Dąbski, Tygodnik Salwatorski, 27/237, 05.07.1999, www.tygodniksalwatorski.pl/

505. Tadeusz Mencel, Dzieje Lubelszczyzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

506. Jan Dobraczyński, Tylko w jednym życiu: wspomnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977.

507. Stanisław Bużeński, Żywoty Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I-V, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, Wilno 1860.

508. Restauratia Zamków Bełskiego, Grabowieckiego i Rubieszowskiego, Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego Warszawskiego. Roku Pańskiego M.DC.LV. Dnia 19. Maia odprawowanego (1655.05.19), druk Stanisława Piotrkowczyka I.K.M. Typografa, Kraków 1655?

509. Władysław Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 1612-1651, nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1933.

510. Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim oraz chirurgów, felczerów i akuszerek na rok 1839.

511. Władysław Czapliński, Józef Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

512. Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

513. Antoni Mieczkowski, Stanisław Sokołowski sportowiec i żołnierz, Norbertinum, Krasnystaw - Lublin 1994.

514. Leszek Janeczek, Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie w czasie II-ej wojny światowej, Krasnystaw 2007.

515. Ks. Henryk Kapica, Wizyta dekanalna Kościoła Parafialnego w Mieście Krasnymstawie z roku 1847, Boże Sieci, Pismo Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, 2008, 1/21, 16-22.

516. L'avance russe en Galicie. Une bataille décisive, L'Independance, Belge, 09.09.1914, 251, 1.

517. La guerra europea, El Castellano, Toledo, 20.07.1915, XII, 928, 3.

518. Jan Bodio, Profesor doktor Wiktor Zin o zamku w Krasnymstawie, NESTOR, 2008, 2(4), 5.

519. Edward Rastawiecki, Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niéj przebywających, nakł. Autora, t. II i III, druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1857.

520. Ks. Ignacy Chodynicki, Dykcyonarz uczonych Polaków, t. II, wyd. Kuhn i Millikowski, we Lwowie, Stanisławowie, Tarnowie i Przemyślu 1833.

521. Feliks Kotowski, Zasłużeni Polacy, Centralna Biblioteka Rolnicza, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, lipiec 2008, nr 26.

522. Henryk Wiercieński, Ziemia Chełmska i Podlasie, rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego, nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa ? Lublin ? Łódź ? Kraków 1920?

523. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/588

524. Irena Makarczyk, Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, Echa Przeszłości, 2007, VIII, 23-56.

525. Janusz Pajewski, Szlachcic polski dyplomata tureckim (Jan Kiedej Said-bej), Miesięcznik Heraldyczny, Warszawa, kwiecień 1935, 53-57.

526. Alexander Przezdziecki, Jagiellonki polskie w XVI wieku. Korrerspondencya polska Królewnej Jadwigi Jagiellonki Margrabiny Brandeburskiej wydana i historycznym wątkiem powiązana, t. IV, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1868.

527. Aleksander Przezdziecki, Listy Annibala z Kapui arcybiskupa neapolitańskiego, nuncjusza w Polsce, nakł. Ignacego Klukowskiego, księgarza, Warszawa 1852.

528. Orędownik Ostrowski, A) 01.12.1936, nr 96.

529. Józef Korzeniowski, Stary Kawaler, komedia w 4 aktach prozą, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, Żytomierz 1860.

530. Teodor Narbutt, Dzieje Narodu Litewskiego, t. VIII, księga XV, druk. Antoniego Marcinkowskiego, Wilno 1840.

531. Srećko M. Džaja, Günter Weiss, Karl Nehring, Mathias Bernath, Austro-Turcica 1541-1552 diplomatische Akten des habsburgischen Gesandtschaftsverkehrs mit der Hohen Pforte im Zeitalter Süleymans des Prächtigen, Wissenschaftsverlag, Oldenbourg 1995.

532. Chełmska Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, www.chelm.info

533. Ignacy Lubowiecki, Statystyka Województwa Lubelskiego, Lublin 1824.

534. Rocznik Towarzystwa Hystoryczno-Literackiego w Paryżu, Księgarnia Luxemburska, Paryż 1867.

535. Andrzej Adam Majewski, Moskwa 1617-1618, Bellona, Warszawa 2006.

536. Dziennik Praw, t. 63, Warszawa 1865.

537. Michał Czajkowski, Pisma Tom Ósmy. Powieść Anna. Biblioteka Pisarzy Polskich, t. XX. F. A. Brockhaus, Lipsk 1867.

538. Geoportal, geoportal.gov.pl

539. Akta miasta Krasnegostawu 1586-1826, Archiwum Państwowe w Lublinie, baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=&mode=show&zespoly_id=35143

540. Piotr Pawlina, red., Rzeczpospolita Mościcka, 80 lat tarnowskich Zakładów Azotowych (1927-2007), wyd. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Tarnów 2007.

541. Joachim Lelewel, Polska dzieje i rzeczy Jej, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. A) t. IV, Poznań 1856. B) t. VI, Poznań 1850.

542. ???????? ?. ??????, ???., ??????. XX ???. ????????? 1941 ???, ????????????? ???? ??????????, ?????? 1998.

543. Goniec Krakowski, Kraków, 22.03.1831, nr 66, s. 210.

544. Joachim Lelewel, Polska wieków średnich, czyli w dziejach narodowych polskich postrzeżenia, t. IV, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1851.

545. Roger Łubieński, Konstanty-Ireneusz Pomian hrabia Łubieński biskup sejnejski; nakł. ks. Jana Ścieborskiego, Kraków 1898.

546. Jacek Romanek, red., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956, wyd. Polihymnia, Lublin 2009.

547. Franciszek Żurek, Powiat Krasnostawski w walce o wolność, Norbertinum, Lublin 2009.

548. Ks. Michał Krajewski S. P., Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków 1859.

549. Karol Szajnocha, Dwa lata dziejów naszych, 1646-1648, nakł. Autora, druk Edwarda Winiarza, Lwów 1865.

550. M. J. A. Rychcicki (Maurycy hr. Dzieduszycki), Zbigniew Oleśnicki, nakł. Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Katolickich i Naukowych, Kraków 1853.

551. Albrycht Stanisław Ks. Radziwiłł, Pamiętniki, t. II. Wydane z rekopismu przez Edwarda Raczyńskiego u Braci Scherków. Poznań 1839.

552. Jacek Romanek red., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956, Polihymnia, Lublin 2009. A) Artur Borzęcki, 1 marzec 1956, Krasnystaw - Kontrwywiadowcza charakterystyka miasta Krasnystaw i gromad podległych.

553. Daniel Piekaruś, Tragiczny bal Polskiego Czerwonego Krzyża, NESTOR, 2009, 1(7), 7.

554. Marcin Kromer, Kronika biskupa warmińskiego na polski język przełożona przez Marcina Błazowskiego iego kosztem w Krakowie roku 1611 drukowana, teraz za pozwoleniem starszych przedrukowana, druk I. K. MCi y Rzeczypospolitey u XX SJ, Warszawa Roku Pańskiego 1767.

555. Jan z Czarnkowa, Kronika archidyakona gnieźnieńskiego, podkanclerzego królestwa polskiego (1370-1384), skład główny w księgarni Edwarda Wende i Sp., Warszawa 1905.

556. Marek Florek, Problematyka Grodów Czerwieńskich, w: Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu, historia ? kultura ? religia, red. Jerzy Libera, Łęczna 2008.

557. Andrzej Rozwałka, Główne etapy przemian osadniczych w międzyrzeczu środkowej Wisły i Bugu w średniowieczu (od VII do połowy XIII w.) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, w: Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu, historia-kultura-religia, red. Jerzy Libera, Łęczna 2008.

558. Zbiór planów po Henryku i Leandrze Marconich, numer zespołu 414, oddział IV, sygnatura PN 15394, z: Katalog rysunków architektonicznych Henryka i Leandra Marconich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, oprac. Tadeusz S. Jaroszewski, Andrzej Rottermund.

559. Akt lokacyjny Szczekarzewa, w: Metryka Koronna, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, kopia 3, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych: l. 3195b. k. 174?173v (kopia z roku 1826), wg powyższego transumptu króla Stanisława Augusta.

560. Krasnystaw. Krótki przewodnik po mieście i okolicy, Wydawnictwo Fotpress, Zamość 2008.

561. Józef Łukasiewicz, Historya szkół w Koronie i w Wielkiem Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. 3, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1851.

562. Teodor Wierzbowski, Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński (1502-1581): monografia historyczna, wyd. z Kasy Pomocy im. Józefa Mianowskiego, druk Karola Kowalewskiego, Warszawa 1895.

563. Aleksandra Skrzypietz, Teofila z Daniłłowiczów Sobieska - nie białogłowskiego, ale męskiego serca niewiasta, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 2005, t. II, 29-53.

564. Adam Bogusz, Mikołaj Bogusz z Kościelca (1492-1560), Miesięcznik Heraldyczny, Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, red. Władysława Semkowicza, Rocznik II. 1909, s. 3, nakł. Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie Czcionkami Pierwszej Związkowej Drukarni.

565. Julian Bartoszewicz. Antoni Onufry Okęcki, Biskup Poznański, Kanclerz Wielki Koronny, Pamiętnik Religijno-Moralny, t. 26, no 2, Warszawa 1854.

566. Ks. Jan Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg, Rocznik Krakowski, Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, t. XX, red. Józef Muczkowski, Kraków 1926.

567. Ks. Ludwik Urbanowski, Życie Macieja Łubieńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego ur. 1572. um. 1652 w znacznej części podług życiopisu Floriana Bujdeckiego, kanonika metropolitalnego gnieźnieńskiego, roku 1752, druk i nakł. Ernesta Günthera, Leszno 1854.

568. Michał Baliński, Pisma historyczne, nakł. Gustawa Sennewalda, Księgarza, Warszawa 1843.

569. Józef Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań. A) t. 1 Piastowie, Lwów 1862. B) t. 4 Królowie wolno obrani. Cz. 2 r. 1668-1795, nakł. Karola Wilda, Lwów 1866.

570. Lucyan Tatomir, Król Jan III. Epizod z roku 1672. Król i Marszałek, Biesiada Literacka, Warszawa 1883, t. XVI, nr 399, s. 118-123.

571. Jan Albertrandy, Dzieje Królewstwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane, nakł. Kajetana Jabłońskiego, Lwów 1846.

572. Encyklopedia powszechna, nakł. i druk Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa. A) Tom 15, Warszawa 1864. B) Tom 28, Warszawa 1868. C) Tom 6, Warszawa 1861.

573. Jozef Zajączek, Pamiętnik albo Historja Rewolucji, czyli Powstanie Roku 1792, przekład Hugona Kołłątaja, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1862, s. 156-159.

574. Historia Chełma, napisane przez SQ8TWP, 02.10.2008, www.sq8twp.kfchelm.pl/articles.php?article_id=5

575. Ks. Jan Ambroży Wadowski, Kościoły Lubelskie, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1907.

576. Ks. Kassyjan Korczyński, Katedra kujawska, Roku Pańskiego 1767 wydana w Krakowie druk Seminarium biskupiego akademickiego a teraz na nowo przedrukowana w nakł. Karola Prochaski księgarza i drukarza, Cieszyn 1860.

577. ???????? ???????? ?????, A??????? ?????????. ??????-???????? ????????? ? ?VIII-?? ??., ?????, ?????????, 2008.

578. Maria Ronikierowa, Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Wydawnictwo FIS, Lublin 1992.

579. Ryszard Reszkowski, Plac Litewski i Pomnik Unii Polsko-Litewskiej, Biuletyn Izby Lekarsko-Waterynaryjnej, Lublin, Marzec 2009.

580. Józef Łukaszewicz, Zakłady naukowe w koronie i w wielkiem ksie?stwie Litewskiem od najdawniejszych czasów, aż do roku 1794, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1851.

581. Józef Maxymilian hrabia z Tęczyna Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, t. II, w drukarni Gröblowskiej Józefa Mateckiego, Kraków 1819.

582. Janusz Wojtasik, Podhajce 1698, Bellona, Warszawa 2008.

583. Jarzy Samuel Bandtkie, Dzieje Narodu Polskiego, t. II, u Wilhelma Bogumiła Korna, Wrocław 1835.

584. Juljan Bartoszewicz, Znakomici mężowie polscy w XVIII wieku, t. II, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, Petersburg 1836.

585. Anna Nowicka?Struska, Klio znaczy chwalić. Historia, czasy i ludzie w siedemnastowiecznych pogrzebowych kazaniach karmelitańskich, Karmelici Bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa. Praca zbiorowa pod red. Czesława Gila OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005.

586. Przekazy w mojej rodzinie.

587. Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. Józefa Turowskiego, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków 1858.

588. Kazimierz Władysław Wójcicki red., Album Literackie, t. II, w Drukarni Rządowej, Warszawa 1849.

589. Felicyan Antoni Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Nakł. i druk Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa, Warszawa 1858.

590. Antoni Gąsiorowski, red., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. X, Urzędnicy centralni i nadworni XIV?XVIII wieku, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1992.

591. Antoni Gąsiorowski, red., Marian Wolski oprac., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. III, z. 5, Ziemie ruskie, Urzędnicy wołyńscy XIV?XVIII w., Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2007.

592. Kazimierz Stołecki, z XVI-wiecznej historii Krasnegostawu. Spór o czabańskie woły, NESTOR, 2009, 4(10), 8.

593. Tadeusz Trajdos, Parafie katolickie na średniowiecznym Podolu, ??????? ? ??????????-??????? ??????, ?????? 3, ???? 2003.

594. Emmanuel Henri Victurnien de Noailles, Henri de Valois et la Pologne en 1572, Michael Levy Freres, Libraries Editeurs, Paris 1867.

595. Grzegorz Rąkowski, Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, Ziemia lwowska, cz. 3, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Piastów 2007.

596. Ks. Piotr Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka, czyli Podlaska. w 150 rocznicę erekcji (1818-1968). Przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej, wyd. Kuria Diecezjalna Siedlecka, czyli Podlaska, Siedlce 1971.

597. Ks. Paweł Władysław Fabisz, Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075-1863), nakł. księgarni J. Priebatscha, Ostrów 1864.

598. Wszechnica Sejmowa, edukacja.sejm.gov.pl/strona-glowna

599. Stanisław Kutrzeba, Władysław Aleksander Semkowicz, Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791, nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Kraków 1932.

600. Wilhelm Bruchnalski, Mikołaja Reja z Nagłowic Zwierzyniec, Biblioteka Pisarzów Polskich, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1895.

601. Stanisław Jaszowski, Dniestrzanka, zbiór artykułów wierszem i prozą, druk Józefa Schnaydera, Lwów 1841.

602. Dziennik Departamentu Kaliskiego No 22, Kalisz 25.05.1809.

603. Praca zbiorowa, Taryfa mostowego Ziemi Chełmskiej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1967, t. 15, 331.

604. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Ryszard Grzesik (wyd.), Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, Societas Vistulana, Kraków 2004.

605. Krzysztof Rafał Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 1999.

606. Jan Dąbrowski, Polska przed trzema tysiącami lat, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.

607. Jakub Uchański, Archidiecezja Gnieźnieńska, www.archidiecezja.pl/

608. Jerzy Ternes, Zamki i fortece kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w uchwałach sejmików ziemi chełmskiej z lat 1587?1668, w: Zamojsko?Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t II, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamość 2004.

609. Andrzej Gil, Testament unickiego biskupa chełmskiego i bełskiego Atanazego Pakosty z 1625 roku, w: Zamojsko?Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t. I, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamość 2003.

610. Dykcyonarz Biograficzny Powszechny, nakł. Gustawa Leona Glűcksberga, Warszawa 1851.

611. Józef Antoni Łaszcz, (wg PSB?), Szkoła Podstawowa w Zimnie, spzimno.republika.pl/

612. Bogumił Szady, Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.

613. Cykle aktywności słonecznej i ich wpływ na życie na Ziemi, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. www.vpivienna.org

614. Rodney Castleden, Największe katastrofy w dziejach świata, Bellona, Warszawa 2009.

615. Hubert Niewiadomski, Globalne ocieplenie, a potem nowa epoka lodowcowa, Fronda.pl.

616. August Bielowski, Zamość, w: Album Lwowskie, wyd. Henryka Nowakowskiego, druk. Edwarda Józefa Winiarza, Lwów 1862.

617. Krasnystaw (18-19.09.1939), w: Boje polskie 1939-1945, Przewodnik Encyklopedyczny, red. Krzysztof Komorowski, Bellona, Warszawa 2009.

618. ???? ???????????, ?????? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????? XV?XVIII ??. ????????-??????????? ??????????? ? ???????, ?????? 11, ???????? ??????? ???????, ???? 2009.

619. Kazimierz Stołecki, Anomalie pogodowe w naszej historii, NESTOR, 2010, 1(11), 8.

620. Kazimierz Stołecki, Konfederacja albo kaptur Ziemi Chełmskiej 17.07.1572 roku, NESTOR, 2010, 1(11), 70.

621. Hubert Wajs, Wokół podwójnej elekcji (1586-1598), Skarby Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo.polska.pl/

622. Rajnold Hejdenstejn, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, nakł. i druk Bolesława Maurycego Wolffa, Petersburg 1857.

623. K. S. Bodzantowicz [Kajetan Suffczyński], Rodzina konfederatów. Obrazki historyczne I. Pan starosta Warecki. II. Pan marszałek Łomżyński, nakł. Karola Wilda, Kraków 1869.

624. Ambroży Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie: zbiór pism i pamiętników, nakł. i druk Józefa Czecha, Kraków 1852.

625. Andrzej Rybak, Dzieje ziemi chełmskiej: kalendarium, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie, Chełm 1998.

626. Ignacy Czuma, red., Monografja statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Lublin 1932.

627. Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach białoruskich i w Królestwie Polskim w latach 1795-1918, Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 11, Białystok 1999.

628. Aleksander Stępkowski, red., o senatorze doskonałym studia: prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009.

629. Kazimierz Bartoszewicz red., Kronika Konstytucji 3 Maja według źródeł historycznych, Biuletyn Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego QUOMODO, vol. 3, 2010, wyd. cyfrowe.

630. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, t. IV, ogólnego zbioru t. XXXVI, druk Stanisława Strąbskiego, Warszawa 1849.

631. Zdzisław Kalinowski, Parafia Rejowiec - krótki szkic historyczny, cz. I, do 1948, 2009. kalinowski.weebly.com/uploads/4/9/1/6/4916495/parafia_rejowiec_-_krotki_szkic_historyczny._czesc_i.pdf

632. Paweł Czaplewski, Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, Poznań 1914.

633. Zbigniew Lubaszewski, Jan Biskupiec, Chełmski Słownik Biograficzny.

634. Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego, wyd. 4, Kraków 2009.

635. Andrzej Prus Niewiadomski, Teodor von Ludinghausen Wolff, Klub Inteligencji Katolickiej w Berlinie, informacja prywatna.

636. Paweł Rusiecki, Marek ? zapomniany brat króla Jana III Sobieskiego, Rocznik Lubelski, 2009, t. XXXV, 87-100.

637. Grażyna Biernacka, Ziemia Chełmska i jej elity w dobie Sejmu Czteroletniego, Rocznik Chełmski, Chełm 2009, t. 13, 155-170.

638. Ks. Marian Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1992.

639. Starożytności Warszawskie, dzieło zbiorowozeszytowe, t. 6, druk Banku Polskiego, Warszawa 1858.

640. Ludwik Boratyński, Najdawniejsze relacye biskupów polskich o stanie dyecezyi z archiwum Kongregacyi del Concilio w Rzymie, Akademia Umiejętności, Kraków 1916.

641. Stanisław Tomkowicz, Galerya portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie, Biblioteka Krakowska, druk Czasu, pod zarz. A. Świerzyńskiego, Kraków 1905.

642. Jerzy hr. Dunin-Borkowski, Almanach błękitny, genealogia żyjących rodów polskich, Lwów, nakł. Księgarni H. Altenberga, Warszawa, Edward Wende i S-ka (T. Hiż i A. Turkuł), Warszawa 1908.

643. Julian Bartoszewicz, Kronika pałacu Krasińskich w Warszawie. Dzieła, t. VIII. Studja historyczne i literackie, t. I, nakł. K. Bartoszewicza, druk Franciszek Ksawery Pobudkiewicz, skład główny w Warszawie Gebethner i Wolff; w Krakowie: Franciszek Ksawery Pobudkiewicza, Kraków 1880.

644. Mikołaj Rej z Nagłowic, Żywot człowieka poczciwego, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków 1859.

645. Seweryn hr. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15, współpraca: Adam Amilkar Kosiński; Aleksander Włodarski, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa 1904-1931.

646. Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. I, nakł. Księgarni Feliksa Westa, główny skład na Królestwo Edward Wende i Spółka, Warszawa 1911.

647. Teodor Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, druk Jarosława Leitgebra, Poznań 1879-1908.

648. Bohdan Kiełbasa, Dzieje Żółkiewki i okolic, cz. I, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Lublin - Żółkiewka 2004.

649. Anna Dorflerówna, Ostatni Buczaccy, Miesięcznik Heraldyczny, rok XVI/10, Warszawa 10.1937.

650. Adam Amilkar Kosiński, Przewodnik heraldyczny: monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających, cz. 1-3, Władysław Ludwik Anczyc i Sp. Kraków 1877.

651. Władysław Krzyżanowski, Katedra płocka i jej biskupi, druk Rządu Gubernialnego, Płock 1877.

652. Wawrzyniec Walkiewicz, Katedra poznańska, nakł. Karola Prochaski, Cieszyn 1860.

653. Maurycy Dzieduszycki, Starostowie ruscy i lwowscy, Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do Gazety Lwowskiej, r. 3, nr 5, Lwów 1875.

654. Józef Maksymilian z Tęczyna Ossoliński. Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiéy: Tom IV. Druk Zakładu Narodow. im. Ossolińskich. Lwów 1852.

655. Julian Bartoszewicz, Wojciech Gerson, Hetmani polscy i Wielkiego Księstwa Litewskiego, nakł. Księgarni Polskiej Adama Dzwonkowskiego i s-ki, druk Józefa Ungera, Warszawa 1862.

656. Krzysztof R. Prokop, Biskupi ordynariusze łuccy, Wołanie z Wołynia. www.wolaniecom.parafia.info.pl.

657. Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski, Rocznik Szlachty Polskiej, nakł. księgarni K. Łukasiewicza, druk Jana Czaińskiego w Samborze, Lwów 1883.

658. Kazimierz Władysław Wójcicki, Cmentarz Powązkowski oraz cmentarze katolickie innych wyznań pod Warszawą, t. III, druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1858.

659. Ludwik Kolankowski, Zygmunt August, Wielki Książę Litwy do roku 1548, Archiwum Naukowe, Dział. I, t. VII, z. 1, nakł. Towarzystwa Dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1913.

660. Ks. Henryk Kapica, Przed katastrofą, Boże Sieci, 2004, 4/7, 34-39.

661. Ks. Henryk Kapica, Kościół Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, Boże Sieci, 2009, 1/25, 39-44.

662. Ks. Henryk Kapica, Zakusy urzędu carskiego na parafialny cmentarz, kościół Przemienienia Pańskiego i Szpital Św. Łazarza, Boże Sieci, 2006, 4/16, 41-48.

663. Ks. Henryk Kapica, Szpital Św. Ducha w Krasnymstawie 1787, Boże Sieci, 2009, 4/28, 49-51.

664. Studia źródłoznawcze: Commentationes, t. 30, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1985.

665. Ks. Jan Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. 1-4, nakł. i druk Jana Bernarda Langiego, Gniezno 1883.

666. Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, nakł. księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Lwów 1895.

667. Ks. Franciszek Siarczyński, Tymoteusz Lipiński, Opis powiatu radomskiego, druk Komisji Rządowej Sprawiedliwości, Warszawa 1847.

668. Przegląd Poznański, t. XXX, Poznań 1860.

669. Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litweskiem w XV i XVI wieku, Warszawa 1887.

670. Aleksander Jabłonowski, Źródła dziejowe, t. XVIII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VI, cz. 3, Podlasie, skład główny Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1910.

671. ????? ???-???????? ??????, t. 1. ?? ??????????????? ??????????, ?i??? 1859.

672. ????????? ????????????? ????????, ??????? ?????????????? ???????, ?. 8, ?????-????????? 1897, wersja elektroniczna, www.rulex.ru

673. Józef Krętosz, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815), Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2002.

674. Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich ... w pamiętnikach polskich. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

675. Po 200 latach. Wskrzeszona pamięć, Gość Niedzielny, nr 12/550, s. III, 22.03.2009.

676. Rocznik Jana z Targowiska (1386-1491), w: Monumenta Poloniae Historica, Pomniki dziejowe Polski, t. 3, w Księg. Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1878.

677. Antoni Gąsiorowski, red., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. IV, z. 1, Urzędnicy Małopolscy XII?XV wieku, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1990.

678. Antoni Gąsiorowski, red., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. IV, z. 2, Urzędnicy Województwa Krakowskiego XVI?XVIII wieku, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1990.

679. Antoni Gąsiorowski, red., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. IV, z. 3, Urzędnicy Województwa Sandomierskiego XVI?XVIII wieku, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1993.

680. Antoni Gąsiorowski, red., Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII?XVIII wieku, t. IV, z. 4, Urzędnicy Województwa Lubelskiego XVI?XVIII wieku, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1990.

681. Tadeusz Kruk, Szkic historyczny Krasnosielca (do 1939 r.), Krasnosielecki Zeszyt Historyczny, nr 1, styczeń 2010.

682. Dariusz Wojciech Budny, Krasińscy właścicielami Krasnosielca i okolic, Krasnosielecki Zeszyt Historyczny, nr 2, kwiecień 2010.

683. Ks. Alfons Skorkowski, Życie Macieja Łubieńskiego Arcybiskupa, druk i nakł. Ernesta Gunthera, Leszno 1854.

684. Hanna Widacka, Deportacja ciała króla Jana III Sobieskiego, www.wilanow-palac.pl.

685. Jan Ambroży Wadowski, Anacephaleosis Professorum Academiae Zamoscensis, druk Gazety Rolniczej, Warszawa 1899-1900.

686. Ks. Stanisław Chodyński, Biskupi sufragani włocławscy, druk Hermana Neumana, Włocławek 1906.

687. Stanisław Kuraś, oprac., Słownik historyczno-geograficzny Województwa Lubelskiego w średniowieczu, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. III, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

688. Tomasz Stolarczyk, Świdrygiełło przeciwko Jagielle - Wojna Łucka w 1431 r., Muzeum w Łęczycy.

689. Henryk Gmiterek, Promocje doktorskie w Akademii Zamojskiej. w kręgu akademickiego Zamościa, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.

690. Tomasz Jurek red., Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010. www.slownik.ihpan.edu.pl/

691. Marta Piszczatowska, Starostwo knyszyńskie w czasach króla Zygmunta II Augusta, praca magisterska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2005.

692. Krzysztof Sobot, Zarys historii diecezji lubelskiej, Niedziela, edycja lubelska, 04, 07, 13/2003.

693. Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Monografia Opactwa Cystersów we wsi Mogile opracowana i pamięci ubiegłych w r. 1864 pięciuset lat istnienia Akademii Krakowskiej poświęcona, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1867.

694. Kajetan Kwiatkowski, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV, króla polskiego i szweckiego, nakł. i druk Natana Glücksberga, Warszawa 1823.

695. Władysław Abraham, Założenie Biskupstwa Łacińskiego w Kamieńcu Podolskim, w: Księga pamiątkowa ku czci 250 rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, t. 1, Lwów 1912, s. 3-39.

696. Przegląd historyczny, t. 65, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

697. Lech Wyszczelski, Niemen 1920, Bellona, Warszawa 2008.

698. Jan Prusinowski, Jan Samuel Ożga, biskup kijowski i czernichowski, Tygodnik Illustrowany, t. IX, 01.01.-30.06.1864, s. 221.

699. Ambroży Grabowski, List Wawrzyńca Goślickiego, w: Starożytności historyczne polskie, czyli pisma i pamiętniki do dziejów dawnej Polski..., nakł. i druk Józefa Czecha, Kraków 1840.

700. Ks. Piotr Hiacynt Pruszcz, Klejnoty stołecznego miasta Krakowa, albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego, wyd. Kazimierz Józef Turowski, druk Czasu, Kraków 1861.

701. Krzysztof J. Czyżewski, Królewska Katedra na Wawelu, Przewodnik, Wydawnictwo Św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2002.

702. Ks. Michał Dymitr Krajewski, Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do jego abdykacyi w roku 1668, t. 1, nakł. i druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1846.

703. Barbara Typek, 600 lat Wożuczyna, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 101, 4/2009.

704. Adam Naruszewicz, Wiersze różne, t. I, Drukarnia nr 646, Warszawa 1804.

705. Krzysztof Czubara, Jan Zamoyski a jego krewni z młodszej linii rodu, w: Zamojsko?Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t. III, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamość 2005.

706. Stefan Siniarski, Kalendarz z dziejów Wolborza, parafia Św. Mikołaja biskupa w Wolborzu, strona internetowa.

707. Ks. Jan Olszański, Notatki o Turobinie i Czernięcinie, Teka Zamojska, Kwartalnik Regionalny, rok II (VI) Kwiecień, Maj, Czerwiec 1939, nr 2, s. 72.

708. Marek Jędras, Na jubileusz 630-lecia Burzenina, cz. 2, Sylwetki właścicieli i zarządzających miastem (w wyborze), Siódma Prowincja, Kwartalnik Kulturalny, 3-4/72-73/2008.

709. Paweł Wroński, Chwała pokonanemu, GW, 2004-10-08.

710. Katarzyna Stępień, Wawrzyniec Goślicki, Uchański Jakub, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ptta.pl/pef/index.php.

711. Ks. Jędrzej Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. Przemysława Matuszewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

712. Janusz Andrzej Drob, Wiesław Müller, Kościół, społeczeństwo, kultura, Werset, Lublin 2004.

713. Ks. Jan Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r., druk S. Nowakowski, Radom 1926.

714. Maurycy hr. Dzieduszycki, Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego arcybiskupa lwowskiego, druk Czasu Wincentego Kirchmayera, Kraków 1868.

715. Skarby Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo.polska.pl/

716. Józef Geresz, Wobec elekcji króla Michała. z dziejów Podlasia (107), Echo Katolickie, 05.03.2008.

717. Grzegorz Kalbarczyk, oprac., Głowaczów - historia parafii i miejscowości. www.kozienice.dt.pl

718. Sobiesław Szybkowski, Ród Cielepałów: studium genealogiczne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.

719. Obwieszczenie nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 25.06.2010 r. ws wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. lubelskiego.

720. Ks. Maciej Kuczyński, Historia Kościelca w wypisach, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Kościelec 2009.

721. Kazimierz Stołecki, Tatarskie najazdy-obrazy zapisane w starych księgach, NESTOR, 2010, 2(12), 9.

722. Kazimierz Stołecki, Arcyksiążę Maksymilian Habsburg w krasnostawskim zamku (1588-1589), NESTOR, 2010, 2(12), 22.

723. Kazimierz Stołecki, Ciekawostki o krasnostawskich starostach królewskich, NESTOR, 2010, 3(13), 4.

724. Kazimierz Stołecki, Morowe zarazy w naszej historii, NESTOR, 2010, 3(13), 27.

725. Marta Kwasnicka, Wiemy, gdzie były Grody Czerwieńskie, PAP, 17.11.2010, Portal internetowy Nauka w Polsce, www.naukawpolsce.pap.pl/

726. Kazimierz Stołecki, Sylwetki biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich. I) NESTOR, 2010, 4(14), 26-40. II) 2011, 1(15), 20-28. III) 2011, 2(16), 27-34. IV) 2011, 3(17), 49-57. V) 2011, 4(18), 19-25.

727. Strategia rozwoju lokalnego powiatu krasnostawskiego na lata 2008?2020, Krasnystaw 2008.

728. Ludwik Kubala, Oblężenie Lwowa w roku 1648, wyd. III, u Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1930.

729. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1850-66, w Drukarni Rządowej przy Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, Warszawa 1850-66.

730. Zbigniew Atras, Tajemnice Świętego Franciszka, NESTOR, 2010, 4(14), 13.

731. Andrzej Buko, Na pograniczu kultur i ideologii: zespół wieżowy w Stołpiu na ziemi chełmskiej, Ruthenica, 2008, t. VI, s. 189-206.

732. Małgorzata Kołacz-Chmiel, Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

733. Erazm Otwinowski, Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II 1696-1728, nakł. i druk Józefa Czecha, Kraków 1849.

734. Fabryki klinkierów, Nowa Jutrzenka, tygodniowe pismo obrazkowe, 17.11.1910. nr 46.

735. Hieronim Łopaciński, z czasów wojen kozackich. Przyczynki do dziejów Lublina z lat 1648-1655, ze źródeł współczesnych zebrane (z teki pozgonnej), Przegląd Historyczny, 1909, t. 9, z. 3, s. 228.

736. Ks. Paweł Władysław Fabisz, Wiadomość ? Synodach Prowincyonalnych i Dyecezyalnych Gnieźnieńskich i ? Prawach Kościoła Polskiego z dodatkiem Spisu Synodów Dyecezalnych Polskich, nakł. Feliksa z Osin Wężyka, czcionkami A. Ludwiga, Kępno 1861.

737. Dziennik Poznański, 02.07.1878, nr 148.

738. Kornel Czemeryński, o dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej, nakł. Autora, Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1870.

739. Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk, Wojciech Walczak (red.), The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

740. Wawrzyniec Surowiecki, Dzieła. o upadku przemysłu i miast w Polsce, wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, nakł. Drukarni Czasu, Kraków 1861.

741. Jan Karol Kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784), druk Władysława Ludwika Anczyca i Spółki, Kraków 1900.

742. Wacław Sobieski, wyd., Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, 1553-1579, nakł. Maurycego Zamoyskiego, Warszawa 1904.

743. Urszula Buglewicz, Tuligłowy k. Krasnegostawu, Niedziela, 08/2001, 10/2004.

744. Józef Ignacy Kraszewski, Boży gniew: Czasy Jana Kazimierza, Spółka Wydaw. Księgarzy w Warszawie Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg [etc.], Warszawa 1886.

745. Jakub Sobieski, Instrukcya pana wojewody ruskiego Jakóba Sobieskiego ichmościom panom synom do cudzych krajów jadącym powtórnie wydana przez Stanisława Przyłęckiego, druk Józefa Ungera, Warszawa 1865.

746. Teodor Wierzbowski, wyd., Protokóły posiedzeń Komisyi Rozdawniczej 1774-1776, druk i litografia Jana Cotty, Warszawa 1912.

747. Damian Kozyrski, Józef Grudziński (1903-1944) - polityk ruchu ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Zarząd Oddziału w Lublinie, Warszawa 2004.

748. Ks. Henryk Kapica, Kollegium XX. Wikariuszów Krasnostawskich, Boże Sieci, Pismo Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, 2010, 4/32, 38-41.

749. Bolesław Koskowski, Powiat krasnostawski, Przegląd Tygodniowy, dodatek miesięczny, t. IV, kw. IV 1896, s. 140-160.

750. Jan Starościak, z dywizją polską na Syberji, Panteon Polski, nr 54, marzec, s. 11-13, Lwów 1929.

751. Anna Kapuścińska, Klejnot kapłaństwa. Poetyckie kommemoracje virtutis sacerdotis w XVI w. zbiorze Herbów rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego na tle europejskiej tradycji teologicznej i parenetycznej, Studia Gdańskie, t. XXVI, Gdańsk Oliwa 2010.

752. Aleksander Kierek, z badań nad rozwojem gospodarczym Lubelszczyzny w okresie międzypowstaniowym, Rocznik Lubelski, t. III, s. 275, Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, Lublin 1960.

753. Ks. Ludwik Zalewski, Katedra i Jezuici w Lublinie, cz. I, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Lublin 1947.

754. Ksawery Piwocki, Kronika konserwatorska za lata 1931-34, Pamiętnik Lubelski, t. II, 1935, 304-308.

755. Józef Wawrzyniec Krasiński, Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczpospolitey Krakowskiey..., druk Natana Glücksberga, Warszawa 1821.

756. Maria Sarnik-Konieczna, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w 2007 roku, 17-18.04.2007 Lublin, Kozłówka, Wiadomości Konserwatorskie 2007, 21, 72.

757. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie, www.gih.grajewo.pl/

758. Józef Ryszard Szaflik, Wieś lubelska w połowie XVII wieku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1963.

759. Zniszczenie i wyludnienie Chełmszczyzny. Gazeta Ludowa, Tygodnik Illustrowany, rok 1, nr 3. Lublin, 14.11.1915.

760. Kurjer Warszawski: A) 26.11.1825, nr 281. B) 17.03.1831, nr 75. C) 17.10.1831, nr 281. D) 18.12.1838, nr 337. E) 3.03.1839, nr 60. F) 15.03.1840. nr 73. G) 16.04.1841, nr 101. H) 26.08.1848, nr 226. I) 1/13.03.1852, nr 70. J) 24.04.1853, nr 108. K) 11.08.1868, nr 175. L) 5.11.1869, nr 244. M) 15.03.1872, nr 59. N) 19.10.1876, nr 231. O) 4.07.1854. nr 170. P) 1.06.1849. R) 16.02.1844, nr 45. S) 13.03.1852, nr 40. T) 8.05.1878, nr 113. U) 29.12.1850, nr 343. W) 1.11.1858, nr 301. X) 15.02.1847, nr 34. Y) 4.08.1875, nr 169. Z) 25.02.1847, nr 110. AA) 22.06.1853, nr 170. AB) 4.07.1855, nr 184. AC) 23.07.1853, nr 203. AD) 19.04.1857, nr 113. AE) 12.02.1863, nr 68. AF) 21.07.1864, nr 165. AG) 21.07.1864, nr 165. AH) 30.11.1848, nr 320. AI) 13.07.1875, nr 151. AJ) 28.03.1878, nr 62. AK) 24.11.1875, nr 261. AL) 1.09.1877, nr 193. AM) 22.08.1882, nr 187. AN) 22.08.1883 nr 205. AO) 17.03.1877, nr 70. NP) 27.03.1884, nr 87a.

761. Ks. Ludwik Zalewski, Antologia współczesnych poetów lubelskich, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie Nr 3, Biblioteka Lubelska Nr 3, skład główny w Ks. Św. Wojciecha Lublin ? Poznań - Warszawa ? Wilno, Lublin 1939.

762. Ilustrowany Kuryer Codzienny, Kraków, A) 13.03.1927, nr 71. B) 11.05.1927, nr 128. C) 23.02.1928, nr 54. D) 07.06.1928, nr 156. E) 14.09.1929, nr 251. F) 22.11.1930, nr 317. G) 18.08.1931, nr 227. H) 19.06.1932, nr 168. I) 25.03.1933, nr 84. J) 14.12.1933, nr 346. K) 03.12.1934, nr 334. L) 09.04.1934, nr 97. M) 17.04.1934, nr 105. N) 08.05.1934, nr 126. O) 08.07.1934, nr 187. P) 07.09.1934, nr 248. R) 18.09.1934, nr 259. S) 09.01.1935, nr 8. T) 09.05.1935, nr 127. U) 26.06.1935, nr 175. W) 04.07.1935, nr 183. X) 19.09.1935, nr 260. Y) 28.11.1935, nr 330.

763. Elżbieta Szadura-Urbańska, Usłowić nuty. Marian Sawa wybitny kompozytor organowy, NESTOR, 2011, 1(15), 3.

764. Władysław Fedorowicz, o zamkach w Krasnymstawie (Próba uporządkowania informacji), NESTOR, 2011, 1(15), 8.

765. Gdzie wypoczywać ciekawie, zdrowo i ekologicznie ? Ekoturystyka Euroregionu Bug, folder promocyjny, Wydawnictwo Fotpress, Zamość 2010.

766. Marzena Profaska, Stosunek polskich elit do rosyjskiej polityki wobec Rzeczpospolitej w latach 1788-1792, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Historii, Katowice 2008.

767. Dariusz Ostapowicz, Boreml 1831, Bellona, Warszawa 2010.

768. Królestwo Polskie. (Doniesienia o powstaniu), Gazeta Lwowska, 24.07.1863, nr 167, s. 677.

769. Renata Kulik, Henryk Kulik, Historia Grabowca, t. I. Parafia rzymskokatolicka Św. Mikołaja w Grabowcu 02.02.1394-2011, (w trakcie opracowania ? strona internetowa).

770. Dziennik Lubelski. A) 3.06.1932, nr 3. B) 4.06.1932, nr 4.

771. Przegląd Lwowski, Pismo dwutygodniowe, poszyt 22, 15.11.1880.

772. Gazeta Lwowska. A) 01.06.1897, nr 123. B) 17.08.1897, nr 167. C) 06.07.1831, nr 80. D) 11.07.1902, nr 157. E) 03.04.1912, nr 76. F) 31.07.1912, nr 173. G) 1897.06.01, nr 123.

773. Józef Kallenbach, Czasy i ludzie, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków - Warszawa 1905.

774. Witold Hupert, Operacje Wojny Światowej w wyborze, Zdobycie Królestwa i Kresów Wschodnich, Książnica-Atlas, Lwów - Warszawa 1925.

775. Jerzy Grobicki, Wyprawa Dwernickiego na Wołyń w 1831 roku, Przegląd Kawaleryjski, nr 11-12 (61-62), Warszawa 1930.

776. Dziennik Łódzki, A) 9.02.1884. B) 26.08/7.09.1887, nr 198.

777. Rtm. Roman Jankowski, Generał Dwernicki - jego życie i działalność, Przegląd Kawaleryjski, nr 6 (68), Warszawa 1931.

778. Gazeta Łódzka, A) 20.07.1915, nr 184. B) 22.07.1915, nr 186. C) 31.07.1915, nr 195. D) 7.07.1915, nr 171.

779. Andrzej Kokowski, Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie?Skłodowskiej, Lublin 1991.

780. Józef Łobodowski, Demonom nocy, Wycieczka do Krasnegostawu, nakł. Księgarni Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1936.

781. Świat, dwutygodnik illustrowany, r. 6, nakł. redakcji Świata, Kraków 1893.

782. Adam Przybylski, Wojna Polska 1918-1921, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1930.

783. Grzegorz Chwieduk, Limerykowisko polskie, wyd. Starostwo Powiatowe w Słupsku, Słupsk 2010.

784. Janusz Matusiak, Andrzej Ruszkowski, 31 Pułk Strzelców Kaniowskich, Na sieradzkich szlakach, Wyd. Oddział PTTK w Sieradzu, 1/77/2005/XX, s. 10.

785. Rozwój, Łódź, A) 22.02.1906, nr 42, Stan wojenny. B) 20.04.1900, nr 91. C) 20.05.1899, nr 114. D) 1.02.1900, nr 26. E) 1.04.1905, nr 71. F) 6.09.1907, nr 199. G) 7.08.1899, nr 30.

786. Franciszek Barański, zebrał, Jeszcze Polska nie zginęła, Pieśni patryotyczne i narodowe, (nr 112 b), nakł. i własność Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, Lwów 1920.

787. Grzegorz z Sambora, Częstochowa, poemat wydany w roku 1568 u Siebeneychera, Kraków 1896.

788. Adam Próchnik, Kościuszko, jako polityk i wódz, Przegląd Współczesny, r. V, t. XVII, IV-VI 1926, wyd. Stanisław Badeni i Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1926.

789. Gazeta Toruńska (Codzienna), A) 10.03.1878, nr 58. B) 08.08.1883, nr 179. C) 13.08.1867, nr 185. D) 23.09.1877, nr 220. E) 01.06.1878, nr 128. F) 22.10.1914, nr 225. G) 12. 01.1917, nr 9.

790. Maryan hr. Czapski, Historya powszechna konia, t. II, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1874.

791. Nadwiślanin, Chełmno, A) 15.05.1864, nr 57. B) 13.08.1865, nr 92. C) 30.03.1864, nr 35. D) 31.07.1863, nr 84.

792. Adam Andrzej Witusik, Młodość Tomasza. Zamoyskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977.

793. Stefanja Sempołowska, Reforma Szkolna 1862 roku, Organizacja Szkolnictwa Elementarnego, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie 1937.

794. Szymon Askenazy, Łukasiński, nakł. Księgarni Edward Wende i S-ka, Lwów Henrich Altenberg, Warszawa 1908.

795. Echo muzyczne, teatralne i artystyczne, 07.09.1889.

796. Kłosy, A) 27.12.1884 / 8.01.1885, nr 1019. B) 15/27.08.1885, nr 1052.

797. Ostatnia kampanja gen. Kruka-Heydenreicha, Przegląd Historyczno-Wojskowy, t. V, Warszawa 1932.

798. Jerzy Stawiński, Likwidacja ostatniego zagonu Budiennego, Przegląd kawaleryjski, 1930, nr 10 (60).

799. Bronisław Pawłowski, Wojsko koronne i Komisja Wojskowa w dobie Konfederacji Barskiej 1768-1772, Przegląd Historyczno-Wojskowy, t. X, Warszawa 1938.

800. Gazeta Sądowa Warszawska. A) 14/26.01.1884, nr 4. B) 23.10.1915, nr 43. C) 03.10.1913, nr 40.

801. Adam Próchnik, Powstanie państwa polskiego, Kronika ruchu rewolucyjnego w Polsce, Kwartalnik, nr 4 (16), X-XI-XII 1938 r.

802. z dziejów Gimnazjum Państwowego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, Strzelec, 31.12.1933, rok XIII, nr 53.

803. Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej, Lublin, A) 03.08.1844, nr 31. B) 05.11.1845, nr 45.

804. Czesław Lechicki, Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego-Instytutu Popierania Nauki, Warszawa-Pałac Staszica, Warszawa 1932.

805. Statystyka Polski, wyd. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, seria B, z. 14, Warszawa 1933.

806. Przegląd Lubelski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1965. A) Leszek Gajewski i Jan Gurba, Uwagi o chronologii eneolitu na wyżynie lubelskiej. B) Leszek Siemion, Warsztat dla historyków ruchu oporu.

807. Ludwik Dębicki, oprac., Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, t. IV, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1888.

808. Wielkopolanin, A) 1.08.1915, nr 173. B) 21.07.1915, nr 33.

809. Korrespondent krajowy i zagraniczny, A) 13.07.1793, nr 56. B) 1.12.1795, nr 102.

810. Południowo wschodnie pole walki, Gazeta Gdańska, 22.07.1815, nr 87.

811. Józef Piłsudski w Lublinie i na Lubelszczyźnie, Związek Piłsudczyków Oddział Lublin, strona internetowa.

812. Hanna Kudła, Wojna polsko-sowiecka na fotografiach w kolekcji Józefa Piłsudskiego, Biuletyn nr 18 Wojskowej Służby Archiwalnej, Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa 1995.

813. Goniec Polski, Poznań, 7.08.1851, nr 180.

814. Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki z 1830-1831 roku, wydał Maryan Antoni Kurpiel, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1909.

815. Konstanty Maria Górski, Pisma literackie: z badań nad literaturą polską XVII i XVIII wieku, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1913.

816. Stefan Sochaniewicz, z dziejów sejmiku wiszeńskiego (1673-1732), Kwartalnik Historyczny, Rocznik XXIX, z. 1/4, Lwów 1915.

817. Rocznik Krakowski, Arrasy Zygmunta Augusta, red. Józef Muczkowski i Adam Bochnak, t. XXIX, Kraków MCMXXXVII.

818. Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. XXXVII-XXXVIII, w księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1913.

819. Gazeta Narodowa, Lwów. A) 01.05.1864, nr 100. B) 20.05.1864, nr 114. C) 21.07.1863, nr 133. D) 10.03.1863, nr 23. E) 12.03.1863, nr 25. F) 5.07.1863, nr 120. G) 19.07.1863, nr 132. H) 29.07.1863, nr 140. I) 9.09.1863, dodatek do nr 174. J) 22.11.1863, nr 237. K) 18.07.1863, nr 131. L) 25.06.1864, nr 144. M) 6.11.1872, nr 305. N) 28.02.1884, nr 47. O) 17.05.1884, nr 115. P) 22.08.1884, nr 194.

820. Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej w opracowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1924/25.

821. Kurjer Bydgoski, A) 19.06.1936, nr 140. B) 24.05.1938, nr 118.

822. Gazeta Bydgoska, A) 02.05.1926, nr 101. B) 23.06.1926, nr 141. C) 20.10.1930, nr 248. D) 11.08.1927, nr 182.

823. Słowo Pomorskie, Dziennik i Gazeta Toruńska, A) 17.07.1926, nr 161. B) 04.11.1925, nr 256. C) 04.08.1934, nr 176.

824. Ks. Melchior Buliński, Historia Kościoła Polskiego, t. I. Epoka piastowska, Kraków 1873, t. II. Epoka jagiellońska, Kraków 1873, t. III. Epoka królów obieralnych, Staraniem Księgarni i wydawnictwa Czytelni Ludowej Aleksandra Nowoleckiego, Kraków 1874.

825. Brzask, Poznań, 15.01.1914, nr 1.

826. Ziemia Kielecka, A) 06.11.1915, nr 3. B) 13.11.1915, nr 4. C) 03.06.1916, nr 23.

827. Gazeta Kielecka, Kielce, 11.02.1918, dodatek nadzwyczajny.

828. Zygmunt Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, druk Wł. Barskiego, Warszawa 1907.

829. Wacław Maciejewicz, Klinkier i rozwój budowy dróg klinkierowych, Technik, Katowice, 01.03.1932, nr 5.

830. Tadeusz Rojek, Zygmunt Krasiński wobec przyrody, V Sprawozdanie dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Dębicy za rok szkolny 1911/1912, nakł. Funduszu Naukowego, Tarnów 1912.

831. Korrespondent Warszawski, 21.08.1792.

832. Ks. Jan Fijałek, Biskupstwa wołyńskie Polski i Litwy w swoich początkach (w. XIV/XV), Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, t. XVI, nr 4, Kraków 1911.

833. Wiktor Hahn, wyd., Nieznany wiersz łac. Szym. Szymonowicza, EOS, Czasopismo filologiczne, Organ Towarzystwa Filologicznego, główny skład w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1894.

834. Wiadomości historyczne i literackie, 10.02.1838, nr 4.

835. Stanisław Chodyński, Statuty Kapituły Katedralnej Włocławskiej, wyd. Jan Fijałek, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1915.

836. Ks. Karol Boniewski, Rys życia biskupów lubelskich, Pamiętnik religijno-moralny, wyd. Antoni Hlebowicz; druk J. Glücksberg, t. 5, z. 2, Warszawa 1843.

837. Pamiętnik religijno-moralny: czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych, jako i świeckich osób, Warszawa, A) Serya druga, 1859, t. III. B) 1848, t. 15, no 12. C) Serya nowa. 1861, t. 8, no 8. D) 1851, t. 20, no 6. E) 1842, t. 3, z. 4. F) 1846, t. X.

838. Gazeta Rzemieślnicza, 15.05.1920, nr 18.

839. Epidemia cholery, Kurjer Warszawski: 14.08.1848, nr 215. 20.08.1848, nr 220. 26.08.1848, nr 226. 29.08.1848, nr 229. 2.09.1848, nr 233. 5.09.1848, nr 236. 9.09.1848, nr 239. 12.09.1948, nr 242. 16.09.1848, nr 246. 19.09.1848, nr 249. 23.09.1848, nr 253. 3.10.1848, nr 263. 17.10.1848, nr 277. 24.10.1848, nr 284. 31.10.1848, nr 291. 30.11.1848, nr 320. 23.01.1849, nr 22. 11.12.1850, nr 327.

840. Ks. Stanisław Kujot, Wojna 1410, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, II Rocznik Siedemnasty, nakł. Towarzystwa Naukowego, druk Sylwestra Buszczyńskiego, Toruń 1910.

841. Artur Roland Kozłowski, Rok 1918 - niezapomniany pokój brzeski, Prace Geograficzne nr 218, Problematyka Geopolityczna Ziem Polskich, red. Piotr Eberhardt, PAN, Warszawa 2008.

842. Marek Barwiński, Konsekwencje zmian granic i przekształceń politycznych po ii wojnie światowej na liczebność i rozmieszczenie Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce, Prace Geograficzne 218, Problematyka geopolityczna Ziem Polskich.

843. Janusz Mazurek, Pamięci por. Jana Dobosza ofiary zbrodni NKWD w Charkowie, marzec 2010.

844. Dziennik podróży Stanisława Staszica 1789-1805, wyd. Czesław Leśniewski, Archiwum do dziejów literatury polskiej, seria II, t. 2, nakł. Polskiej Akademji Umiejętności, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Wilno ? Zakopane 1931.

845. Adam Mieczysław Skałkowski, Książę Józef, nakł. Katolika, Spółki Wydawniczej, Bytom 1913.

846. Kraj, Petersburg, 10.11.1893, nr 44.

847. Juliusz Willaume, Obrona Księstwa Warszawskiego w 1812 r., Przegląd Historyczno-Wojskowy, t. III, Warszawa 1930.

848. Krzysztof R. Prokop, Granice i organizacja wewnętrzna przedrozbiorowej Diecezji Krakowskiej, Małopolska, Regiony - Regionalizmy - Małe Ojczyzny, t. X, Kraków 2008.

849. Pamiętnik Literacki, nr 1, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Lwów 1902.

850. Historya włościan i stosunków ekonomicznych w Polsce aż do roku 1861, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, druk Napoleona Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu. Poznań 1872.

851. Ludwik Krzywicki, Spis ludności i zwierząt gospodarskich z dnia 30.09.1921 roku. Rozbiór krytyczny wyników spisu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1923.

852. Jerzy Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760 -1860, druk Czasu, Kraków 1897.

853. Ekonomista, 20.04.1900, nr 3

854. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, A) 23.10.1837, nr 248, B) 23.11.1837, nr 275. C) 27.04.1843, nr 98. D) 13.08.1839, nr 188.

855. Adam Chmiel, Dawne wyroby nożowników krakowskich i znaki na nich, Rocznik Krakowski, t. II, nakł. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, Kraków 1899.

856. Tydzień, Piotrków, 22.10./04.11.1900, nr 44.

857. Dziennik Zarządu m. Łodzi. 05.07.1927, nr 27 (403).

858. Stanisław Łoza, Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, Warszawa 1930.

859. Bolesław Twardowski, oprac., Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794, nakł. Księgarni Katolickiej, Poznań 1894.

860. Gazeta Radomska, A) 19.05.1889, nr 41. B) 25.07.1890, nr 60.

861. Spis abonentów sieci telefonicznych dyrekcji okręgu poczt i telegrafów w Lublinie, 1937-1939 r.

862. Skutki wojny w Królestwie, Gazeta Gdańska, 14.11.1914, nr 137.

863. Problem upowszechnienia wartości kulturalnych, Materiały i prace, zeszyt 5. Wydawnictwo Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1938.

864. Gazeta Warszawska, A) 21.04.1826, nr 63. B) 9.06.1826, nr 91. C) 2.11.1830, nr 264. D) 29.12.1831, nr 348. E) 8.04.1831, nr 94. F) 19.07.1823, nr 114. G) 4.11.1832, nr 297. H) 15.12.1833, nr 336. I) 26.07.1829, nr 197. J) 1.02.1836, nr 32. K) 28.07.1829, nr 199. L) 26.02.1829, nr 55. M) 28.03.1852, nr 83. N) 10.11.1863, nr 257.O) 1.02.1836, nr 32. P) 22.06.1864, nr 141. R) 02.11.1875, nr 242. S) 06.07.1864, nr 152. T) 9.07.1858, nr 177. U) 28.11.1861, nr 283. W) 8.01.1893, nr 6. X) 2.12.1893, nr 320. Y) 11.08.1893, nr 214. Z) 4.11.1893, nr 292. AA) 1810.10.06, nr 80. AB) 1810.04.07, nr 28. AC) 29.03.1881, nr 68. AD) 02.10.1878, nr 221.

865. Powierzchnia miast. Plany. Użytkowanie. Własność, nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1933.

866. Tabella marszrut dla bydła rossyiskiego przez Królestwo Polskie tranzyto przechodzącego, Gazeta Warszawska, 30.09.1826, nr 156.

867. Raport Rady Stanu o dwuletnich czynnościach Rządu, czytany na drugiem posiedzeniu Izb połączonych dnia 14.09.1820, Gazeta Warszawska, 26.09.1820, nr 127.

868. Feliks Gątkiewicz, Kościół w Drohobyczu. II. Część historyczna. Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Wyższego Gimnazjum w Drohobyczu 1904, nakł. funduszu szkolnego, druk. Jana Brosia w Drohobyczu 1904.

869. Bolesław Olszewicz, Obraz Polski dzisiejszej, Wydawnictwo Michała Arcta, Warszawa 1938.

870. Karol Dowgiałło, Przegląd rzeczy potocznych, Przegląd Europejski Naukowy, Literacki i Artystyczny Józefa Ignacego Kraszewskiego, rok II, t. VI, druk Gazety Polskiej, Warszawa 1863.

871. Jan Smółka red., Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913-1922.

872. Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1897, nakł. funduszu nukowego, Drukarnia Wincentego Korneckiego, Kraków 1897.

873. Michał Witanowski-Rawicz, oprac., Historya miast i mieszczan w krajach dawnego państwa polskiego od czasów najdawniejszych aż do połowy XIX wieku, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, Poznań 1890.

874. Hieronim Łopaciński, Dawne podziały administracyjne dzisiejszej Gubernji Lubelskiej. Przyczynek do gieografji historycznej, Wisła, t. XVI, z. III. V, VI, VII, 1902.

875. Orzeł Biały, Warszawa, 06.04.1819, t. IV, nr 3.

876. Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821,  Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929. Uzupełnienia i aneksy Ludwik Hass.

877. Młoda Polska, Wiadomości Historyczne i Literackie, nr 4, 1838.

878. Hieronim Łopaciński, Zwyczaj ocalania skazanego na śmierć przez dziewicę, Wisła, t. XIX, z. III, V-VI 1905.

879. Franciszek Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskiem, nakł. Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1927.

880. Józef Kajetan Janowski, Pamiętniki o Powstaniu Styczniowem, wydano z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, t. I, styczeń - maj 1863, Lwów 1923, t. II, Lwów 1925, t. III, Warszawa 1931.

881. Gazeta Ludowa, Lublin, 04.03.1917, rok III, nr 10.

882. Władysław Kornel Zieliński, Monografia Lublina, t. 1, Lublin 1878.

883. Zbigniew Atras, Obraz Jasnogórski i jego szczególne związki z kościołem Wszystkich Świętych w Krasnymstawie, NESTOR, 2011, 1(15), 10.

884. Jerzy Paszenda SJ, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w., t. 4, Wyd. WAM, Kraków 2010.

885. Jerzy Żywicki, Urzędnicy: Architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni... Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

886. Zbigniew Atras, Śladami krasnostawskich bonifratrów, czyli zapiski z wyprawy do Hańska, NESTOR, 2011, 1(16), 3.

887. Zbigniew Atras, Krótka historia zakonu bonifratrów i jego trzech konwentów fundacji biskupa Mikołaja Świrskiego, NESTOR, 2011, 1(16), 22.

888. Tadeusz Andrzej Kiciński, Mój zamek, NESTOR, 2011, 1(16), 35.

889. Władysław Ćwik, Miasta królewskie Lubelszczyzny okresu stanisławowskiego (do Sejmu Czteroletniego) w walce o swoje prawa, Rocznik Lubelski, t. V, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1962.

890. Ks. Henryk Kapica, Bonifratrzy w Krasnymstawie, Boże Sieci, 2010, 3/31.

891. Wacław Gralewski, Tobie śpiewam, Lublinie, Kamena, r. XXI, nr 4 (94), Lublin 1954.

892. Zofia Ścisłowska, Korrespondencya Gazety Warszawskiej z Gubernii Lubelskiej, Gazeta Warszawska, 30.12.1855, nr 345.

893. Zdzisław Pietrzyk, oprac., Księgi egzaminów do święceń w Diecezji Krakowskiej z lat 1573-1614, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991.

894. Jan Kamiński, z przeszłości cechów lubelskich, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 1924.

895. Jan Ptaśnik, Cracovia artificum 1501-1550, Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce, t. V, z. III, nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1948.

896. Franciszek Bujak, Jan Rutkowski, red., Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, t. IV, rok 1935, Lwów 1936.

897. Kalendarz Skarbowy na rok 1928, Warszawa 1928.

898. Myśl Niepodległa, 27.08.1921, nr 567.

899. Lech, Gazeta Gnieźnieńska, 25.02.1928, nr 45.

900. Anatol Lewicki, Powstanie Świdrygiełły, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, serya II, t. IV, Kraków 1892.

901. Mirosław Barczyński, Kawaleria polska 1914-1939, Muzeum Okręgowe, Biała Podlaska 1989.

902. Jadwiga Marcinowska, Powstanie Kościuszkowskie w roku 1794-ym, skład w Księgarni Polskiej, Warszawa 1907.

903. Podlasiak, Siedlce ? Biała Podlaska, 09.02.1930, nr 7.

904. Protokóły Posiedzeń Komisyi Edukacyi Narodowej 1773-1777, Warszawa 1910.

905. Fryderyk Papee, Studya i Szkice z czasów Kazimierza Jagiellończyka, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków 1907.

906. Stanisław Dołęga Cieszkowski, Senatorowie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807-1815-1831, druk Józefa Filipowicza, Warszawa 1891.

907. Bożena Wyrozumska, Dokumenty niasta Radomia z lat 1444-1611, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXI, z. 4, Radom 1984.

908. Otton Laskowski, Jan III Sobieski, M. I. Kolin (Publishers) London 1941.

909. Kazimierz Bartoszewicz, Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej, nakł. Franciszka Bondego, Wiedeń 1913.

910. Stanisław Koba, Epidemia cholery w guberni radomskiej w latach 1847-1867, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. IV, z. 4, Rodom 1967.

911. Henryk Biegeleisen, Illustrowane dzieje literatury polskiej. Czasy reakcyi od Wazów po Sasów, t. IV, nakł. Franciszka Bondego, Wiedeń 1903.

912. Stefan Gruszecki, Inicjatywa polityczna szlachty chełmskiej w czasie bezkrólewia w 1572 roku, Rocznik Lubelski, t. XIII, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1970.

913. Jan Lewandowski, Komisja porządkowa chełmska w powstaniu kościuszkowskim, Rocznik Lubelski, t. XIII, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1970.

914. Wsiewołod Wołczew, Budownictwo i przemyśl materialów budowlanych nw województwie lubelskim w okresie międzywojennym, Rocznik Lubelski, t. XIV, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971.

915. Józef Tomczyk, Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu, Rocznik Lubelski, t. VI, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1963.

916. Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, t. V, nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1896.

917. Adam Jerzy Rzepecki, Skrót historji pedagogji, nakł. Wydawnictwa Jutrzenka, Lwów 1921.

918. Marjan Cichocki, Medjacja Francji w rozejmie Altmarskim, rozprawy, seria II, t. XIII, nr 1, nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1928.

919. Wojna polsko-rosyjska, Junak, dodatek do Dziennika Poznańskiego, 19.11.1930, nr 41-42.

920. Ks. Jan Korytkowski, oprac. Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. 3, druk. Kuryera Poznańskiego, Poznań 1889.

921. Hieronim Łopaciński, Podziały administracyjne guberni lubelskiej w różnych czasach, Pamiętnik Lubelski, Kalendarz Ilustrowany, nakł. Władysława Stodolnickiego, druk Franciszka Karpińskiego, Warszawa - Lublin 1904.

922. Bronisław Mikulec, Spółdzielcze towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe i kredytowe w guberni lubelskiej w latach 1898-1914, Rocznik Lubelski, t. XXVII-XXVIII, 1985-1986, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.

923. Ryszard Kucha, z dziejów tajnego nauczania w guberni lubelskiej i siedleckiej w latach 1905-1914, Rocznik Lubelski, t. XV, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1972.

924. Tadeusz Mencel, Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827-1887), Rocznik Lubelski, t. I, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1958.

925. Wiesław Samecki, Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939, Ekonomia 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

926. Elżbieta Deptuła, Gdy pod Dubienką zagrały armaty, Karkonosze, 4/152/1990.

927. Wpisy do Metryki Koronnej z lat 1447-1506, www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/szukaMRJ.html.

928, Wpisy do Metryki Koronnej z lat 1548-1574, www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/searchMM.html.

929. Wpisy do Metryki Koronnej z lat 1587-1595, www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/szukaSMK.html.

930. 25-lecie Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie, Księga Pamiątkowa, Zamość 2005.

931. Świata barwność cała, katalog wystawy, Galeria Kapitańska, Szczecin 2010, strona internetowa.

932. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego: Katyń, Charków, Miednoje, oprac. zespół pod kier. Marka Tarczyńskiego, Jędrzeja Tucholskiego i Grzegorza Jakubowskiego, wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2000-2005. www.radaopwim.gov.pl/section/2/

933. Seweryn Zenon Sierpiński, Obraz miasta Lublina, druk Maksymiliana Chmielewskiego, Warszawa 1839.

934. Serwis internetowy Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie.

935. Artur Capała, Krasnostawski epizod płk. Kozietulskiego, Ziemia Krasnostawska, Miesięcznik Samorządowo-Społeczny, wyd. internetowe, 03.1998.

936. Dr. Antoni Rząd, Poseł m. Łodzi, Rozwój, Łódź, 03.05.1906, nr 100.

937. Wybitni Absolwenci i LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, serwis internetowy.

938. Andrzej David Misiura, Historia dłuższa niż wojna, NESTOR, nr 1, 2007.

939. Wincenty Kociuba, Parlamentarzyści RP, Bazy bibliograficzne, sejmowy serwis internetowy, bs.sejm.gov.pl/F/U

940. Stanisław Bojarczuk, Linie liryki, Wybór sonetów, wstęp i oprac. Józef Zięba, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie i Wyd. Polihymnia. Krasnystaw-Lublin 2008.

941. Maria Mironowicz-Panek, The Literary Trail of Lubelskie Region, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2009.

942. Wacław Aleksander Maciejowski, Piśmiennictwo polskie, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. II, nakł. i druk Samuela Orgelbranda, Warszawa 1852.

943. Wykłady na XVI Warsztatach Ekonomistów Rolnych, Spotkanie XVI; Krasnobród. 13-15.06.2011.

944. Janusz Mika, Who is Who in Physics, Instytut Fizyki Molekularnej PAN.

945. Prof. Andrzej Paczkowski, Skład Kolegium IPN 2007-2011, strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa.

946. Józef Kulisz, Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Warszawskie Studia Teologiczne, XIII/2000.

947. Janusz Laskowski, internetowy portal Lublin miasto inspiracji.

948. Andrzej Książek, Mój naukowy życiorys, Oddział PAN w Lublinie, strona internetowa.

949. Jan Kolano, 40 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.

950. Biskup dr Stefan Regmunt, strona internetowa diecezji Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

951. Janusz Jusiak, strona internetowa.

952. Strona internetowa Radia Katowice.

953. Lech Zdybel, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, sreona internetowa,

954. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Samorząd Miasta Lublin, strona internetowa.

955. Spotkanie z generałem Ryszardem Haciem, i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, strona internetowa.

956. Orłowski ? genealogia, www.genealogia.okiem.pl/orlowski.htm.

957. Prof. Juliusz Domański, Laureat Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego 2006, internetowa strona Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

958. Stefan Śliwiński, Moja droga ku wolności - w walce i pracy w trudnych latach okupacji 1939-1944, Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej, 2001, 89, 17.

959. The University of Western Ontario, Department of Electrical and Computer Engineering, strona int.

960. Historia i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, strona internetowa.

961. Archidiecezja Lubelska, strona internetowa.

962. Andrzej Polak, Front w polskiej sztuce wojennej, Kwartalnik Bellona 2/2009.

963. Stefan Ciechan, Związek Polskich Artystów Fotografików, strona internetowa.

964. Portal internetowy ArtChelm.pl.

965. Internetowa Baza Filmu Polskiego, Filmpolski.pl

966. Stowarzyszenie Artystów Pienińskich, strona internetowa.

967. Zamość on-line, strona internetowa.

968. Wieczności za mało by Ci podziękować, Gość Niedzielny, 15.02.2000, Wrocław.

969. FilmWeb, serwis internetowy.

970. e-teatr.pl, baza osób, serwis internetowy.

971. digart.pl, serwis internetowy.

972. eMuzyka.pl, serwis internetowy.

973. Wydawnictwo Norbertinum, Dział Litertura piękna, strona internetowa.

974. Classic Premiére, III Wrocławski Festiwal Młodych Muzyków, cojestgrane.pl, serwis internetowy.

975. Impressio Art Management, serwis internetowy.

976. Bogna Kicińska ? Jazz Project, Dom Kultury Włochy, strona internetowa.

977. Wieczór muzyki operowej i poezji 21.05.2010, Muzeum Lubelskie w Lublinie, strona internetowa.

978. Mariusz Kargul z Krasnegostawu dla Niecodziennika, Niecodziennik Biblioteczny Miejskiej Biblioteki Publiczne im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, strona internetowa.

979. Jan Hentyk Cichosz, Zegar słoneczny, Norbertinum, Lublin 2005.

980. Krasnostawskie Zapiski Poetyckie, t. II, Krasnostawski Dom Kultury, Krasnystaw 2008.

981. Andrzej David Misiura, Krzyż mandragory, Oficyna Wydawnicza Elipsa, Krasnystaw 2006.

982. Tadeusz Andrzej Kiciński, Supertydzień Chełmski, 2008-06-26, serwis internetowy.

983. Jan Hentyk Cichosz, blog internetowy.

984. Leksykon Kulturalny Warmii i Mazur, serwis internetowy.

985. Uchwała nr XXXVI/328/2009 Rady Miejskiej w Głogowie.

986. Towarzystwo im. Mariana Sawy, strona internetowa.

987. Jerzy Kuśnierz, z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołynia) we wczesnym średniowieczu. Acta Militaria Mediaevalia II, 2006, s. 79-102.

988. Potworna zbrodnia na zabawie PCK, Dziennik Powszechny, Radom - Kielce, 10.01.1946, nr 10.

989. Szkoła Polska, 16, Lublin 1917.

990. Ks. Józef Gacki, o rodzinie Jana Kochanowskiego, księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1869.

991. Kazimierz Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska, zarys historyczny 1370-1632, wydano z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1934.

992. Ewa Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998.

993. Robert Kostecki, strona internetowa, www.kostecki-zapasy.pl/

994. Świdnik na kartach historii, strona internetowa.

995. Krystyna Poklewska, Stanisław Pilat, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, 1981

996. Archiwum fotografii genealogicznej, Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich, serwis internetowy.

997. Piotr Chmielowski, Historya literatury polskiej, t. V, drukarnia A. T.Jezierskiego, Warszawa 1899.

998. Stefan Kawyn, Cyganeria warszawska, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1967.

999. Artur Stelmasiak, Teraz wyjdzie z zapomnienia, Niedziela Ogólnopolska, 41/2009, 18-19.

1000. Ks. Jan Oleszewski, Abrys domowey nieszczęśliwości y wnętrznej niesnaski, woyny, Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego pro informatione potomnym następującym czasom przez iedną zakonną osobę światu pokazany y z żałością wyrażony anno 1721, wyd. Franciszek Ksawery Kulczycki, Kraków 1899.

1001. Biblioteka Genealogii Polskiej ? Forum, Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich, serwis internetowy.

1002. Z otchłani wieków, 1971, t. 3: s. 178-180.

1003. Jan Pachoński, Paweł Muchowski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXII, 1977.

1004. Marta Matysek, z nadzieją na dzień zmartwychwstania, Niedziela, Edycja lubelska 38/2009.

1005. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, strona internetowa.

1006. Katolicki Uniwersytet Lubelski, strona internetowa.

1007. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, strona internetowa.

1008. Uniwersytet Rzeszowski, strona internetowa.

1009. Nauka polska, Baza danych: Ludzie nauki, instytucje, portal internetowy.

1010. Bogdan Mardofel, 180 lat temu w hrubieszowskich stronach... (1) Niedziela nr 28 (616) 11.07.2010.

1011. Głos Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej, nr 1-2, 2007.

1012. Stanisław Pilat, Tygodnik Illustrowany, 06.04.1867, nr 393.

1013. Jalu Kurek, Pisma wybrane, t. 2, Janosik, Wydawnictwo Literackie, Kraków - Wrocław 1985.

1014. Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi, Warszawa 1827.

1015. Mariusz Korzeniowski, Uchodźcy z Lubelszczyzny w Rosji w latach i wojny światowej, Region Lubelski, 2010, 7 (9), 64.

1016. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, mapa: Krasnystaw, skala 1:50 000, arkusz 146.2, 1984.

1017. Karol Richter, oprac., Topograficzna karta Królestwa Polskiego, Mapa Kwatermistrzostwa, skala 1:126 000, wyd. Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, Oddział Korpusu Topografów (armii rosyjskiej) do Pomiarów Królestwa Polskiego, 1839-[1843].

1018. Anton Mayer von Heldensfeld, Mapa Galicji Zachodniej (1801-1804), skala 1: 172 800, arkusz 9, Wiedeń 1808.

1019. Guillaume Delisle, La Pologne, Mapa Polski, Philippe Buache, skala 1:2 500 000, Paris 1763.

1020. Karte des westlichen Russlands, mapa: Krasnostaw, arkusz M38, skala 1:100 000, Kartographische Abteilung d. Konigl, Preuss, Landes Aufnahme 1914.

1021. Ignaz Georg von Metzburg, mapa: Galicja Zachodnia 1796-1799, skala 1: 72 000, T. Mollo und Comp., Wien 1799.

1022. Wojskowy Instytut Geograficzny, mapa: Krasnystaw, skala 1:100 000, pas 45, słup 36, 1938.

1023. Jan Henryk Cichosz, informacja prywatna.

1024. Przyjaciel Ludu, Kraków, 25.05.1913, nr 22.

1025. Nadzieja, Lwów, 03.02.1896, nr 249.

1026. ????????? ?????????. ??????? ???????? ????? ?? ????????? ????????? ? ?????? ???????????? ?????? ????, ????????? ? ??????????? ? ?????????? ??????????? ? ??????, 2010, vyp. 14, s. 135?150.

1027. Forum wojenno-historyczne, www.vif2ne.ru

1028. Monika Ładoń, Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw, Studia o Antonim Słonimskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

1029. Kazimierz Andrzej Jaworski, w kręgu Kameny, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1965.

1030. Iwona Chudoba, Otulone alabastrem, 18.10.2011, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, strona internetowa.

1031. S. Teresa Antonietta Frącek RM, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945, w: Kościół Katolicki na ziemiach Polski w latach II wojny światowej, t. XI, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981.

1032. Gazeta Warszawska: 1831.12.30, nr 349, 1864.07.06, nr 152, 1865.10.04, nr 225, 1866.04.03, nr 75, 1866.11.27, nr 266, 1867.05.23, nr 116, 1868.12.09, nr 272, 1869.04.28, nr 92, 1869.09.25, nr 210, 1869.10.02, nr 216, 1870.03.24, nr 65, 1870.09.21, nr 207, 1870.10.06, nr 220, 1871.03.14, nr 57, 1871.10.06, nr 220, 1872.03.29, nr 71, 1872.08.28, nr 198, 1874.03.21, nr 63, 1874.09.05, nr 195, 1875.03.06, nr 51, 1875.09.21, nr 207, 1876.09.14, nr 201, 1883.03.01, nr 48, 1883.08.24, nr 188, 1884.08.09, nr 181, 1885.02.20, nr 40, 1886.08.26, nr 189, 1887.08.19, nr 216, 1888.02.20, nr 47, 1888.08.25, nr 223, 1889.03.23, nr 78, 1889.09.06, nr 233, 1889.09.30, nr 256, 1890.02.27, nr 54, 1890.08.17, nr 216. 1909.12.11, nr 11(340).

1033. Powiat Krasnostawski, Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2011.

1034. Założenia strategii promocji miasta Krasnystaw, Załącznik do Uchwały nr VI/46/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24.05.2011, Krasnystaw 2011.

1035. Bp Stanisław Wielgus, Życie i publicystyka polityczno-społeczna Stanisława Jacka Święcickiego, biskupa chełmskiego i nominata chełmińskiego (1615-1696), Notatki Płockie 1999, 2/179.

1036. Głos: dziennik polityczny, wyd. wieczorne, Warszawa, 30.06.1917, nr 159.

1037. Głos: dziennik polityczny, wyd. poranne, Warszawa, A) 23.02.1918, nr 52. B) 28.07.1918, nr 209. C) 24.02.1918, nr 53. D) 11.05.1918, nr 126. E) 26.02.1918, nr 55. F) 01.12.1917, nr 313.

1038. Szymon Askenazy, Stanisław Krzemiński, Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, f. 2, wydano staraniem Maryi Chełmońskiej, Warszawa 1903.

1039. Encyklopedia Nauk Politycznych, red. Edmund Jan Reyman, t. 1, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego Bibljoteka Polska, Warszawa 1936.

1040. Fryderyk Papee, Polska i Litwa na przełomie wieków średnich, t. I, nakł. Akademii Umiejętności w Krakowie, Gebethner i Wolff w Warszawie, Kraków 1904.

1041. Armin Mikos v. Rohrscheidt, Zarys dziejów Ziemi Wolsztyńskiej, Turystyka Kulturowa, nr 9/2009.

1042. Warta, 24.04.1887, nr 667.

1043. Zofia Trawicka, Jakub Sobieski 1591-1646. Studium z dziejów warstwy magnackiej w Polsce doby Wazów, Societas Vistulana, Kraków 2007.

1044. Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw Ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199) - 1264, Wyd. Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), Seria: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, t. XII, Kraków 2011.

1045. Ks. Alfons Mańkowski, Biskup chełmiński Stanisław Jacek Święcicki, jako opat komendataryjny lubiński, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1919, t. IV, 10, s. 242.

1046. ??????? (????????), ??????????, ??????? ??????? ??????. ???????????? ?????-??????????????? ??????????? ?????????, ?????? 1994-1996, t. 5, cz. 2.

1047. Jerzy Ternes, Sejmik Ziemi Chełmskiej wobec miast (1587-1668) i mieszczaństwa, Res Historica, red. Henryk Gmiterek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

1048. Adam Tytus Działyński, Diariusz Lubelskiego Sejmu Unii. Rok 1569, Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, cz. 3, czcionkami Ludwika Merzbacha, Poznań 1856.

1049. Ks. Stanisław Chodyński, ks. Jan Fijałek, Statuty Kapituły Katedralnej Włocławskiej, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny Gebethner i Sp., Kraków 1915.

1050. Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego na rok 1866, druk Jana Jaworskiego, Warszawa 1866.

1051. Anna Kamieńska, Notatnik (2) 1965, w drodze, 1973, nr 3-4.

1052. A. Laskowski, opr., Rocznik wsi polskiej, wyd. Paweł hr. Morsztyn i Stanisław Skurzyński, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1913.

1053, Jędrzej Moraczewski, Polska w złotym wieku, nakł. Napoleona Kamieńskiego i s-ki, Poznań 1851.

1054. Marek Konstankiewicz, Dzieje kolei w regionie chełmskim ? przegląd problematyki badawczej, Chełm nieznany 2, red. Beata Jarosz, Chełm 2009.

1055. Anna Sochacka, Biskupstwo chełmskie w polityce Władysława Jagiełły do 1417 roku, red. Henryk Gmiterek, Grzegorz Jawor, Res Historica, t. 20, 2005, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.

1056. Edward Alfred Mierzwa, Aspekty prawne przyłączenia Wołynia do Rzeczypospolitej w 1569 roku, red. Henryk Gmiterek, Grzegorz Jawor, Res Historica, t. 20, 2005, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.

1057. Agnieszka Teterycz-Puzio, Przyczyny i cele najazdów litewskich na ziemię sandomierską w XIII w., Rocznik Lubelski, t. XXXV, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lublin 2009.

1058. Jerzy Kuśnierz, Historia i stan badań latopisowych grodów Czerwień i Wołyń oraz ich okolic, w: Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne, Zamość 2003.

1059. Andrzej Urbański, Osady, cmentarzyska, grodziska. Ślady osadnictwa pradziejowego i z okresu wczesnego średniowiecza na Roztoczu, Muzeum Zamojskie, Zamość 2009.

1060. Dariusz Dąbrowski, Sytuacja polityczna na Wołyniu około 1170 roku, ???????? ??????, ??????????? ????????????? ????????????, 2009, ? 22.

1061. Katolik, Bytom, 03.09.1914, nr 47.

1062. Ks. Melchior Buliński, Monografija miasta Sandomierza, druk Franciszka Czerwińskiego i Stanisława Niemiery, Warszawa 1879.

1063. Przemysław Dąbkowski. Prawo łaziebne, Studyum z historyi prawa polskiego, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, seria II, t. XXXI/56, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1914.

1064. Echo Przemyskie, 3.03.1910, nr 18.

1065. Johann Jacob Hofmann, Lexicon Universale, Iacob. Hackium, Cornel. Bovtesteyn, Petr. Vander AA, t. I, s. 1006, MDCXCVIII.

1066. Johann Heinrich Zedlers, Universal-Lexicon, Band 06, s. 788, Halle, Leipzig 1732.

1067. Bogna, tak trzymaj, dla Krasnegostawu, NESTOR, 2011, 4(18), s. 2.

1068. Prawda, tygodnik polityczny, społeczny i literacki, Warszawa, A) 31.07.1897, nr 31. B) 24.05.1890, nr 21. C) 16.06.1883, nr 24.

1069. Prezentacja skarbów z Czermna, Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 14.12.2011, strona internetowa Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

1070. Stanisława Rudnik, Kamienica nr 11 przy Placu 3-go Maja w Krasnymstawie, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, 2010, t. 12, s. 386.

1071. Stanisław H. Plater, Jeografia wschodniey części Europy, czyli opis krajów przez wielorakie narody słowiańskie zamieszkanych, druk Wilhelma Bogumiła Korna, Wrocław 1825.

1072. Paweł Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915, nakł. Autora, Sandomierz 1933. A) Cz. 1, t. III. B) Cz. 3, t. II.

1073. Marian Biskup, Karol Górski, Kazimierz Jagiellończyk, zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

1074. Pontificia Facolt? Teologica Dell'italia Meridionale, Annuario Generale 2009-2010, Napoli.

1075. Jan Henryk Cichosz, Nieznani krasnostawscy poeci. Awot Jeszurun, NESTOR, 2008, nr 4(6), s. 34.

1076. Barbara Sułek-Kowalska, Nigdy nie udawał. Pożegnanie Reuvena Zygielbojma, Więź, 2005, nr 4.

1077. Stanisława Rudnik, Rynek w Krasnymstawie, jako przykład złożoności problematyki konserwatorskiej w rewaloryzowanych centrach staromiejskich, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, 2011, t. 13, s. 270.

1078. Ewa Banasiewicz-Dzykuła, red., praca zbiorowa, Dwory i pałace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lublin 2011.

1079. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, strona internetowa.

1080. Jerzy Solon, Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności, Prace Geograficzne nr 185, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002.

1081. Kopie zweier Schreiben aus dem polnischen Lager unter Crasnostaw vom 13 III 1656.

1082. Kuryer Śląski, Gliwice, 07.04.1916, nr 80.

1083. Wacław Tokarz, Wyprawa Łysobycka, Przegląd Współczesny, r.. II, t. VI, nr 17, wyd. Stanisław Badeni, Kraków 1923.

1084. Pryzmat, Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej, 10.1994, nr 37.

1085. Tabella traktów pocztowych w Królestwie Polskim ułożona w miesiącu Styczniu 1860, 1860.

1086. Polska Zachodnia, Katowice, A) 14.06.1929, nr 161. B) 26.06.1935, nr 173. C) 29.11.1936, nr 328. D) 30.06.1935, nr 155.

1087. Robert Kozyrski, Samorząd szlachecki ziemi chełmskiej w strukturze parlamentarnej Rusi (województwa ruskiego) w XVI-XVIII w., Rocznik Chełmski, 2007, 11.

1088. Artur Borzęcki, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w powiecie krasnostawskim w latach 1928-1935, Rocznik Chełmski, 2011, 15, 241-262.

1089. Głos Poranny, Łódź, 19.10.1936, nr 287.

1090. Centrum Kultury w Łęcznej, strona internetowa.

1091. Maria Wacholc, Marian Sawa, kompozytor, organista, pedagog, Przegląd Powszechny 1995, 7-8, 107- 112.

1092. Mariusz Kargul, Niewczesny pogrzeb wierszoroba, Agencja Wydawniczo-Promocyjna Scripta Manent, Izbica ? Siennica Różana 2011.

1093. August Mosbach, Wiadomości do Dziejów Polskich z Archiwum Prowincyi Szląskiej, nakł. Autora, Wrocław 1860.

1094. Krystyna Strycharz, 45-lecie pracy naukowej profesora Henryka Cimka, Polityka i Społeczeństwo, 6/2009, Wyda. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

1095. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, strona internetowa.

1096. Internetowy serwis informacyjny Olsztyn24.

1097. Bronisław Rakowski, Przygotowanie kawalerji polskiej do wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 roku, Przegląd Kawaleryjski, nr 11-12 (61-62), Warszawa 1930.

1098. Archiwum Komisyi Prawniczej, t. VIII, część 2, Wyd. Akademii Umiejętności, Kraków 1909.

1099. Stanisław Miłkowski, Opis Królestwa Polskiego pod względem geografii, statystki i historii, druk Jana Glücksberga, Warszawa 1861.

1100. Michał Najgrakowski, Miasta Polski do początku XXI wieku, podstawowe informacje o datach założenia i likwidacji, Polska Akademia Nauk, Dokumentacja Geograficzna nr 39, Warszawa 2009.

1101. Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory 2011, strona internetowa.

1102. Bohdan Wasiutyński, Administracya lokalna Królestwa Polskiego (1807-1905) wobec samorządu ziemskiego, nakł. Księgarni Edwarda Wende i S-ki, Warszawa 1906.

1103. Leszek A. Wierzbicki, Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Lublinie w latach 1671-1673, Rocznik Lubelski, t. XXXVI, Lublin 2010.

1104. Kuryer Polski, Warszawa, A) 17.03.1831, nr 452. B) 28.06.1831, nr 551.

1105. Kolej Tomaszowska, Przegląd Techniczny, 1898, nr 13, s. 233.

1106. Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów ..., Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa 1939.

1107. The Mercury, Hobart, 26.07.1915, vol. CIII, no 14,160.

1108. 1914 Twilight in the East, The Eastern Front in WW1, Play Book, GMT Games, April 2008.

1109. Walery Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. II, nakł. i druk Anczyca i Spółki, Kraków 1899.

1110. Rocznik Demograficzny 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.

1111. Andrzej Kokowski, Grupa Masłomęcka, z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

1112. Tygodnik Petersburski, gazeta urzędowa Królestwa Polskiego, A) 21.09.1853, nr 70. B) 7.10.1853, nr 74. C) 12.05.1854, nr 52. D) 13.04.1857, nr 16. E) 13.10.1857, nr 76.

1113. Gazeta Wielkopolska, Poznań, A) 10.07.1915, nr 154.

1114. Głos Warszawski, A) 22.09.1908, nr 176. B) 21.11.1909, nr 320. C) 12.09.1912, nr 98. D) 06.04.1908, nr 12. E) 11.04.1912, nr 97. F) 03.03.1909, nr 62.

1115. Woyciech Leszczyc Skarszewski, Rozporządzenie pasterskie na Dyecezyą Hełmską i Lubelską roku 1792.

1116. Ilustrowana Republika, Łódź, A) 20.03.1927, nr 78. B) 8.02.1928, nr 39. C) 23.05.1938, nr 189.

1117. Aleksandra Skrzypietz, Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

1118. Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Skarby biżuterii z Czermna - konteksty, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2012, nr 110, s. 51.

1119. Głos Stolicy, Warszawa, A) 20.01.1917, nr 20. B) 2.01.1917, nr 33.

1120. Marja Bruchnalska, Ciche bohaterki: udział kobiet w Powstaniu Styczniowem, zeszyt 1, Wydawnictwo Towarzystwa Św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 1932.

1121. Nowy Kurjer, Poznań, A) 07.02.1935, nr 31.

1122. Praca zbiorowa, Medycyna w samorządzie, stan obecny lecznictwa publicznego w Królestwie Polskiem, wydano staraniem grona lekarzy warszawskich, Edward Wende i S-ka, Warszawa 1906.

1123. J. Grabiec [Józef Dąbrowski], Rok 1863, wyd. Zdzisław Rzepecki, Poznań 1913.

1124. Zygmunt Zagórowski, zest., Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, r. II, Książnica Atlas, Warszawa - Lwów 1926.

1125. Goniec Wielkopolski, Poznań, A) Józef Korzeniowski, Krewni, 13.08.1926, nr 184. B) 28.05.1885, nr 119. C) 23.07.1915, nr 165.

1126. Polski Serwis Naukowy, www.naukowy.pl/encyklopedia/

1127. Stanisław Schnur Pepłowski, z papierów po Fredrze, przyczynek do biografii poety, wyd. Gebethner i Wolff, Kraków 1899.

1128. Gazeta Losowań Papierów Publicznych, Warszawa, A) 16.08.1913, nr 33.

1129 Stefan Nosek, Materiały do badan nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, vol. VI, sectio F, Lublin 1951.

1130. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, strona interetowa.

1131. Prognoza ludności dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011?2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 11.07.2011.

1132. Bolesław Olszewicz, Obraz Polski dzisiejszej, fakty, cyfry, tablice, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1938.

1133. Marcin Podgórski, Powiat krasnostawski w pierwszych dniach listopada 1918 roku, NESTOR, 2012, 1(19), 7.

1134. Wacław Zatorski, Pierwszy najazd Mongołów na Polskę w roku 1240-41, Przegląd Wojskowo-Historyczny, t. IX, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1937.

1135. S. Teresa Antonietta Frącek RM, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822-1895, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011.

1136. Artur Capała, Mapy pułkownika Mayera, NESTOR, 2012, 1(19), 4.

1137. Ryszard Maleszyk, Jak Austriacy obmierzyli Krasnystaw i jego okolice w latach 1801-1804, NESTOR, 2012, 1(19), 5.

1138. Anton Mayer von Heldensfeld, Mapa Galicji Zachodniej (1801-1804), skala 1:14 400, col. XVII, sect. 237, Wiedeń 1808, w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

1139. Ogrodnik Polski, Warszawa, dwutygodnik poświęcony ogrodnictwu, 1882, r. 4, t. 4, nr 16, s. 377.

1140. Seweryn Czopowski, Kazanie Na Pogrzebie  Tomasza Stamirowskiego Starosty Krasnostawskiego Miane. w Żółkiewce Dnia 28. Lutego 1791. Roku, druk JK. Mci XX. Trynitarzów, Lublin 1791.

1141. ????????? ?????????????? ????????????, ??????????? ?????? ?????? ??????? ?????????????????? ????? 1914 ?., ????????? ??? ????, ?????? 1940.

1142. Kosmos, czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, LI, zeszyt 17, 1926.

1143. Seweryna Konieczna, red., Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku, Seria biograficzna t. VI, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2008.

1144. Jakob Johann Sievers, z pamiętników Sieversa, Drugi rozbiór Polski, t. III, Czytelnia Naukowa Nr VII, druk Józefa Sikorskiego, Warszawa 1906.

1145. Ojczyzna i Postęp, 10.02.1918, no 101.

1146. Połączenie kolejowe Lublina ze Lwowem, Dziennik Cieszyński, 07.10.1911, nr 230.

1147. Gwiazdka Cieszyńska, A) 01.08.1863, nr 31. B) 20.02.1864, nr 8. C) 09.07.1864, nr 28. D) 28.07.1900, nr 30.

1148. Pamiętniki generała Prądzyńskiego, oprac. Bronisław Gembarzewski, t. I-III, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1909.

1149. Wacław Lipiński, Stanisław Michał Krzyczewski, z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, Kraków 1907.

1150. Kazimierz Rymut, red., Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany, t. 5, Ko-Ky, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2003.

1151. Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. A) za rok 1881, Warszawa 1882. B) za rok 1896, drukarnia Józefa Sikorskiego, Warszawa 1898. C) za rok 1916, Drukarnia Artystyczna K. Kopytowski, Warszawa 1917.

1152. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, internetowa strona.

1153. Bronisław Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych 1717-1831, Warszawa 1925.

1154. Dariusz Kuźmina, Jakub Wujek (1541-1597) pisarz, tłumacz i misjonarz, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2004.

1155. Hanna Tadeusiewicz, red., Słownik pracowników książki polskiej, Suplement II, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2000.

1156. Młodzież z Podlasia, 1925.11-12, nr 8-9.

1157. Ks. Sadok Barącz, zebrał, Pamiętnik dziejów polskich. z aktów urzędowych lwowskich i z rękopisów, nakł. Wojciecha Manieckiego, druk Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1855.

1158. Lubelska cyganeria, Scriptores, 2007, nr 31, 184.

1159. Konrad Bielski 1902?1970, Scriptores, 2006, nr 30, 22.

1160. 60 Lat drogownictwa na Lubelszczyźnie, 60 lat Lubelskiego Oddziału SITK RP, Lublin 2006.

1161. Michał Rawicz-Witanowski, Monografia Łęczycy, nakł. Autora, druk Czasu Franciszka Kluczyckiego i S-ki, Kraków 1898.

1162. Praca zbiorowa, Księga Pamiątkowa Wystaw Lubelskich wydana staraniem Zarządu Lubelskiej Wystawy Rolniczo- Przemysłowej w 1901 roku, druk Gazety Rolniczej, Warszawa 1902.

1163. Kalendarz Ogrodniczo-Rolniczy, red. Antoniego Gładysza, nakł. ?Hasła Ogrodniczo - Rolniczego", Tarnów 1936.

1164. Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Polska Sp. Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

1165. Nowy Kalendarz Domowy na rok 1828 i 1830, Antoni Gałęzowski, Warszawa.

1166. Kalendarzyk polityczny wydany z upoważnieniem rządu na rok:1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, Franciszek Radziszewski, Warszawa.

1167. Kalendarz Lubelski 1876-1921, Władysław Kossakowski, Michalina Kossakowska, Lublin.

1168. Józefa Ungra Kalendarz Warszawski popularno-naukowy illustrowany 1853-1885.

1169. Kalendarz na rok 1939, Wyd. Jana Stypułkowskiego, Łódź.

1170. Architekt, miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu, zeszyt 4, Kraków 1910.

1171. Internetowa strona Archidiecezji Lubelskiej.

1172. Hipolit Stupnicki, Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów, druk Kornela Pillera, Lwów 1862.

1173. O środkach skutecznych w cholerze, Tygodnik Lekarski, 05.10.1848, nr 40.

1174. Wiadomości o stanie cholery. Królestwo Polskie. Od czasu okazania się epidemii, od 3. sierpnia do 11. grudnia 1848, Tygodnik Lekarski, 14.12.1848, nr 50.

1175. O postępie cholery od czasu okazania się tej epidemji w Królestwie Pols:, to jest od d. 21 Lipca (3 Sierp:) 1848. do d. 4/16 Lutego 1849, Kurjer Warszawski, 18.02.1849, nr 47.

1176. Komitet zapobiegający Cholerze, Kurjer Warszawski, 14.08.1848, nr 215.

1177. Ludwik Natanson, Kilka słów o zachowaniu się podczas panującej cholery, Kurjer Warszawski, 23.01.1849, nr 22.

1178. Ogłoszenie o cholerze dla nielekarzy, ułożone przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego, i zatwierdzone przez centralny Komitet zapobiegający Cholerze, Kurjer Warszawski, 14.08.1848, nr 215.

1179. Komitet Centralny o cholerze w Królestwie Polskiem. Ogłoszono o okazaniu się cholery epidemicznej w m. Krasnymstawie, Kurjer Warszawski, 20.08.1848, nr 220.

1180. Janusz Kruk, Chwila osobliwa, nakł. Drukarni Ziemiańskiej, Lublin 1918.

1181. Adam Wrzosek, red., Archiwum historji i filozofji medycyny, t. IV, z. II, czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, Poznań 1926.

1182. Jan Sunderland, Zarys dziejów fotografii tatrzańskiej w Polsce od początków do i wojny światowej, na prawach rękopisu 1953, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

1183. Bolesław Podczaszyński, wyd., Pamiętnik Sztuk Pięknych, nakł. Henryka Natansona, Warszawa 1854.

1184. Aleksander Zabierzowski, Praktyczne budownictwo wiejskie: zbiór planów na budowle wiejskie w rozmaitych rozmiarach a mianowicie: domy mieszkalne tak zwane dwory, ozdoby architektoniczne ogrodów, jako też: altany, ogrodzenia, mostki i t.p. oficyny dla służby, domy włościańskie, zabudowania dla kolonistów, gorzelnie, karczmy, spichrze, stodoły, obory, owczarnie, kościoły, kaplice i t.p., nakł. i druk Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa, Warszawa 1858.

1185. Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski i inni, Polska w Krajobrazie i Zabytkach, t. II, Wydawnictwo Dra Tadeusza Złotnickiego, Warszawa 1930.

1186. Jan Czerwiński, Elektryfikacja Województwa Lubelskiego, Przegląd Elektrotechniczny, 15.04.1937, r. XIX, z. 8, s. 467.

1187. Pamiętnik Muzyczny i Teatralny, Warszawa, 04.06.1862, nr 22.

1188. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego, A) nr 10 (64), czerwiec 1934 r., B) nr 6 (60), luty 1934 r.

1189. Ks. Władysław Sarna, Opis powiatu jasielskiego, nakł. Autora, czcionkami Władysława Kuźniarskiego, Jasło 1908.

1190. Kazimierz Józef Turowski, Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków 1858.

1191. Pustka w gmachu szkolnym, Głos Warszawski, 08.04.1909, nr 89.

1192. Życie Stolicy, 04.11.1933.

1193. Aleksander Zdanowicz, Rys dziejów literatury polskiej, druk Józefa Zawadzkiego, Wilno 1874.

1194. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, strona internetowa.

1195. Rocznik polityczny i gospodarczy, Polska Agencja Telegraficzna, Warszawa 1939.

1196. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, strona internetowa.

1197. Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie, strona internetowa.

1198. Stanisław Zieliński, Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864, nakł. Autora, Rapperswil 1913.

1199. Barbara Czopek, Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław ? Warszawa ? Kraków ? Gdańsk - Łódź 1988.

1200. Antoni Rościsław Sroka, opr., Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów, nakł. Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Warszawa 1922.

1201. Krzysztof Latawiec, Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, vol. LVIII, sectio F, 2003.

1202. Adam Antoni Kryński, Jak nie należy mówić i pisać po polsku, cz. II, Zakład Graficzny S. Jabłoński, Warszawa 1931.

1203. Jan Gurba, Górne Pobuże w i tysiącleciu po Chrystusie, w: Na pograniczu kultur, języków i tradycji, s. 9, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

1204. Mariusz Bartnicki, Problemy polityczne i militarne pogranicza polskoi-ruskiego w ostatniej ćwierci XII wieku, w: Na pograniczu kultur, języków i tradycji, s. 29. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

1205. Bożena Nowak, Król Władysław Jagiełło a miasta czerwonoruskie, w: Na pograniczu kultur, języków i tradycji, s. 51. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

1206. Informator Przewodnik Handlowo-Przemysłowy Cesarstwa Rosyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy 1888, wyd. I, Warszawa 1889.

1207. Konstanty hr. Tyzenhauz, Oologia ptaków polskich, druk Gazety Polskiej, Warszawa 1862.

1208. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Wojewódzki rejestr zabytków, zabytki nieruchome, Księga Rejestru A, stan na dzień 20.03.2012 r.

1209. Konrad Grochecki, Lokalizacja latopisowego grodu Szczekarzew. Reinterpretacja źródeł, NESTOR, 2012, w druku.

1210. Jan Ginowicz, Zbigniew Kuśmierek, Bronisław Peikert, Adolf Stachula, Kazimierz Walkowiak, 60 lat wojsk radiotechnicznych - zarys historii, Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych, Warszawa 2011.

1211. Zamek Krasnystaw-Park Kulturowy, zamekkrasnystaw.bnx.pl/news.php

1212. Artur Czuchryta, Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

1213. Rozkład terminów targów małych i wielkich na rok 1933, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1933.

1214. Aleksander Rembowski, Konfederacya i rokosz. Porównanie stanowych konstytucyi państw europejskich z ustrojem Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. II, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1896.

1215. Kazimierz Stołecki, Krasnystaw ? rys historyczny, wydanie drugie, Puławy 2008.

1216. Kazimierz Stołecki, Krasnystaw ? rys historyczny, wydanie trzecie, Wydawnictwo ?ROMAR", Krasnystaw 2012.