Przykłady dokumentów królewskich związanych z Krasnymstawem

Drukuj

Przykłady ?krasnostawskich? dokumentów królewskich

Królowie troszczyli się o bezpieczeństwo i dobrobyt swojego miasta nadając mu szereg przywilejów. w roku 1410 król Władysław II Jagiełło ?mieszkańców miasta Krasnystaw i podgrodzian jego od wszelkich uciążliwych podatków, prowadzenia pojedynczych zaprzęgów konnych, które podwodami nazywają, uwalnia?. w roku 1462 szereg nowych praw nadał miastu Kazimierz Jagiellończyk. ZygmuntStary w roku 1518 - na skład soli i wosku, ?mieszkańcom Krasnegostawu połowę kontrybucji na koronację Matki Królewskiej daruje się na odbudowę i obwarowanie miasta?. Zygmunt II August w roku 1558 nadał przywilej cechowi rzeźników;roku 1562 dla cechu krawców;roku 1566 dla cechu ślusarzy, kowali, mieczników, siodlarzy, rymarzy i złotników. Zygmunt III Waza w roku 1586 nadał miastu grunty lubańskie i nałożył obowiązek, aby każdy kupiec jadący z Podola i Wołynia, jechał przez Krasnystaw i tu, pod groźbą utraty towarów, przez cztery dni bawił. w roku 1611 Zygmunt III Waza wydał przywilej na skład i handel miodem, skórami, woskiem, solonymi rybami i innymi towarami, na opłaty mostowe. Władysław IV Waza w roku 1637 nadał przywilej cechowi płócienników, a w roku 1640 obdarzył pewnymi swobodami tutejszych kupców. Jan II Kazimierz w latach 1649 i 1650 uwolnił mieszczan od kwaterunku wojsk, Michał Korybut zatwierdził wszystkie poprzednie przywileje w roku 1669. Tak samo uczynił Jan III Sobieski w roku 1670. AugustMocny zatwierdził w roku 1720 dochód ze składu soli, wina i wódek. August II w roku 1739 i Stanisław August Poniatowski w roku 1767 zatwierdzili dawniejsze, a ponadto nadali prawo pobierania targowego i placowego. Oto przykłady dokumentów królewskich związanych z Krasnymstawem: [7, 8, 83, 203, 204, 218, 237, 256, 258, 266, 868, 882, 927, 928, 929]:

 

1349.06.19, Brześć Kujawski. Król Kazimierz III ustanowił szlaki handlowe dla kupców toruńskich przez Królestwo Polskie do Włodzimierza przez Sieciechów, Kazimierz i Kunistat (Krasnystaw?), także przez Lublin [204].

1377.10.5, Gródek. Książę Władysław Opolczyk ustanowił w Bełzie skład soli dla kupców przybywających z Litwy: iżby przywileje nie wzbudziły więcej gniewu Litwinów na sól ruską, którą w okolicy Bełza na sprzedaż wystawiać należy, [w miastach sąsiednich, jako to w Hrubieszowie, Sokalu, Krasnymstawie, Chełmie, Horodle] dla składowania litewskiej soli w uprzednim postanowieniu o rzeczonym składzie bełskim wyznaczonych [8].

1394.03.01, Kraków. Władysław II Jagiełło, powierzył Stanisławowi z Kozic osadzenie miasta Szczekarzewa (Sczekarzow) na prawie magdeburskim. Akt lokacyjny [8].

1398.07.05 i 07.12, Szczekarzew. Dwa dokumenty Władysława II Jagiełły.

1403.06.23, Szczekarzew. Władysław II Jagiełło, nadał miastu Łuków prawa magdeburskiego, przywilej zwalniał wójta, mieszczan i wszystkich mieszkańców łukowskich od jurysdykcji kasztelańskiej, wojewódzkiej i innych oficjalistów, a żeby tylko mieszczanie łukowscy przed samym wójtem, a wójt przed królem lub starostą łukowskim odpowiadali.

1404.06.23, Szczekarzew. Władysław II Jagiełło przeniósł miasto Łuków z prawa polskiego na magdeburskie [7].

1405.07.12, Szczekarzew. Władysław II Jagiełło dał przywilej Janowi z Dzierżkowic, młynarzowi [7].

1410.02.14, Sandomierz. Władysław II Jagiełło zezwolił Jaroszowi, cieśli, na zbudowanie młyna i tartaku nad Wieprzem pod Krasnymstawem [237]. Dał pozwolenie Januszowi (Janussio), woźnicy swojemu, na wybudowanie młyna nad rzeką Wieprz wedle miasta Krasnystaw (?).

1410.05.17, Korczyn. Władysław II Jagiełło uwolnił od podwód miasto Krasnystaw zastrzegając dostarczanie 3-4 wozów na użytek kuchni króla i królowej.

1417.07.19, Krasnystaw. Król Władysław II w sprawie z rajcami wrocławskimi rozporządził był, aby kupcy chcący się udać w celach handlowych do krajów tatarskich lub wołoskich, nie podążali żadną inną drogą, jak tylko starym szlakiem przez ziemie ruskie.

1419.08.01, Krasnystaw. Władysław II Jagiełło uposażył kościół parafialny w Krasnymstawie.

1426.03.25, Krasnystaw. Władysław II Jagiełło zwolnił mieszczan lwowskich od podwód, z wyjątkiem, kiedy sam z żoną swą Zofią stanie w mieście Lwowie, wtedy mieszczanie lwowscy mają dostarczyć podwód do pierwszego noclegu [258].

1426.04.01, Krasnystaw. Władysław II Jagiełło wydał dokument fundacyjny kościoła oraz dwu klasztorów w Lublinie: jeden po stronie południowej dla sióstr, drugi - po północnej dla braci z Zakonu Św. Brygidy. Władysław: przywilejem nadaje klasztorowi braci i sióstr Św. Brygitty na przedmieściu Lubelskiem będącym wieś Czerniejów, jako Allodium do kaplicy, przy której fundowany jest Klasztor.

1433.01.28, Krasnystaw. Hryćko Kierdejowicz przyjął od króla Władysława ziemie: chełmską i lubomelską na lata cztery.

1439.07.06, Krasnystaw. Władysław III (Warneńczyk), pragnąc zubożałych mieszkańców Krasnegostawu w Ziemi Chełmskiej uwolnić od uciążliwych obowiązków zgodnie z przywilejami nadanymi im przez ojca króla, uwolnił ich od dawania koni do podwód, a gdy zajdzie potrzeba, do podwód mają dawać mieszczanie za zapłatą.

1439.08.01, Krasnystaw. Jan Biskupiec, biskup chełmski, zatwierdził nadania Władysława, króla polskiego dla kościoła parafialnego i uposażył kaplicę Św. Anny w Krasnymstawie.

1439.08.24, Szczebrzeszyn. Władysław III, zapisał kwotę Dzierżsławowi na zamkach Chełm i Lubomla i miastach Chełm, Lubomla, Krasnystaw, czyli Szczekarzew i Hrubieszów oraz wsiach do tego starostwa przynależnych zastrzegając dla króla przybywającego do tej ziemi stacje w chlebie, piwie i sianie dla dworu w tej wysokości, jakie dają inni starostowie tej ziemi.

1440.03.01, Kraków. Władysław III, król Polski i elekt Węgier zapisał Hryćkowi Kierdejowiczowi, wojewodzie podolskiemu, 2500 grzywien na mieście Krasnymstawie.

1440.05.23 (?), Kraków. Hryćko starosta krasnostawski zatwierdził uposażenie kościoła parafialnego w Krasnymstawie.

1450.01.01, Sandomierz. Kazimierz IV Jagiellończyk, na prośbę królowej Zofii, matki swojej, kupcom i podróżującym traktem starożytnym z ziem Rusi przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, Radom, zachował prawa ich nadane przez księcia Władysława (Opolczyka).

1450.01.05, Sandomierz. Kazimierz IV Jagiellończyk, potwierdził postanowienie ojca swego, aby kupcy z Bełza, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Kazimierza i Lublina nie jeździli inną drogą, jak tylko przez Radom.

1450. (?). Kazimierz IV Jagiellończyk, postanowił, aby mieszczanie z Krasnegostawu jeździli do ziemi krakowskiej i sandomierskiej przez Wysokie, Kraśnik i Zawichost, natomiast w stronę Wrocławia, Poznania, Gniezna i Torunia zobowiązani będą jeździć przez Lublin i tamże opłacać cło.

1454.08.05, Łęczyca. Kazimierz IV Jagiellończyk, król polski potwierdza mieszczanom ra­domskim prawo korzystania ze starych dróg, które według ich ze­znań z Rusi prowadzą przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Ka­zimierz i Zwoleń do Radomia; z Radomia w kierunku Wrocławia przez Skrzyń, Opoczno, Zamów, Przedbórz, Radomsko, Brzezince, Wieluń i- Bolesławiec, a w kierunku Wielkopolski przez Przytyk, Odrzywół, Inowłódz, Brzeziny, Stryków i Łęczycę.

1462.01.23, Kraków. Kazimierz IV Jagiellończyk, potwierdził dekrety króla Władysława II, datowane na 1 marca 1394 roku w Krakowie, nadania prawa magdeburskiego miastu, na prośbę urodzonego Stanisława z Przybysławic, wójta w Szczekarzewie, czyli Krasnymstawie (Sczekarzow alias Crassnystaw), sekretarza królewskiego i ziem lubelskich.

1484.02.20, Lublin. Kazimierz potwierdził, że na mocy tytułu odkupu Janowi, biskupowi krakowskiemu i jego potomnym przywrócone zostaje miasto Krasnystaw wraz z przedmieściami i wioskami, ongiś synom Jana z Rzeszowa, kasztelana przemyskiego, a obecnie od onegoż biskupa Jana za 8000 fl. węg., wyjąwszy pewne wioski, wydzierżawione, temuż biskupowi Janowi i jego potomnym przyobiecane.

1490.06.26, Kraków. Kazimierz IV Jagiellończyk, na prośbę Macieja, biskupa kamienieckiego i elekta chełmskiego, kościół katedralny z Chełma do Krasnegostawu przeniósł i kościołowi parafialnemu nadał patronat Wszystkich Świętych [7,256]. Akt potwierdził król Jan Olbracht 1494.01.09.

1492.10.16, Kraków. Jan Olbracht, mieszczanom ze Szczebrzeszyna swoimi drogami na ziemiach Wielkiej Polski podróżować pozwolił, którymi to drogami inni mieszkańcy ziemi chełmskiej i grodu Krasnystaw podróżują.

1492.10.16, Kraków. Jan Olbracht, Janowi Rzeszowskiemu, prefektowi przemyskiemu, miasto Krasnystaw z rąk Jana z Pilczy, wojewody ruskiego, wykupić pozwolił.

1494.01.09, Kraków. Jan Olbracht na prośbę Macieja, biskupa chełmskiego, potwierdził zgodę na przeniesienie katedry chełmskiej do Krasnegostawu, i dwa domy na siedzibę wikariuszy wznieść przyzwala, zwolniwszy domy owe z wszelkich podatków i jurysdykcji kościelnej.

1494.11.05, Toruń. Król miasto królewskie Krasnystaw z przyległościami z rąk Jana Rzeszowskiego, kanonika krakowskiego, Janowi z Pilczy, wojewodzie ruskiemu i staroście przemyskiemu wydzierżawić pozwolił.

1502.06.15, Lublin. Aleksander IV Jagiellończyk, uwolnił mieszczan krasnostawskich od dostarczania podwód na okres roku, dlatego, że powiększają obwarowania i fosę wokół miasta.

1503.02.12, Brześć. Aleksander IV Jagiellończyk ofiarowywał klasztorowi Trójcy Św. braci Św. Augustyna siedzibę jego, place i posiadłości, a także fortyfikacje miasta tego przeniesione i na nowo wzniesione; w pobliżu podgrodzkiego szpitala Św. Ducha.

1503.07.08, Wilno. Aleksander IV Jagiellończyk ze względu na prace mieszczan krasnostawskich wokół umocnień miasta, uwolnił ich od podatku czopowego.

1503.11.10, Lublin. Aleksander IV Jagiellończyk mieszczan krasnostawskich, przez wzgląd na spustoszenie miasta przez Tatarów i na prace przy obwarowaniu miasta, uwolnił od podatków na lat 6 i od czopowego na 2 lata.

1503.11.26, Lublin. Aleksander IV Jagiellończyk dał braciom eremitom reguły Św. Augustyna zakonu krasnostawskiego 4 sześćdziesiątki z cła chełmskiego corocznie, które zgodnie z dekretami króla Władysława zwyczajowo zostają podarowane, i jeden wiertel mąki grochowej z zysków młyna krasnostawskiego przed dowolną sobotą.

1504.02.14, Piotrków. Aleksander IV Jagiellończyk, Maciejowi ze Starejłomży, biskupowi chełmskiemu, którego diecezja przez Tatarów zniszczona została, przyznał 200 marek pensji z żup przemyskich i drohobyckich [218].

1504.11.06, Kraków. Aleksander IV Jagiellończyk z powodu zniszczeń poczynionych przez Tatarów, mieszkańcom Krasnegostawu połowę kontrybucji na koronację matki królewskiej darował na odbudowę i obwarowanie miasta. Uwolnił mieszczan krasnostawskich, kupców wszelkie zyski ciągnących, z płacenia ceł, na sejmie walnym w Piotrkowie na nowo uchwalonych.

1505.02.12, Brześć. Aleksander IV Jagiellończyk darował klasztorowi Św. Trójcy braci eremitów reguły Św. Augustyna w mieście Krasnymstawie siedzibę jego, pola i nieruchomości, jak też umocnienia miasta tego przeniesione i ponownie przysposobione, a mianowicie: 2 domy pomiędzy kościołem klasztornym z jednej, a domem Oleska z drugiej strony; łan pola za stawem pomiędzy polami Radostka i Świątka oraz środkowy łan między polami Macieja Gotharda i Michnowicza, pół łanu pomiędzy polami plebana i mieszczan Kaczkowskich wraz częścią pola nazywanego Obshar, na przedmieściu szpital Św. Ducha.

1505.09.11, Kraków. Aleksander IV Jagiellończyk mieszczan krasnostawskich pracujących wokół umocnień miasta, uwolnił od czopowego na rok.

1507.03.16, Kraków. Zygmunt I, potwierdził przywilej Aleksandra IV Jagiellończyka dla Krasnegostawu z 1503.11.10, uwolnił od podatków na lat osiem wskutek skarg sądowych Karwata i Piotra Taczyczów, tegoż miasta obywateli.

1507.03.17, Kraków. Zygmunt i darował czopowe mieszczanom krasnostawskim z racji odbudowy obwarowań miejskich.

1510.04.23, Kraków. Mieszkańcy Krasnegostawu z powodu wielkiego pożaru, uwolnieni są od podatku na lat 16 [218].

1512.01.25, Kraków. Mieszkańcy Krasnegostawu z powodu odbudowy miasta, uwolnieni są od podatku na koronację królowej.

1515.10.27, Kraków. Daje się zgodę Andrzejowi z Tęczyna, wojewodzie lubelskiemu, na wykupienie miasta Krasnystaw wraz z wioskami Nieniewicze (Niemienice?), Zazol i Zastawie (Zastawie?) z rąk Mikołaja z Pilczy, wojewody bełzkiego.

1518.03.30, Kraków. Mieszkańcom Krasnegostawu połowę kontrybucji na koronację Matki Królewskiej daruje się na odbudowę i obwarowanie miasta.

1518.04.06. Zygmunt i rajcom krasnostawskim dał pozwolenie na wybudowanie składu soli i warsztatu do wyciskania wosku, czyli woskobojni.

1519.02.26, Piotrków. Wincentemu Świdwie z Szamotuł, kasztelanowi gnieźnieńskiemu i staroście krasnostawskiemu zapisuje się 3000 fl. węgierskich i 2000 fl. polskich na mieście Krasnystaw i wsiach Niemienice, Zazol i Zastawie.

1522.01.01, Kraków. Wincentemu Świdwie z Szamotuł, kasztelanowi gnieźnieńskiemu, jako tenutę, zapisuje się miasto Krasnystaw w Ziemi Chełmskiej na czas życia.

1523.06.27, Kraków. Zygmunt i zrównał obywateli rytu greckiego i katolików w dostępie do piastowania urzędów miejskich w Krasnymstawie.

1523.07.08, Kraków. 16-letnią wolniznę od wszelkich podatków i ceł przyznaną mieszczanom krasnostawskim w Krakowie 1510.04.23 i ciągle jeszcze niemal czterolecie mającą trwać, ze względu na nową klęskę pożaru na 16 lat przedłuża się (pożar 1523.06.12).

1524. Król Zygmunt i potwierdził wszystkie poprzednie przywileje Krasnegostawu i nadal przywilej rogatkowy za przegon bydła w wysokości 1/3 szeląga.

1525. Zygmunt i dał przywilej na skład soli (potwierdzony 1565, 1589) i na skład miodów przaśnych (potwierdzony w 1611).

1527.02.07, Kraków. Mieszczanom krasnostawskim na wieczny użytek daruje się pola wykraczające ponad 100 łanów, a takoż pozwolenie daje na oczyszczenie gruntów z krzaków (na wykarczowanie pól), rzeźnię zwaną Cuthelhow, łąkę nad rzeką Wieprz i wioskę Zastawie.

1527.04.29, Kraków. Pola mieszczan krasnostawskich ponad 100 łanów wykraczające, które wedle starych przywilejów posiadali, gmach rzeźni i łąki nad rzeką Wieprz, do wspólnego użytku oddaje się.

1538.04.28, Kraków. Dekret królewski, aby od mieszczan krasnostawskich z  racji należności na obronę królestwa, taką samą sumę ściągano, jak od mieszczan chełmskich.

1542.07.27, Kraków. Zygmunt II August, zezwolił chrześcijanom rytu greckiego na wymurowanie cerkwi Trójcy Przenajświętszej w murach miejskich opodal wałów.

1544.02.23, Piotrków. Prałatom i kanonikom kościoła katedralnego chełmskiego, czyli też krasnostawskiego, daruje się 100 marek na remont kościoła w Krasnymstawie z żup ruskich.

1545.06.27, Kraków. Mieszczan krasnostawskich z powodu spustoszenia miasta przez Tatarów uwalnia się od czopowego na jeden rok [218].

1546.02.16, Kraków. Dekret królewski w sprawie pomiędzy Piotrem, wojewodą wołoskim, a Iwaśko Barzobohatym, mieszczaninem krasnostawskim, o pieniądze, potwierdził był, że onże Barzobohaty jest dłużny za woły wojewody wołoskiego [7].

1550.06.20 na sejmie piotrkowskim. Majestat królewski na mocy swojego prawa, pole swoje w Krasnymstawie, na którym znajduje się stary budynek, zamienia na pole rusińskie na podgrodziu tegoż miasta, na którym dom popa ruskiego oraz kaplica i szpital położone są, skutkiem czego, pole na podgrodziu na użytek kasy królewskiej odstępuje, jednakowoż Rusini budynek królewski na polu na użytek szkoły ichniej i dom popa zatrzymują, a ustaloną jego (pola) część na rzecz budowanej bramy obowiązani są ofiarować.

1550.07.01 na sejmie piotrkowskim. Prokonsulowi i rajcom krasnostawskim przez wzgląd na obwarowanie miasta, cło, które przez kupców krasnostawskich z towarami i wołami przez ziemie ruskie i inne miejsca podróżujących płacone jest, za wyjątkiem cła granicznego, z dobrodziejstwa królewskiego daruje się.

1550.08.09, Kraków. Zygmunt II August uwolnił miasto Krasnystaw od podatków.

1550. Krasnystaw. Zygmunt II August wydał przywilej dla Stojanowa w sprawie jarmarków.

1554.04.12, Lublin. Zygmunt II August zabronił Żydom osiedlania się w murach miasta (tzw. przywilej de non tolerandis Judaeis).

1556.12.30 na sejmie warszawskim. Zapis zatwierdza 10 marek w udziałach wiosek Dypultycze, Polemice i Polemicka Wola w województwie chełmskim, na rzecz Jakuba Uchańskiego, biskupa chełmskiego, na utrzymanie uczniów w Krasnymstawie, którzy służbę w kościele wybierają.

Król Zygmunt II August, mieszkał w Krasnymstawie przez dwa miesiące, i wydał 1558.06.17-1558.08.29, 100 dokumentów [7]. Oto niektóre z nich:

1558. Krasnystaw. Zapis królewski przeznaczający część dochodów z Siennicy na potrzeby szpitala w Krasnymstawie.

1558.07.09, Krasnystaw. Król Zygmunt II August, wystawił transumpt przywileju lokacyjnego króla Władysława Jagiełły wydanego 1406.02.28 dla Kazimierza pod Krakowem.

1558.07.22, Krasnystaw. Zygmunt II August, wystawił przywilej wolnego zakupu soli dla mieszczan warszawskich.

1558.07.23, Krasnystaw. Zygmunt II August, dał Maciejowi Podolskiemu 2 łany wraz z ogrodami w mieście Tuszynie i prawo budowy młyna na rzece Ner.

1558.07.26, Krasnystaw. Zatwierdzono artykuły krasnostawskie króla Kazimierza (dekrety z 1487 r.), dla miasta Hrubieszowa (Rubiessowa).

1558.07.27, Krasnystaw. Zygmunt II August, wydał instrukcję wyboru burmistrza i radnych w Sieradzu [417.B].

1558.07.30,, Krasnystaw. Zygmunt II August, potwierdził prawa mieszczan leżajskich do ogrodów sprzedanych im na polecenie królowej Bony przez prefekta leżajskiego Andrzeja Jakubowskiego.

1558.08.02, Krasnystaw. Zygmunt II August nadał hetmanowi Janowi Tarnowskiemu i wojewodzie podolskiemu Janowi Mieleckiemu prawo prezenty kościoła w Potyliczu.

1558.08.15, Krasnystaw. Zygmunt II August nadał kapitule chełmskoej dochody parafii drohobyckiej.

1558.08.27, Krasnystaw. Zygmunt II August ze względu na remont mostów na rzekach Wieprz i Żółkiew, jak też i fosy przy murach miasta, podwyższył cło krasnostawskie do 6 solidów od zaprzęgu [7].

1558.10.19, Warszawa. Zygmunt II August braciom eremitom reguły Św. Augustyna kościoła Przenajświętszej Trójcy, w mieście Krasnystaw stojącym, darował wolność przyrządzania wszelakich zbóż we wszystkich młynach królewskich, miejskich i starościńskich, oraz przywilej uprawy ogródków na podgrodziu miasta Krasnystaw położonych, na które prawo użytkowania od wielu lat z wyroków królewskich wzmiankowani bracia mają [7].

1562.06.12, Wilno. Zygmunt II August dał przywilej cechowi krawców.

1566.07.22, Lublin. Zygmunt II August dał przywilej cechom: ślusarzy, kowali, mieczników, siodlarzy, rymarzy i złotników.

1574.02.22, Kraków. Na sejmie koronacyjnym, wolnizny (zwolnienia z podatków), prawa, przywileje i immunitety przyznane przez królów miastu Krasnystaw, w całości zatwierdzone zostały.

1574.03.09, Kraków. Na walnym koronnym sejmie koronacyjnym, wszystkie przywileje i dekrety królewskie na sejmach koronacyjnych Królestwa społeczności miasta Krasnystaw zatwierdzone, w całości utrzymano.

1578.06.27, Lwów. Stefan, król, nakazał Konstantemu Korniaktowi, głównemu poborcy ziemi ruskiej, aby wypłacał regularnie konwentowi Eremitów, reguły Św. Augustyna w Krasnymstawie, zapisaną im przez Władysława a potwierdzoną przez Alexandra i Zygmunta Augusta pensyę roczną [258].

1589.04.29, Krasnystaw. Zygmunt III Waza, w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej nadał starostwo dorpackie w dożywocie Janowi Zamoyskiemu, kanclerzowi i hetmanowi.

1589.05.28, Krasnystaw. Zygmunt III, miasto Krasnystaw do dziesięciu lat wolne od podwód pieniężnych y dawania koni podwodnych czynimy dla przyczyn słusznych i Nam pokazanych. Król tego dnia wydał także kilka innych dokumentów.

1589.05.28 ,Krasnystaw. Zygmunt III ustanowił Jakuba Secygniowskiego surrogatorem starosty oświęcimskiego Piotra Myszkowskiego [1098].

1590.03.20, Krasnystaw. Zygmunt III potwierdził zeznanie Konstantego księcia na Ostrogu, wojewody kijowskiego, marszałka ziem wołyńskich złożone przed księgami kancelarii koronnej.

1591.01.01. Zygmunt III uwolnił mieszczan krasnostawskich od wszelkich ceł i myt.

1605.02.18, Warszawa. Zygmunt III dał przywilej cechowi krasnostawskich kuśnierzy.

1611.11.09 Warszawa na sejmie walnym. Zygmunt III zezwolił na wolne palenie i szynkowanie gorzałki, by prowent szedł na poprawę murów municyją, oprawę murów, na przymnożenie armaty, prochów, kul i inszych potrzeb według czasu do obrony należących obracać będą a nie na prywatny użytek(!). Przywilei y na skład miodów prasnych, towarów, które z Wołynia, Podola ku Lublinowi, Kazimierzowi, wożą, na tym Seymie dane temuż miastu, utwierdzamy czasy wiecznemi [266].

1613.10.26. Zygmunt III, nadał Stefanowi Snopkowskiemu, swemu dworzaninowi, starostwo krasnostawskie wakujące po śmierci Jana Mniszka.

1615.03.10. Zygmunt III, nadał Stefanowi Snopkowskiemu, staroście krasnostawskiemu, urząd chorążego wakujący po śmierci Sebastiana Sobieskiego.

1616.04.26, Warszawa na sejmie walnym. Zygmunt III. Iż miasto nasze Krasnystaw, przez ustawiczne leże żołnierskie, y przez ogień z gruntu zniszczone, y zubożone iest: aby się poratować mogło, authoritate hujus Conventus za pozwoleniom Panów Rad, y Posłów Ziemskich, daiemy liberacyią temu miastu, y wszystkim in genere w mieście y na przedmieściu mieszkaiącym, od poborów, czopowego, y ciężarów wszelakich, do lat dwu zupełnych, po expirowaniu wolności pierwszey [266].

1616.06.04, Warszawa. Zygmunt III zezwolił na pobieranie mostowego. Od podatków publicznych i ciężarów wszelakich dla pogorzenia i zniszczenia, wolność do lat dwu zupełnych po expirowaniu wolności pierwszej dano.

1616.06.26, Warszawa. Zygmunt III: Iż miasto nasze Krasnystaw, przez ustawiczne leże żołnierskie, y przez ogień z gruntu zniszczone, y zubożone iest: aby się poratować mogło, daiemy libertacyą temu miastu, y wszystkim in genere w mieście y na przedmieściu mieszkaiącym, od poborów, czopowego, y ciężarów wszelakich, do lat dwu, po expirowaniu wolności pierwszej [266].

1624.07.20. Zygmunt III, nadał Jakubowi Sobieskiemu, staroście trembowelskiemu, starostwo krasnostawskie po Mikołaju Daniełowiczu.

1628.10.03. Zygmunt III, nadał Jakubowi Sobieskiemu, staroście krasnostawskiemu urząd krajczego koronnego po Mikołaju Sieniawskim.

1630.12.30, Tykocin. Zygmunt III Waza nadał Piotrowi Cieklińskiemu, dworzaninowi królowej, dobra po Cziswiczu i Janie Wilczku, mieszkańcach Krasnegostawu, przypadłe skarbowi królewskiemu prawem kaduka.

1637.12.09, Warszawa. Władysław IV Waza, nadał przywilej cechowi krasnostawskich płócienników.

1649.07.20, Warszawa. Jan II Kazimierz, zezwolił mieszczanom krasnostawskim na przewóz towarów.